Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Nationell godstransportstrategi

Regeringen presenterade under förra mandatperioden en nationell godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – den första i sitt slag. Alla trafikslag inom godstranportssystemet ska användas mer effektivt tillsammans. I godstransportstrategin pekas riktningen ut och konkreta åtgärder för att modernisera godstransportsystemet i Sverige vidtas. Konkurrenskraft, klimat och kunskap står i fokus.

Framtidens moderna godstransportsystem

  • Ett år med godstransportstrategin – samarbete för ett transporteffektivt samhälle

    Ett år efter regeringens beslut om Sveriges första nationella godstransportstrategi: "Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi" samlade Infrastrukturminister Tomas Eneroth myndigheter och aktörer från hela transportsektorn för redovisning, återkoppling och uppföljning av arbetet med genomförandet av strategin sedan lanseringen.

Fakta

Ett väl fungerande transportsystem, där trafikslagen samverkar, skapar förutsättningar för effektiva godstransporter. Goda förutsättningar för godstransporter skapar goda förutsättningar för näringslivet i Sverige och påverkar det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft – och därmed jobb och tillväxt.

Godstransportstrategin ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart samt vara en plattform för fortsatt samverkan inom godstransportområdet.

  • Nationella godstransportrådet

    Under förra mandatperioden beslutade regeringen om en nationell godstransportstrategi: Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi. I strategin aviserades att ett nationellt godstransportråd skulle tillsättas.

Initiativ från regeringen

Utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i dialog med berörda aktörer, som transportföretag, fordonstillverkare och transportköpare, utarbeta förslag på system för informationsutbyte och öppna data för horisontell samordning och ökad transporteffektivitet och minskad klimatpåverkan, till exempel genom minskade tomtransporter och ökad fyllnadsgrad. I uppdraget ingår att föreslå hur ett sådant system bör organiseras och förvaltas.

Inrätta ett kansli som kan bistå nationella godstransportrådet

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i dess arbete.

Inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utse och inrätta en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart med ett tidsbegränsat uppdrag på sex år.

Kartlägga och analysera godstransporter i den fysiska planeringen

Regeringen uppdrar åt Boverket att kartlägga hanteringen av godsrelaterade transporter i den fysiska planeringen och efter en analys föreslå eventuella åtgärder.

Verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att genomföra följande uppdrag som har aviserats i regeringens godstransportstrategi Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi (dnr N2018/03939/TS).

Intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter i syfte att öka andelen godstransporter på järnväg.

Följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att löpande följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi (dnr N2018/03939/TS).

Göra en översyn med anledning av bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (TEN-T-förordningen), göra en översyn av hur bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan avhjälpas.

Ta fram underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att ta fram ett underlag om obemannade luftfartyg s.k. drönare. Underlaget ska innehålla en fakta- och nulägesbeskrivning av användningen av drönare i Sverige samt en analys kring utvecklingsområden för att möjliggöra en fortsatt utveckling och användning av drönare. Underlaget ska därigenom även innehålla en analys av utmaningar i förhållande till användningen av drönare på kort och lång sikt samt eventuella behov av ändringar i det nationella regelverket avseende drönare.

Analysera hur intermodala godstransporter kan främjas

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske, där omlastningspeng skulle kunna vara ett alternativ. Syftet är att öka incitamenten att välja transport-upplägg som inkluderar sjöfart och järnväg.

Utreda säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att ur ett trafiksäkerhetsperspektiv utreda lastbilar med två och tre axlar till vilken det kopplats en påhängsvagn, och fordontågets längd inte överskrider 16,5 meter och vid behov föreslå åtgärder, inklusive regelförändringar, som främjar en ökad trafiksäkerhet.

Analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan.

Analysera hur introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp kan främjas

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon så att utsläppen av växthusgaser kan minska i linje med klimatmålet för inrikes transporter och hur sådana kostnadseffektiva styrmedel i så fall kan utformas.

Verka för ett utökat och breddat stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet

Trafikverket ska inom ramen för myndighetens arbete med forskning och innovation inom transportområdet utöka och bredda programmet inom sjöfartsområdet. Regeringen beräknar att upp till 100 miljon kronor årligen ska kunna utgå i ersättning till forsknings- och innovationsprojekt inom sjöfartsområdet.

Analysera de transporter som genereras av e-handeln

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att analysera hur de transporter som genereras av e-handel kan effektiviseras för att bidra till ökad hållbarhet.

Smarta transporter ska få statligt stöd

Regeringen har beslutat om en utvidgning av Stadsmiljöavtalen som ska stärka utvecklingen av hållbara stadsmiljöer. Ändringen tar ett helhetsgrepp på urbana transporter genom att bredda stödet till att även omfatta åtgärder för godstransportlösningar.

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att regleringen av godstransporter på väg ska anpassas till elektroniska fraktsedlar. Fraktsedlar spelar en central roll i samband med godstransporter och lagstiftningen behöver moderniseras. Enligt regeringens förslag ska en elektronisk fraktsedel likställas med en fraktsedel i pappersform

Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området.

Innehåll om nationell godstransportstrategi

Prenumerera

Totalt 23 träffar.