Om EU-handslaget

Uppdaterad

Genom EU-handslaget har arbetsmarknadens parter, kommuner, regioner, ungdomsrörelser, universitet och högskolor med flera bjudits in att bidra i arbetet att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

För att nå ett bredare genomslag har regeringen ingått EU-handslag runt om i landet. Mellan december 2016 och april 2018 ingick regeringen EU-handslag med sammantaget 77 olika aktörer runt om i landet. En stor del av dessa har ingåtts med kommuner, regioner och andra centrala aktörer på lokal och regional nivå, men också med arbetsmarknadens parter, ungdomsrörelser, universitet och högskolor.

I ett EU-handslag åtar sig deltagarna att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige för frågor som beslutas inom EU. De åtaganden som gjorts har tagit fasta på respektive deltagares förutsättningar och identifierade behov. Det kan till exempel handla om att stärka kunskapen om EU i den egna organisationen eller att i högre utsträckning sprida information om sitt EU-arbete.

Arbetet med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige är långsiktigt vilket också är fallet för flera av de åtaganden som ingåtts.

Åtaganden i EU-handslagen

De åtaganden som tagits fram har utgått från aktörernas egna förutsättningar och identifierade behov. Detta innebär att åtaganden från varje EU-handslagstillfälle ser olika ut. Gemensamt för alla EU-handslag är att de innebär en ambitionsökning i organisationens EU-relaterade arbete. På ett övergripande plan kan satsningarna delas in i tre tematiska områden; kunskap, information och delaktighet.

Kunskap

När det gäller satsningar för ökad kunskap om EU har vissa aktörer åtagit sig att erbjuda sina förtroendevalda, anställda eller medlemmar att delta i utbildningar eller kunskapshöjande seminarier. Andra, exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting samt universitet och högskolor, har åtagit sig att erbjuda EU-utbildningar och öppna föreläsningar.

En viktig målgrupp för aktörernas kunskapshöjande insatser är personer verksamma inom skolan. Vissa kommuner har åtagit sig att stödja sina lokala EU-skolambassadörer. Europaparlamentet å sin sida, har inrättat särskilda ambassadörsskolor, som syftar till att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar.

Information

Ett antal aktörer har valt att satsa på att förbättra den EU-relaterade information som finns tillgänglig i deras externa kanaler, till exempel på webbplats och i sociala medier. Många har även åtagit sig att öka sina förtroendevaldas, anställdas eller medlemmars tillgång till relevant EU-information, bland annat genom förbättrad information på intranät och i nyhetsbrev.

Ett annat återkommande åtagande är att arrangera tematiska seminarier eller konferenser för att uppmärksamma EU-relaterade frågor.

Delaktighet

Ett antal kommuner åtog sig att verka för ett ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019, vissa med särskilt fokus på målgruppen unga väljare. Sveriges Elevkårer och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer åtog sig att genomföra skolval inför Europaparlamentsvalet.

Vidare har många organisationer åtagit sig att själva vara mer delaktiga i utformningen av EU-politiken. Bland annat genom att tydligare positionera sig i frågor som beslutas på EU-nivå och samarbeta med andra aktörer.

Regeringens åtaganden i EU-handslaget

Inom ramen för EU-handslaget har regeringen åtagit sig att stärka formerna för dialog med arbetsmarknadens parter och civilsamhället kring frågor som beslutas på EU-nivå. Regeringen har också åtagit sig att erbjuda utbildningar för förtroendevalda och anställda i kommuner och landsting samt att genomföra utbildningssatsningar i skolan. Ytterligare åtaganden handlar om att tillgängliggöra information i högre utsträckning, att höja kunskapen om EU, samt att förbättra myndigheternas EU-arbete vad gäller information och samråd.

EU-handslaget

De första EU-handslagen ingicks i december 2016, på initiativ av dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde. Syftet med handslaget är att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.