Svenska ordförandeskapsprogrammet för Nordiska ministerrådet 2018

Publicerad

"Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden" - så lyder titeln till det svenska ordförandeskapsprogrammet för 2018.

Ladda ner:

Programmet vilar på tre tematiska ben "Ett inkluderande Norden", "Ett innovativt och hållbart Norden" samt "Ett tryggt och öppet Norden" där digitalisering löper som en röd tråd genom programmet. Programmet är till stor del en sammanfattning av pågående samarbete sett ur ett svenskt perspektiv men med några nya accenter.

Det första temat "Ett inkluderande Norden" fokuserar på vår nordiska samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som utmärkande drag. Utgångspunkten är en rad utmaningar som de nordiska länderna delar och som riskerar att öka klyftorna inom och mellan våra länder. Under ordförandeskapet vill Sverige även uppmuntra till en dialog om vilka nordiska institutioner och projekt som våra baltiska grannländer kan vara intresserade att bli delaktiga i.

Det andra temat "Ett innovativt och hållbart Norden" fokuserar på nordisk innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Engagemanget för miljöfrågor är – och har historiskt sett varit – starkt i Norden, men omfattande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030, i Norden såväl som globalt.

Det avslutande temat handlar om "Ett tryggt och öppet Norden" där fokus ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna med trygghet och öppenhet som ledord. Mot bakgrund av att flera nordiska länder tar fram, eller har färdigställt, nationella säkerhetsstrategier vill det svenska ordförandeskapet stärka koordinering och erfarenhetsutbyte kring dessa strategier.