Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Konferens om Europas framtid- en samhällsdialog om Europas framtid

Publicerad

Den 10 mars undertecknade Europaparlamentets talman David Sassoli, ordförandelandet Portugals premiärminister António Costa och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen en gemensam deklaration om konferensen om Europas framtid. Deklarationen sätter ramarna för konferensen som syftar till att stärka demokratin i Europa och öka medborgarnas möjlighet att tycka till om och diskutera EU-frågor och därmed påverka Europas framtid.

Ungdomar som går i solnedgången i en stad
Gör din röst hörd! Maskot/Folio

Konferensen om Europas framtid lanserades brett på Europadagen den 9 maj och i Sverige den 10 maj. Konferensen kommer att löpa under ett års tid och avslutas under det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2022.

Konferensen om Europas framtids webbplats

Konferensen genomförs lokalt, nationellt och på EU-nivå

På europeisk nivå åtar sig EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd att anordna europeiska medborgarpaneler. Både medlemsstater och andra europeiska och nationella aktörer kan anordna evenemang, t.ex. offentliga medborgardebatter, samtal kring olika politikområden eller olika typer av seminarier.

Bidrag från alla evenemang i anslutning till konferensen kommer att samlas in, analyseras, och publiceras under hela konferensen via den webbplats som tagits fram. Detta blir även en plats där medborgarna kan dela med sig av sina idéer och lämna in förslag online.

En plenarförsamling som EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd anordnar kommer att förbehållslöst diskutera idéerna från dessa.

Ett brett engagemang

En viktig målsättning med framtidskonferensen är att nå ut brett i hela samhället med en dialog om EU-frågor. Ambitionen är att även engagera grupper som vanligtvis inte deltar i dialogen om EU-frågor samt särskilt inrikta sig på unga. EU-ministern planerar exempelvis att fortsätta sina samtal med unga på olika nivåer.

Regeringen ser sig som en av flera aktörer i Sverige som tar en ledande roll i att arrangera och medverka i dialogen om Europas framtid. Med deltagande från det civila samhället, riksdagen, politiska partier, arbetsmarknadens parter och regionala och lokala företrädare finns förutsättningar att nå ut brett i samhället och ökar möjligheten att engagera fler.

En viktig ambition är att deltagandet i de aktiviteter som anordnas ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Regeringen ska bidra till en aktiv och interaktiv dialog om EU

I Sverige har diskussionen om EU:s framtid pågått genom olika initiativ under de senaste åren. Målsättningen är att medborgarnas möjligheter att ha insyn i beslut som fattas på EU-nivå ska öka och blir mer likvärdig de som fattas på kommunala, regionala och nationella nivåer. Att sprida information och kunskap om EU-politiken och att lyssna på medborgarna är grundläggande medel för att nå denna målsättning.

Sveriges regering jobbar aktivt och målinriktat med att få fler människor och organisationer att intressera sig för, och engagera sig i, EU-frågor. Under år 2020 har EU-ministerns skolbesök utgjort en viktig arena för medborgarsamtal med unga. Arbetet med EU-handslag som inleddes i december 2016 syftar till att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

EU-ministern leder och ansvarar för regeringens arbete med framtidskonferensen.

Visionen om ett handlingskraftigt EU för medborgarna

Förhoppningen är att konferensen ska kunna bidra till en levande diskussion bland medborgare om EU-politiken och de gränsöverskridande utmaningar som Europa står inför. Regeringens EU-prioriteringar fokuserar på fem områden: demokratin och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet. Dessa blir vägledande för regeringens deltagande i framtidskonferensen.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.