Det här är Nordefco

Publicerad

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel.

Nordefco (Nordic Defence Cooperation) är ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet. Syftet är att stärka ländernas egna försvar, hitta synergieffekter och att främja effektiva lösningar. Samarbetet bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. 

Nordefcosamarbetet bygger på frivillighet och länderna väljer själva vilka områden de vill samverka inom och i vilken utsträckning. Det betyder att samarbete kan ske mellan två av länderna, likväl som mellan alla fem. Det finns också utrymme att samarbeta med tredje, icke-nordiskt, land inom de områden där det finns ett mervärde att göra det.

Det är de nordiska försvarsministrarna som är ytterst ansvariga för Nordefcosamarbetet. Försvarsministrarna träffas två gånger per år.

Fördjupning och breddning av försvarssamarbetet

I Sverige finns en bred politisk enighet om att ytterligare fördjupa och bredda det nordiska samarbetet, i syfte att stärka Sveriges militära förmåga till nationell och internationell krishantering.
Sverige ska, tillsammans med de nordiska länderna, möta nya strategiska hot och utmaningar, globalt och i vårt närområde. Samarbetet påverkar säkerhetsutvecklingen i vårt närområde positivt och möjliggör för de nordiska länderna att tillsammans ta ett större, regionalt säkerhetsansvar.

De nordiska länderna har, sedan länge ett mycket nära och väl fungerande samarbete på försvarsområdet. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende, vilket tillåter att även frågor av känslig karaktär diskuteras. De nordiska länderna är överens om att det finns mycket att vinna genom erfarenhetsutbyte, samverkan, gemensamma lösningar och gemensamt agerande.

Regeringen vill se ett så långtgående nordiskt samarbete som möjligt. Det finns inga principiella begränsningar för samarbetet, så länge det inte kräver ömsesidiga försvarsgarantier.

Inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco möts de nordiska länderna i möten på flera nivåer. Försvarsministrarna möts två gånger per år. Möten på statssekreterarnivå hålls en gång per år. På tjänstemannanivå hållsmöten ett tiotal gånger per år.

Nordefco 10 år

De nordiska länderna har en lång historia av samarbete på försvarsområdet bland annat inom ramen för internationella insatser i FN-regi och senare i Nato-insatser. Under kalla krigets dagar erbjöd i synnerhet deltagandet i FN:s fredsbevarande insatser en kanal för informationsutbyte och praktisk samverkan.

Samarbetet utvecklades senare till praktiska arrangemang, av vilka de viktigaste var Nordac (Nordic Armaments Co-operation, 1994), Nordcaps (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support, 1997) och Nordsup (Nordic Supportive Defence Structures, 2008).

2009 beslutade de nordiska försvarsministrarna att låta de olika samarbetsformerna samlas under samma tak - Nordefco (Nordic Defence Cooperation). Under det tio år som har gått har de nordiska länderna utvecklat Nordefco-samarbetet steg för steg.

 • 2010: Det finska, norska och svenska flygvapnet börjar göra gemensamma övningar på Nordkalotten genom konceptet Cross Border Training North.
 • 2011: Gemensam utbildning för fredsbevarande operationer.
 • 2011: Svenska, norska och finska förband ingår i en av EU:s snabbinsatsstyrkor (EU Battle Group 11).
 • 2011: De baltiska staterna bjuds in att delta i Nordefco-aktiviteter.
 • 2012: Det gemensamma nordiska samarbetet för implementering av genderperspektiv i militära operationer (Nordic Centre for Gender in Military Operations) invigs.
 • 2012: De nordiska ländernas försvarsministrar undertecknar en avsiktsförklaring om taktiskt flygtransportstöd (NORTAT).
 • 2012: Överenskommelse om gemensamma övningar i Östersjön (Cross Border Training South).
 • 2013: En vision för utvecklingen av Nordefco-samarbetet (Vision 2020) beslutas.
 • 2016: Säker kommunikation mellan de nordiska försvarsministerierna och de militära staberna inrättas.
 • 2016: De nordiska försvarsministrarna undertecknar ett samförståndsavtal för att förenkla tillträde till respektive nordiskt lands luft- sjö och landterritorier, Easy Access.
 • 2017: Under året undertecknas samtliga nordiska länder avtal för alternativ landningsbasering.
 • 2017: Försvarsministrarna från Sverige, Norge, Danmark och Finland undertecknar ett samförståndsavtal för att inleda fredstida samarbete kring utbyte av luftlägesinformation (Norecas).
 • 2017: Flygvapencheferna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och USA har undertecknat en avsiktsförklaring rörande utvecklingen av övningen Arctic Challenge Exercise till en kvalificerad flygövning, s.k. flaggnivå.
 • 2017: Fördraget om nordiskt samarbete på försvarsmaterielområdet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige trädde i kraft.
 • 2018: Vision 2020 revideras och en ny vision antas vid försvarsministermötet i november

Organisation

För att genomföra och driva de beslut som fattas inom Nordefco har de nordiska försvarsministrarna en styrnivå på departementsnivå till sitt förfogande, Policy Steering Committee, PSC.

PSC består av tjänstemän från respektive lands försvarsdepartement. Samarbetet är inriktande och policyskapande. I PSC hanteras frågor som initierats av ministrarna och förslag från myndighetsnivån, Military Coordination Committee, MCC.

MCC samordnar och leder arbetet på försvarsmaktsnivå. MCC är även ansvarig för att verkställa de beslut som fattas av ministrarna eller PSC.

Copyright: Regeringskansliet