Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens infrastruktursatsningar – så bygger vi västra Sverige starkt och hållbart

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och den största järnvägssatsningen i modern tid. För västra Sverige som omfattas av länen Halland, Värmland och Västra Götaland innebär det flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor och på sjöfart. Detta är möjligt då regeringen satsar 100 miljarder mer än i förra planperioden.

Regeringen gör stora satsningar i västra Sverige. En förändring från Trafikverkets förslag är att planen innefattar 3,8 miljarder kronor till ny stambana Göteborg–Borås. Det ska bli en del av nya stambanor för höghastighetståg som bättre ska knyta samman Stockholm och Göteborg respektive Malmö. En utbyggnad ska ske i en takt som ekonomin tillåter och på ett kostnadseffektivt sätt.

Regeringen lägger även medel till muddringen av farleden till Göteborgs hamn. Investeringen i farleden till Göteborgs hamn är viktig för näringslivet i hela landet. I planen ingår även att fortsätta arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på E20 genom västra Götaland. Västra stambanan får ökad kapacitet och rustas upp genom ett antal kapacitetsåtgärder och flera större reinvesteringar. Reinvesteringar planeras även på flera mindre järnvägar så som Fryksdalsbanan, Älvsborgsbanan, Viskadalsbanan, Kinnekullebanan och Värmlandsbanan.

De kollektivtrafik- och cykelåtgärder som Sverigeförhandlingen slutit avtal om med Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen får statlig medfinansiering genom planbeslutet. Avtalen omfattar en ny spårväg med förbindelse under Göta älv, en linbana över Göta älv och två Buss Rapid Transit (BRT) linjer, 45 680 nya bostäder inom kollektivtrafikens influensområden samt åtta cykelbanor som har koppling till de nya kollektivtrafiksatsningarna.

Större investeringar

Tabell. Av regeringen utpekade större investeringar över 100 miljoner kronor i nationell plan för transportsystemet 2018–2029 i västra Sverige

Trafikslag Järnvägsstråk/vägnummer Objekt
Järnväg Kust till kustbanan Göteborg-Borås
Järnväg Västra stambanan Västra stambanan, Göteborg-Skövde, kapacitetsförstärkning
Järnväg Västra stambanan Göteborg och Västsverige omloppsnära uppställningsspår
Järnväg Västra stambanan Västra stambanan Laxå-Alingsås, högre kapacitet
Järnväg Västkustbanan Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum
Järnväg Västkustbanan Halmstad C/bangård
Järnväg Värmlandsbanan Kil-Laxå, mötesstationer
Järnväg Värmlandsbanan Laxå-Arvika, ökad kapacitet
Järnväg Norge/Vänerbanan med Nordlänken Kil-Öxnered, kraftförsörjningsåtgärder
Järnväg Norge/Vänerbanan med Nordlänken Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen
Järnväg Göteborg Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv
Järnväg Göteborg Olskroken, planskildhet
Järnväg Göteborg Västsvenska paketet järnväg
Väg Göteborg Västsvenska paketet väg
Väg E6 E6.21 Göteborgs hamn/Lundbyleden
Väg E6 E6.20 Söder/Västerleden, Sisjömotet
Väg E6 E6.20 Hisingsleden, södra delen
Väg E45 E45 Götaleden (Lilla Bommen-Marieholm)
Väg E45 E45 Säffle-Valnäs
Väg E45 E45 Tösse-Åmål
Väg E20 E20 Alingsås-Vårgårda
Väg E20 E20 Tollered-Alingsås
Väg E20 E20 förbi Hova
Väg E20 E20 förbi Mariestad
Väg E20 E20 Götene - Mariestad
Väg E20 E20 Vårgårda - Vara
Väg E20 E20 förbi Skara
Väg E20 E20 förbi Vårgårda
Väg Cykelled Kattegattleden
Sjöfart  - Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd farled
Sjöfart - Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv
Järnväg Sverigeförhandlingen Göteborg, Spårväg Norra Älvstranden, centrala delen
Väg Sverigeförhandlingen Göteborg, Linbanan Centrum
Väg Sverigeförhandlingen Göteborg, Citybuss Backa-stråket
Väg Sverigeförhandlingen Göteborg, Citybuss Norra Älvstranden (västra delen)
Väg Sverigeförhandlingen Göteborg cykelobjekt

Trafikverkets planer för större reinvesteringar

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för vidmakthållande av vägar och järnvägar planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att genomföra större reinvesteringsåtgärder i västra Sverige enligt tabell nedan.

Tabell. Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden

Kust till kust-banan, Hillared–Hestra spår
E6, bro över Nordre älv, Kungälv
Kinnekullebanan, Mariestad–Håkantorp, spår
Värmlandsbanan, Laxå–Kil spårbyte
Älvsborgsbanan, Trollhätte kanal, bro
Göteborg, Sävenäs rangerbangård
Fryksdalsbanan, Sunne–Torsby, spår
Fryksdalsbanan, Kil–Rottneros, spår
Älvsborgsbanan, Öxnered–Håkantorp, spår
Älvsborgsbanan, Herrljunga–Borås, spår
Västra stambanan, Herrljunga–Alingsås och Floby–Alingsås spår
Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning
Västra stambanan, Alingsås–Partille, kontaktledning
Viskadalsbanan, Borås–Varberg, spår och kontaktledning
E6.20, Älvsborgsbron
Väg 160, Tjörnbron

Trafikverkets planer för trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur (åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kr)

Inom de ekonomiska ramar som regeringen har beslutat om för trimnings- och miljöåtgärder planerar Trafikverket enligt förslaget till nationell plan att t.ex. genomföra åtgärder i västra Sverige enligt tabell nedan. Därutöver planeras och beslutas åtgärder av Trafikverket löpande under planperioden.

Tabell. Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden

Några exempel på trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
Kärra-Rödbo och Kungälv–Stenungsund, åtgärder för ökad och säker cykling
Södra Bohusbanan, Uddevalla östra, tillgänglighetsanpassning
E45 Göteborg, Götatunneln, brand- och trafiksäkerhetsåtgärder
E6, Jordfallsmotet–Nordre älvbron–Kungälvs resecentrum, busskörfält
Norge/Vänerbanan, Mellerud station, upprustning

Utpekade bristanalyser

Regeringen har beslutat att Trafikverket bör göra följande bristanalyser och fortsätta att utreda de stråk, noder eller motsvarande som beskrivs nedan i västra Sverige. Utredningsarbetet bör ha som målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Tabell. Utpekade bristanalyser i västra Sverige

Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider
Göteborg–Oslo, kapacitetsproblem och långa restider
E20 genom Alingsås, kapacitet, säkerhet och miljö
Storgöteborg – kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva persontransporter på väg och järnväg

Ekonomisk ram för länsplanerna i västra Sverige

Regeringen har fastställt den definitiva ekonomiska ramen för regional transportinfrastruktur i Hallands län till 1189 miljoner kronor, i Värmlands län till 1003 miljoner kronor och i Västra Götalands län till 6398 miljoner kronor. Länen ansvarar för prioritering av dessa medel i respektive länsplan. Senast den 1 oktober 2018 ska de planeringsansvariga organisationerna i länen fastställa respektive länsplans innehåll.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och pressamordnare på Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 65 62
e-post till Karin Boman Röding