Den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens

Uppfyller den vuxna befolkningen nuvarande och framtida behov av kompetens? I slutet av 2018 anordnas ett expertseminarium om den arbetsföra befolkningens kunskaper och kompetens. Under seminariet kommer bland annat resultaten från det OECD-initierade programmet PIAAC att diskuteras.

Foto: Folio

PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) är ett program som initierats av OECD. De första resultaten från den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter publicerades 2013.

Forskare, statistikproducenter och experter från nationella vuxen- utbildningsinstitutioner i Norden har med hjälp av finansiering från Nordiska ministerrådet kunnat etablera ett särskilt nätverk för PIAAC. Detta nätverk har bland annat tagit fram en särskild nordisk PIAAC-rapport och skapat en nordisk PIAAC-databas med variabler från undersökningen och från nationella register.

Resultaten från den nordiska PIAAC- rapporten publicerades 2015 och de visade att de nordiska länderna överlag hade bra resultat när det gäller den arbetsföra befolkningens kunskaper och kompetens, men att det även fanns en relativt stor andel i åldern 16–64 år med låga kunskapsnivåer. Fler nordiska analyser baserat på data från PIAAC- undersökningen har gjorts under de senaste åren och resultaten från dessa kommer att presenteras och diskuteras på ett expertseminarium som Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet tillsammans anordnar i slutet av 2018.