Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringens infrastruktursatsningar – så bygger vi mellersta Sverige starkt och hållbart

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För mellersta Sverige som omfattas av de fyra länen Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden.

Regeringen utökar satsningarna på dubbelspårsutbyggnaden längs Ostkustbanan, mellan Gävle och Kringlan, med 1,7 miljarder kronor jämfört med Trafikverkets förslag. Syftet är att förbättra kapaciteten och punktligheten samt att minska res- och transporttiderna för att på så vis möjliggöra för en ökad person- och godstrafik.

Regeringen har också lagt till åtgärder för att höja kapacitet och hastighet på Mittbanan längs hela sträckan Sundsvall-Östersund. På Dalabanan görs åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid. I planen ingår även att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E45 mellan Vattnäs–Trunna och Rengsjön–Älvros. Den pågående utbyggnaden av Godsstråket genom Bergslagen utökas med ytterligare etapper och det innebär att hela stråket färdigställs under planperioden.

Större investeringar

Tabell. Av regeringen utpekade större investeringar över 100 miljoner kronor i nationell plan för transportsystemet 2018–2029 i mellersta Sverige

Trafikslag Järnvägsstråk/vägnummer Objekt
Järnväg Bergslagsbanan Borlänge-Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder
Järnväg Dalabanan Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid
Järnväg Dalabanan Uppsala-Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Storvik-Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården mötesstation
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket, Kapacitetshöjande åtgärder
Järnväg Mittbanan Bergsåker, triangelspår
Järnväg Mittbanan Sundsvall-Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder - inkl säkerhetshöjande åtgärder
Järnväg Mittbanan Ånge-Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder
Järnväg Norra stambanan Kilafors-Holmsveden, kapacitetsåtgärder
Järnväg Ostkustbanan Dingersjö, Mötesstationer och kapacitetsförstärkning
Järnväg Ostkustbanan Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad
Järnväg Ostkustbanan Gävle hamn, järnvägsanslutning
Järnväg Ostkustbanan Ostkustbanan, etapp Gävle-Kringlan, kapacitetshöjning
Järnväg Ådalsbanan Sundsvall, resecentrum, statlig medfinansiering
Järnväg Ådalsbanan Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m.
Järnväg Ådalsbanan Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m.
Järnväg Kilafors-Söderhamn Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25 och lastprofil C
Väg E4 E4 Kongberget-Gnarp
Väg E4 E4 Sundsvall
Väg E4 E4 Ullånger-Docksta
Väg E14 E14, Sundsvall–Blåberget
Väg E16 E16 Borlänge-Djurås
Väg E16 E16 Dala-Järna-Vansbro
Väg E45 E45 Rengsjön-Älvros
Väg E45 E45 Vattnäs-Trunna
Väg E45/Rv70 E45/Rv70 genom Mora steg 1-3
Väg Rv 50 Rv 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen
Väg Rv 70 RV 70 Trafikplats Smedjebacksvägen
Väg Rv 70 Rv 70 Smedjebacksvägen -Gyllehemsvägen
Luftfart - Sälens flygplats, statligt investeringsbidrag till landningsbana

Trafikverkets planer för större reinvesteringar

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för vidmakthållande av vägar och järnvägar planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att genomföra större reinvesteringsåtgärder i mellersta Sverige enligt tabell nedan.

Tabell. Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden

Namngivna reinvesteringar under planperioden
Ådalsbanan, Västeraspby-Långsele, spår och kontaktledning
Ostkustbanan, Gävle–Åänge, spår
E4, Högakustenbron
E45, Strömsundsbron

Trafikverkets planer för trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur (åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kr)

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för trimnings och miljöåtgärder planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att t.ex. genomföra åtgärder i mellersta Sverige enligt tabell nedan. Därutöver planeras och beslutas åtgärder av Trafikverket löpande under planperioden.

Tabell. Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden

Några exempel på trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
Ljusdal, förlängning av plattform
E14 rastplats Stöde
Plankorsningar Mittbanan
Samtidig infart Hedemora
Kapacitets- och säkerhetsåtgärder genom Sundsvall
Rämshyttetunneln (samfinansiering utöver reinvesteringsmedel)

Utpekade bristanalyser

Regeringen har beslutat att Trafikverket bör göra följande bristanalyser och fortsätta att utreda de stråk, noder eller motsvarande som beskrivs nedan i mellersta Sverige. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Tabell. Utpekade bristanalyser i mellersta Sverige

Utpekade bristanalyser
Nedre Norrland, bristande kapacitet i järnvägssystemet – återstående delsträckor med kapacitetsproblem och långa restider, såsom Ostkustbanan inkl. Ådalsbanan, Gävle – Härnösand
Inlandsbanan – framtida funktion (överflyttning väg till järnväg samt omledning)

Ekonomisk ram för länsplanerna i mellersta Sverige

Regeringen har fastställt den definitiva ekonomiska ramen för regional transportinfrastruktur i Dalarnas län till 1128 miljoner kronor, i Gävleborgs län till 953 miljoner kronor, i Västernorrlands län till 889 miljoner kronor och i Jämtlands län till 521 miljoner kronor. Länen ansvarar för prioritering av dessa medel i respektive länsplan. Senast den 1 oktober 2018 ska de planeringsansvariga organisationerna i länen fastställa respektive länsplans innehåll.

 

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00