Fördjupning och breddning av försvarssamarbetet

Publicerad

I Sverige finns en bred politisk enighet om att ytterligare fördjupa och bredda det nordiska samarbetet, i syfte att stärka Sveriges militära förmåga till nationell och internationell krishantering.

Sverige ska, tillsammans med de nordiska länderna, möta nya strategiska hot och utmaningar, globalt och i vårt närområde. Samarbetet påverkar säkerhetsutvecklingen i vårt närområde positivt och möjliggör för de nordiska länderna att tillsammans ta ett större, regionalt säkerhetsansvar.

De nordiska länderna har, sedan länge ett mycket nära och väl fungerande samarbete på försvarsområdet. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende, vilket tillåter att även frågor av känslig karaktär diskuteras. De nordiska länderna är överens om att det finns mycket att vinna genom erfarenhetsutbyte, samverkan, gemensamma lösningar och gemensamt agerande.

Regeringen vill se ett så långtgående nordiskt samarbete som möjligt. Det finns inga principiella begränsningar för samarbetet, så länge det inte kräver ömsesidiga försvarsgarantier.

Inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco möts de nordiska länderna i möten på flera nivåer. Försvarsministrarna möts två gånger per år. Möten på statssekreterarnivå hålls en gång per år. På tjänstemannanivå hållsmöten ett tiotal gånger per år.