Varför behövs klimatanpassning?

Publicerad

Den nationella strategin för klimatanpassning har tagits fram för att hålla ihop arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Klimatanpassning innebär att rusta samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning innebär.

Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, ändrade flöden i vattendragen, längre perioder av torka och längre växtsäsong. Det blir sannolikt fler tillfällen med extremt väder. Sverige påverkas också av klimatförändringar i andra delar av världen.

Värmeböljan 2018 är ett tydligt exempel på att ett förändrat klimat ställer Sverige inför nya utmaningar. Extrema väderhändelser såsom värmeböljor förväntas enligt SMHI:s klimatscenarier öka i ett förändrat klimat. I scenarierna ingår också ökad nederbörd som i sin tur ökar risken för översvämning och även kan leda till ras, skred och erosion genom försämrad markstabilitet.

Klimatanpassning innebär att planera för dagens situation och för en tidshorisont som sträcker sig årtionden framåt in till i nästa århundrade.

Konsekvenser för samhället

Den nationella strategin för klimatanpassning ger vägledning i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Regeringens mål för anpassning är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

Klimatanpassning är särskilt viktigt vid investeringar som har lång livslängd inom sektorer som bedöms som sårbara och samhällsviktiga. Det kan röra vattenförsörjning, avloppssystem, elförsörjning, elektroniska kommunikationer, vattenleder, vägar och järnvägar, bebyggelse och byggnader, samt inom de areella näringarna.

Effekter av ett förändrat klimat bör vägas in i planering, underhåll och upprustning av befintliga byggnader, anläggningar och system samt vid nya investeringar. Förebyggande arbete (klimatanpassningsåtgärder) är billigare än att ta de skadekostnader som uppstår vid framtida olyckor och skador till exempel till följd av extrema väderhändelser.

I strategin pekar regeringen särskilt ut följande områden där det är viktigt med klimatanpassning:

  • Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag.
  • Översvämning som hotar samhällen, infrastruktur och företag.
  • Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och djur.
  • Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk, och industri.
  • Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling. 
  • Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel.
  • Ökat tryck från skadedjur, sjukdomar och invasiva främmande arter som påverkar människor, växter och djur.