Arbetet med klimatanpassning pågår

Publicerad

Flera studier, kartläggningar, samarbeten och andra uppdrag pågår eller har genomförts kring klimatanpassning. De ger mer kunskap om klimatförändringarna och är kopplade till den nationella strategin för klimatanpassning.

En viktig del av arbetet med anpassning till ett förändrat klimat handlar om att öka kunskapen om klimatets förändring och dess effekter till stöd för myndigheter, kommuner och näringsliv. Sådana åtgärder finansieras främst från anslag 1:10 Klimatanpassning inom utgiftsområde 20. Här följer några exempel. Mer information om pågående arbete finns hos berörda myndigheter och på Klimatanpassningsportalen.

SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har en viktig roll genom bland annat Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in och sprider kunskapen om klimatförändringen och dess effekter. SMHI har på regeringens uppdrag även fördelat medel till nationella myndigheter för deras arbete med handlingsplaner samt verktyg för klimatanpassning.

Statens geotekniska institut (SGI)

SGI kartlägger skredrisker längs vissa älvar (bland annat Säveån, Ångermanälven), samordnar och harmoniserar kartunderlag från olika myndigheter, samt arbetar med kartering av erosionsrisker och utveckling av naturanpassade erosionsskydd. Myndigheten genomför sin handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Delegationen för Göta älv vid SGI ska ta fram en plan för skredsäkring längs Göta älvdalen.

Lantmäteriet

Lantmäteriet har sedan 2009 genomfört uppdraget om att bygga en ny och noggrannare markmodell med höjddata över landet. Modellen är viktig för riskanalyser och åtgärdsplanering. Vid 2017 års utgång var cirka 98 procent av planerade 460 000 km2 klara.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar bland annat med översvämningskarteringar som visar vilka områden som hotas av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå. MSB har även tagit fram en ny karttjänst för kustöversvämning som illustrerar hur vattnet breder ut sig vid vattenståndsnivåer från en upp till fem meter längs hela Sveriges kust. Översiktliga undersökningar av marken för att fastställa dess stabilitet har också genomförts i 27 kommuner och påbörjats i ytterligare 23 kommuner.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna har sedan 2009 haft ett uppdrag om samordning av det regionala arbetet med klimatanpassning. I de flesta län pågår nu en revidering av de regionala handlingsplanerna för klimatanpassning och generellt redovisas ett ökande antal konkreta insatser och resultat. Stegvis vidgas kontakterna med såväl  kommunerna som med andra aktörer, bland annat aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Kunskapen om och engagemanget i klimatanpassningsfrågor ökar successivt, även om de större kommunerna eller kommuner som drabbats av extrema väderhändelser generellt är mer aktiva.

Handlingsplaner för klimatanpassning

Hittills har länsstyrelserna och flera nationella myndigheter, bland annat Elsäkerhetsverket, Havs- och vattenmyndigheten,  Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut (SGI), Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Folkhälsomyndigheten, tagit fram eller är på väg att ta fram handlingsplaner samt utveckla verktyg för klimatanpassning. Arbetet har medfört ett starkare fokus på klimatanpassning hos myndigheterna och lett till nya samarbeten mellan och inom myndigheterna.