Nordefco 10 år

Publicerad

De nordiska länderna har en lång historia av samarbete på försvarsområdet bland annat inom ramen för internationella insatser i FN-regi och senare i Nato-insatser. Under kalla krigets dagar erbjöd i synnerhet deltagandet i FN:s fredsbevarande insatser en kanal för informationsutbyte och praktisk samverkan.

Samarbetet utvecklades senare till praktiska arrangemang, av vilka de viktigaste var Nordac (Nordic Armaments Co-operation, 1994), Nordcaps (Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support, 1997) och Nordsup (Nordic Supportive Defence Structures, 2008).

2009 beslutade de nordiska försvarsministrarna att låta de olika samarbetsformerna samlas under samma tak - Nordefco (Nordic Defence Cooperation). Under det tio år som har gått har de nordiska länderna utvecklat Nordefco-samarbetet steg för steg.


2010: Det finska, norska och svenska flygvapnet börjar göra gemensamma övningar på Nordkalotten genom konceptet Cross Border Training North.

2011: Gemensam utbildning för fredsbevarande operationer.

2011: Svenska, norska och finska förband ingår i en av EU:s snabbinsatsstyrkor (EU Battle Group 11).

2011: De baltiska staterna bjuds in att delta i Nordefco-aktiviteter.

2012: Det gemensamma nordiska samarbetet för implementering av genderperspektiv i militära operationer (Nordic Centre for Gender in Military Operations) invigs.

2012: De nordiska ländernas försvarsministrar undertecknar en avsiktsförklaring om taktiskt flygtransportstöd (NORTAT).

2012: Överenskommelse om gemensamma övningar i Östersjön (Cross Border Training South).

2013: En vision för utvecklingen av Nordefco-samarbetet (Vision 2020) beslutas.

2016: Säker kommunikation mellan de nordiska försvarsministerierna och de militära staberna inrättas.

2016: De nordiska försvarsministrarna undertecknar ett samförståndsavtal för att förenkla tillträde till respektive nordiskt lands luft- sjö och landterritorier, Easy Access.

2017: Under året undertecknas samtliga nordiska länder avtal för alternativ landningsbasering.

2017: Försvarsministrarna från Sverige, Norge, Danmark och Finland undertecknar ett samförståndsavtal för att inleda fredstida samarbete kring utbyte av luftlägesinformation (Norecas).

2017: Flygvapencheferna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och USA har undertecknat en avsiktsförklaring rörande utvecklingen av övningen Arctic Challenge Exercise till en kvalificerad flygövning, s.k. flaggnivå.

2017: Fördraget om nordiskt samarbete på försvarsmaterielområdet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige trädde i kraft.

2018: Vision 2020 revideras och en ny vision antas vid försvarsministermötet i november