Etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på utrikes födda kvinnor

De närmaste åren kommer att präglas av att många nyanlända ska etablera sig i de nordiska samhällena. Denna situation innebär både en utmaning och en möjlighet. Ett fokusområde under det svenska ordförandeskapsåret i nordiska ministerrådet för arbetsliv blir att hitta vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikes födda, framför allt för kvinnor. Den 13 april anordnades en konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda.

Foto: Folio

Många nyanlända och utrikes födda har erfarenheter och kompetenser som efterfrågas på de nordiska arbetsmarknaderna, men som kan behöva valideras och kompletteras.

Internationellt sett har kvinnor i de nordiska länderna ett högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är dock betydligt lägre, även i förhållande till utrikes födda män. För att etableringen av nyanlända kvinnor ska bli framgångsrik är det viktigt att kvinnor ges samma möjligheter och förutsättningar som män.

Den 13 april 2018 bjöd arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson in sina nordiska ministerkollegor till en konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda. Syftet med konferensen var att presentera aktuell forskning på området, diskutera utmaningar och lämpliga policyåtgärder samt lyfta fram goda exempel på lyckade etableringsinsatser i Norden. Inför konferensen togs en särskild analysrapport och en kunskapsöversikt över kvinnors etablering  fram.

Expertseminarium 13 juni

Sakkunniga, forskare och experter deltar i seminariet som kommer att utgå från befintlig forskning om kvinnors integration på arbetsmarknaden samt erfarenheter av olika insatser som görs inom detta område i de nordiska länderna. Seminariet förväntas bidra till ett bättre kunskapsunderlag för det framtida arbetet.

Seminariet om utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden i de nordiska länderna är en uppföljning av konferensen den 13 april.