Socialt företagande

Publicerad

Regeringen vill skapa bra förutsättningar för sociala företag att växa och verka i nära samarbete med offentlig sektor. För att ta tillvara den sociala innovationskraft och samhällsnytta som sociala företag kan bidra med, och dessutom uppnå regeringens mål om ett hållbart samhälle, har regeringen tagit fram en samlad strategi för att främja det sociala företagandet.

Foto: SVID SKL

Vad är socialt företagande och sociala företag?

Det sociala företagandet omfattar en heterogen grupp av aktörer och verksamheter som ofta verkar i gränslandet mellan det offentliga, privata och det civila samhället. Socialt företagande är definitionsmässigt svårt att avgränsa från annat företagande, men generellt uppvisar sociala företag ett antal kännetecken som kan vara vägledande för att tydliggöra denna grupp:

  • Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.

  • Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.

  • Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.

I denna strategi benämns den grupp av företag och föreningar som uppfyller dessa karakteristika för "sociala företag".

Vad är målet med strategin?

Strategin har som mål att stärka utvecklingen av sociala företag, så att dessa bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället, samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Regeringskansliet

För att uppnå strategins mål behövs en palett av flera samordnade insatser som måste vara både långsiktiga och katalyserande kortsiktiga.

Regeringen ser inom strategin fem huvudsakliga områden där en utveckling behövs och där insatser kommer att ske:

Behov och efterfrågan

Utveckla partnerskaps- och affärsmöjligheterna för sociala företag och främja offentliga aktörers kunskap om och förmåga att köpa tjänster av och fungera som partners till eller samarbeta med sociala företag.

Stärk företags- och rådgivningskompetensen

Främja utvecklingen av och stärka och utveckla affärsmannaskapet hos sociala företag samt öka kunskapen hos företagsfrämjare om social innovation och socialt företagande.

Finansiering

Bidra till att öka kunskapen om och förmågan för privata och offentliga investeringar i sociala företag, inte att primärt skapa separata riktade stöd.

Tydliggör och mät effekterna

Skapa ökad kunskap och stärkt kompetens om effekt- och resultatmätning kopplat till sociala företag och deras bidrag till social innovation. Lägga grunden för en marknad av aktörer som kan erbjuda effekt- och resultatmätning av verksamheter, både för enskilda sociala företag och för offentliga aktörer.

Utveckla kunskap och mötesplatser

Synliggöra socialt företagande samt att öka den nationella kunskapsspridningen, kunskapsutvecklingen och möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social innovation och socialt företagande att mötas och stärkas.