Ny vision för försvarssamarbetet Nordefco

Publicerad

Den 13 november 2018 enades de nordiska försvarsministrarna om en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet. Den nya visionen konstaterar att de nordiska länderna har olika säkerhetspolitiska tillhörigheter, men att man står inför samma utmaningar och därför ska eftersträva ett nära, effektivt och kostnadseffektivt samarbete för att stärka vårt nationella försvar och förmågan att agera tillsammans.

Enligt visionen ska länderna upprätthålla en nära säkerhets- och försvarspolitisk dialog och stärka försvarssamarbetet på försvarsområdet i fredstid, kris och i händelser av konflikt.

Samarbete kring övning och förmågeutveckling

En viktig del för att utveckla det nordiska samarbetet är att öva tillsammans. Gemensamma övningar förbättrar förmågan att kunna agera tillsammans, möjliggör större övningar och ger effektivitetsvinster. Större övningar genomförs regelbundet både på Nordkalotten och i Östersjön.

De nordiska länderna arbetar även tillsammans i projekt för att öka försvarsmakternas förmåga, bland annat genom att hitta former för utbyte av sjö- och luftlägesinformation och utveckla former för att exempelvis enklare kunna använda varandras hamnar.

Samarbete kring materiel

Ett centralt syfte med Nordefcos verksamhet är att uppnå ett effektivare resursutnyttjande såväl ekonomiskt som operativt.
Genom samarbete mellan de nordiska länderna vad det gäller gemensamt inköp, utveckling och underhåll av försvarsmateriel kan kostnaderna sänkas. Samtidigt bidrar en ökad användning av likartad materiel till bättre möjligheter att agera gemensamt, vilket i sin tur leder till ökad operativ förmåga.

Samverkan i samband med internationella insatser

Nordiskt samarbete i internationella insatser är positivt då det bidrar till samordningsfördelar och effektivare insatser. Särskilt viktigt är ett redan gott upparbetat samarbete när akuta kriser inträffar.

En målsättning i Nordefcoarbetet är att i varje internationell insats undersöka möjligheter för samverkan mellan länderna. Det nordiska insatssamarbetet inkluderar även övning, träning och utbildningsaktiviteter. Det gäller också frågor som civil-militär samverkan, humanitär rätt och FN:s resolution 1325 (kvinnor i konfliktområden), samt en fördjupning av det transatlantiska samarbetet.