Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens infrastruktursatsningar – så bygger vi östra Mellansverige starkt och hållbart

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För östra Mellansverige som omfattas av länen Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor och sjöfart. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden.

Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. En utbyggnad ska ske i en takt som ekonomin tillåter och på ett kostnadseffektivt sätt.

Bland satsningarna i planen kan Ostlänken särskilt lyftas fram. Ostlänken Järna-Linköping är det projekt som har kommit längst. En annan viktig satsning är utökad kapacitet till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm som bedöms ha potential att möjliggöra byggande av cirka 50 000–100 000 nya bostäder i de berörda kommunerna.

Den pågående utbyggnaden av Godsstråket genom Bergslagen utökas med ytterligare etapper och det innebär att hela stråket färdigställs under planperioden. Samtidigt genomförs investeringar för bl.a. utökad kapacitet samt reinvesteringar på Västra stambanan. Ytterligare åtgärder som kan nämnas är ny dragning av E22 förbi Söderköping samt flera etapper på Riksväg 56 som har mycket tung trafik som skapar problem för säkerheten och framkomligheten. Trafikverket får också i uppdrag att inför nästa planrevidering analysera behovet av en ny Hjulstabro för trafik med större fartyg in till hamnarna i Mälaren.

Större investeringar

Tabell. Av regeringen utpekade större investeringar över 100 miljoner kronor i nationell plan för transportsystemet 2018–2029 i östra Mellansverige

Trafikslag Järnvägsstråk/vägnummer Objekt
Järnväg Ostlänken Ostlänken nytt dubbelspår Järna-Linköping
Järnväg Ostkustbanan Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm)
Järnväg Ostkustbanan Uppsala, Plankorsningar
Järnväg Södra Stambanan   Kardonbanan till Händelö
Järnväg Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad
Järnväg Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår
Järnväg Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår
Järnväg Svealandsbanan Strängnäs-Härad, dubbelspår
Järnväg Dalabanan Heby Mötesspår
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Hallsberg-Åsbro, dubbelspår
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Jakobshyttan-Degerön, dubbelspår
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Storvik-Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården mötesstation
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket Dunsjö-Jakobshyttan, dubbelspår
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Frövi bangårdsombyggnad
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Hallsberg-Degerön, dubbelspår, etapp 1
Sjöfart - Södertälje Sluss, Mälaren
Väg E18 E18 Köping-Västjädra, kapacitetsbrister
Väg E22 E22 Förbi Söderköping
Väg Rv 50 Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl Nykyrka)
Väg Rv 50 Rv 50 Askersund-Åsbro
Väg Rv 56 Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga), Räta linjen
Väg Rv 56 Rv 56 Kvicksund-Västjädra
Väg Rv 56 Rv 56 Katrineholm-Bie
Väg Rv 56 Rv 56 Sala-Heby 2+1
Väg Rv 70 Rv 70 Enköping-Simtuna

Trafikverkets planer för större reinvesteringar

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för vidmakthållande av vägar och järnvägar planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att genomföra större reinvesteringsåtgärder i östra Mellansverige enligt tabell nedan.

Tabell. Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden

Västra stambanan, Järna-Katrineholm, kontaktledning
Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg-Örebro-Frövi, kontaktledning
Väg 55, Strängnäsbron
Sala-Oxelösund, Flens övre-Eskilstuna, spår

Trafikverkets planer för trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur (åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kr)

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för trimnings- och miljöåtgärder planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att t.ex. genomföra åtgärder i östra Mellansverige enligt tabell nedan. Därutöver planeras och beslutas åtgärder av Trafikverket löpande under planperioden.

Tabell. Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellanverige under planperioden

Uppställningsspår Örebro S
Kapacitetshöjande åtgärder Uppsala
Stängsling Högtorpsgatan
Slopning av plankorsning Eggeby
Hastighetshöjning Eskilstuna–Flen

Utpekade bristanalyser

Regeringen har beslutat att Trafikverket bör göra följande bristanalyser och fortsätta att utreda de stråk, noder eller motsvarande som beskrivs nedan i östra Mellansverige. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Tabell. Utpekade bristanalyser i östra Mellansverige

Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider
Bergslagen–Oxelösund, kapacitets- och bärighetsbrister malmtransporter
Hjulstabron, passage för större fartyg till Mälarhamnarna

Ekonomisk ram för länsplanerna i östra Mellansverige

Regeringen har fastställt den definitiva ekonomiska ramen för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län till 1001 miljoner kronor, i Uppsala län till 1657 miljoner kronor, i Västmanlands län till 827 miljoner kronor, i Örebro län till 1030 miljoner kronor och i Östergötlands län till 1465 miljoner kronor. Länen ansvarar för prioritering av dessa medel i respektive länsplan. Senast den 1 oktober 2018 ska de planeringsansvariga organisationerna i länen fastställa respektive länsplans innehåll.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00