Nationella innovationsrådet verkar för att utveckla Sverige som innovationsnation

Innovationsrådet arbetar framför allt med att förbättra det svenska innovationssystemet. Exempel på bidrag från Innovationsrådet är de fem strategiska samverkansprogram som lanserades den 1 juni 2016, flexibla korta kurser för livslångt lärande och uppdrag till OECD.

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg på Smart Industry Conference. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Innovationsrådet fokuserar på digitalisering, miljö- och klimatfrågan och life science. Tre områden som innebär stora framtidsutmaningar. Rådet diskuterar också andra områden av generell betydelse för innovationsklimat och konkurrenskraft, till exempel situationen för snabbväxande startup-företag och andra små och medelstora företag, samhällets möjlighet till kompetensförsörjning och offentlig upphandling. 

Rådet lämnar också synpunkter i viktiga processer inom regeringen, till exempel som att ta propositioner och strategier. Exempel är regeringens proposition "Staten och kapitalet", upphandlingsstrategin, med inriktning på bland annat innovationsupphandling, den forskningspolitiska propositionen för 2016, upphandlingsstrategin och nyindustrialiseringsstrategin. Rådet diskuterar också hur regeringens insatser genomförs och vilka resultat de leder till.

Samverkansprogram – ett nytt arbetssätt för regeringen

Ett bidrag från Innovationsrådets arbete är de fem strategiska samverkansprogram som lanserades den 1 juni 2016. Upplägget innebär ett nytt arbetssätt för regeringen med flera statsråd involverade i respektive program, där det blir möjligt att i ett tidigt skede göra prioriteringar mellan de mest berörda statsråden.

Innovationsrådets roll vad gäller samverkansprogrammen är att följa samverkansgruppernas arbete, ge förslag som kan öka programmens bidrag till innovations- och konkurrenskraft samt diskutera strategiska frågeställningar som aktualiseras under arbetet.

Stöd till innovationsfrämjande insatser

För att utveckla innovationskraften i linje med Innovationsrådets syfte har regeringen avsatt 150 miljoner kronor per år under 2016-2019. Exempel på uppdrag är digitaliseringslyft till små och medelstora företag, validering av teknik- och affärskoncept samt innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser.