Ansvar för anpassningsåtgärder

Publicerad

Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Ansvaret för att förebygga och återställa skador på grund av extrema väderhändelser bygger på samma principer som ansvaret för annan riskhantering i samhället.

Grundprincipen är att ansvaret för skydd av egendom i första hand ligger på egendomens ägare. Det gäller alla fastighetsägare, såväl enskilda personer som företag och kommunala och statliga myndigheter. Kommunen har en viktig roll, bland annat inom ramen för det kommunala planmonopolet. Ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder i den byggda miljön beskrivs närmare i den nationella strategin.

På vissa enstaka platser kommer utmaningarna vara av sådan art att de inte går att lösa lokalt. Det rör exceptionella åtgärder som omfattar stora geografiska områden och som innebär skydd av områden av nationellt intresse.

Riskerna kring Göta älv är till exempel så stora och av sådan nationell vikt att regeringen 2018 beslutade att stötta arbetet med klimatanpassning i området. Statens geotekniska institut (SGI) har fått i uppdrag att inrätta Delegationen för Göta älv, en plattform för samverkan mellan de aktörer som har ansvar för klimatanpassningsarbetet i Göta älvdalen. Kommunerna längs Göta älv kan också ansöka om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred. Det är hittills det enda geografiska område där staten går in med pengar  för delfinansiering av klimatanpassningsåtgärder.

Regeringen ser att det finns behov av att identifiera områden i hela Sverige med särskild risk för ras, skred, översvämning och erosion. Baserat på dessa analyser bör områden av synnerlig vikt eller med komplex problematik pekas ut och åtgärdsplaner utarbetas inklusive ansvarsfördelning.

Arbetet ska göras utifrån pågående karteringar av ras, skred, erosion och översvämning hos berörda myndigheter. Det gäller framför allt Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI) och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB).