Samordning av arbetet med klimatanpassning

Publicerad

När många aktörer är involverade är samordning en viktig del av lösningen. Här innebär den nationella strategin för klimatanpassning ett stort steg framåt. Den fokuserar på att skapa en strukturerad, sammanhållande ram för det nationella arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

Strategin skapar bättre samordning

Nationellt expertråd

Ett nationellt expertråd för klimatanpassning finns vid SMHI. Det ska skapa en samlad bild av samhällets sårbarhet för klimatförändringarna och hur arbetet med klimatanpassning i Sverige utvecklas. På så sätt kan kunskapsluckor identifieras och förslag på prioriterade områden lämnas. Rådet ska följa och utvärdera arbetet med klimatanpassning enligt en policycykel vart femte år. Deras underlag ligger till grund för en reviderad nationell strategi som regeringen ska presentera 2023. Expertrådets ordförande är Lisbeth Schultze.

Ny förordning kring klimatanpassning

En ny förordning ställer krav på att nationella myndigheter initierar, stödjer och utvärderar arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde. Myndigheterna som omfattas ska ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. Genom att skapa sig en tydligare bild av hur klimatförändringen påverkar myndighetens möjligheter att nå sina mål kan de planera för att vidta de mått och steg som behövs för att anpassa sin verksamhet. I förordningen förtydligas också länsstyrelsernas uppdrag med klimatanpassning. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019 och omfattar 32 nationella myndigheter och länsstyrelserna.

Boverket samordnar

Boverket har fått i uppdrag att vara samordnande myndighet för klimatanpassning i förhållande till den byggda miljön som omfattar både ny och befintlig bebyggelse.