Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Publicerad Uppdaterad

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Foto: Maskot/Folio

– Jag är glad att vi gått in i ett organiserat samarbete med branscherna. Det är arbetsmarknadens parter som har kompetensen att bedöma vad som krävs i yrket. Snabbspåren bidrar till att arbetsgivare får möjlighet att få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända får jobba i sitt yrke, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.


I mars 2015 inledde regeringen en första omgång av trepartssamtal om så kallade snabbspår, med särskilt fokus på nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Syftet med samtalen var att tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta tillvara värdefull kompetens hos nyanlända med utbildning eller erfarenhet i bristyrken, så att dessa snabbare kan matchas mot branschers och företags behov.

De inledande trepartssamtalen med centralorganisationerna följdes av fördjupade samtal med de partskonstellationer som anmält intresse av att utforma snabbspår inom sin bransch. Under de fördjupade trepartssamtalen deltog även berörda myndigheter, såsom exempelvis Socialstyrelsen, Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande: Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

Snabbspår inom många olika branscher

Det första snabbspåret lanserades i september 2015. Sedan dess har snabbspår tagits fram inom en rad olika branscher bland annat för lärare och förskollärare, inom legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården så som läkare, tandläkare och apotekare samt för samhällsvetare och socionomer.

Exempel på delar i ett snabbspår är validering och bedömning av utbildning och yrkeskompetens efter branschvisa krav, svenskutbildning relevant för yrkesområdet och kompletterande utbildningsinsatser vid behov.

Det är arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen som kommer överens om vilka yrken som ska omfattas av ett snabbspår.

Se alla snabbspår och ta del av de centrala överenskommelserna för respektive snabbspår på Arbetsförmedlingens webbplats (Arbetsformedlingen.se)

Projekt för nyanlända företagare

Regeringen har avsatt medel till Tillväxtverket som tillsammans med berörda myndigheter och privata och offentliga aktörer ska fånga upp nyanlända med erfarenhet av företagande så att de kan ges möjlighet att bli företagare även i Sverige. Det så kallade snabbspåret för företagare innebär också att det finns en möjlighet att matcha befintliga företag som står inför en generationsväxling men utan någon som kan ta över, med företagsamma nyanlända som kan och vill föra företaget vidare.

Pressmeddelande: Fler snabbspår för nyanlända företagare


 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mål för snabbspåren

• Korta tiden från ankomst till arbete.
• Använd kompetensen rätt - nyanlända ska inte bara komma i ett jobb, utan rätt jobb.
• Branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.