Den svenska arbetsmarknadsmodellen utvecklas

Uppdaterad

Regeringen har infört lagändringar för att stärka den svenska modellen och kollektivavtalens ställning. Den svenska modellen ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige.

Foto: Maskot.

Riksdagen har röstat ja till regeringens omställningspaket

Den 8 juni röstade Sveriges riksdag ja till regeringens proposition Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Det handlar om en reformerad arbetsrätt, ett nytt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Reformen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Pressmeddelande: Regeringen har beslutat om ett historiskt omställningspaket
 
Tema: Trygghet och omställning

Det ska kosta rejält för företag som utnyttjar sina förare

Ett resultat av det s.k. mobilitetspaketet är att det införs ett tydligare förbud mot att tillbringa den ordinarie veckovilan i fordonet och krav på att åkerierna ska organisera verksamheten så att förarna regelbundet kan återvända hem. Detta är viktigt för att förarna inte ska tvingas vara hemifrån under orimligt långa tider och att han eller hon inte ska behöva bo i en lastbil längs vägarna. För att detta ska få genomslag har regeringen beslutat att införa sanktionsavgifter för de transportföretag som inte följer reglerna. Reglerna träder i kraft den 24 maj 2021.

Pressmeddelande Regeringen beslutar om höjda sanktionsavgifter vid fusk med kör- och vilotider

Ändring av utstationeringsdirektivet

Utstationeringsdirektivet innehåller regler för personer som utstationeras av sin arbetsgivare till ett annat land, för att arbeta där under en begränsad tid. Regeringen har tillsammans med flera andra länder drivit på för att få till stånd en ändring av utstationeringsdirektivet. Principen bör vara lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet, med respekt för den fria rörligheten. Regering har beslutat om en proposition för att Sverige ska implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. Regeringen föreslår en rad lagändringar som ska ge mer lika villkor mellan utstationerad och inhemsk arbetskraft. Lagändringarna trädde i kraft den 30 juli 2020.

Pressmeddelande: Proposition föreslår mer likabehandling vid utstationering

Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering, Prop. 2019/20:150

Nya utstationeringsregler för att stärka den svenska modellen

Den svenska modellen ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra EU-länder som arbetar tillfälligt i Sverige (så kallad utstationering). Lagändringarna syftar till att stärka den svenska modellen och kollektivavtalens ställning och innebär att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder (med de begränsningar som följer av EU-rätten). Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juni 2017.

Pressmeddelande: Nya utstationeringsregler för att stärka den svenska modellen

Nya utstationeringsregler, prop. 2016/17:107

Ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om att införa ett så kallat ekonomiskt arbetsgivarbegrepp vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. Det innebär att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige kommer att betala skatt här, vilket gör reglerna mer konkurrensneutrala.

Pressmeddelande: Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige, Prop. 2019/20:190

Utökad fredsplikt på arbetsmarknaden

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har bidragit till en stark omställningsförmåga och internationell konkurrenskraft samtidigt som reallönerna ökat under drygt två decennier. I syfte att stärka kollektivavtalets fredspliktsskapande funktion i den svenska arbetsmarknadsmodellen har regeringen beslutat om en proposition om utökad fredsplikt. Medbestämmandelagen ska ändras så att arbetstagare får en längre gående fredsplikt gentemot en arbetsgivare som redan är kollektivavtalsbunden och arbetsgivare och arbetstagare får utökad fredsplikt vid rättstvister. Genom regeringens proposition genomförs överenskommelsen från 2018 mellan LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv om förändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad.

Lagstiftningen trädde i kraft den 1 augusti 2019.

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, Prop. 2018/19:105

Pressmeddelande: Proposition om fredsplikt på arbetsmarknaden

Ändring av arbetsmiljödirektiv

Europeiska kommissionen har genomfört en omfattande utvärdering av EU:s arbetsmiljöregler. Den 10 januari 2017 presenterade kommissionen ett meddelande, där tre huvudsakliga åtgärdsområden lyfts fram: dels åtgärder gällande cancerframkallande ämnen, dels åtgärder för att stödja små och medelstora företag och dels uppdatering av arbetsmiljöreglerna. Svenska experter deltar i de expertgrupper som bistår kommissionen när förslag till regeländringar tas fram.

Informationsmaterial: Modernisering på arbetsmiljöområdet (riksdagen.se)

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Visstidsanställningar behövs som en viktig del av en flexibel arbetsmarknad men ingen ska behöva tvingas till upprepade visstider hos samma arbetsgivare år efter år. Lagändringar om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar trädde i kraft den 1 maj 2016. Ändringarna syftar till att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid. Kvinnor har i större omfattning än män tidsbegränsade anställningar, lagändringarna kan därför antas gynna kvinnor i större utsträckning än män och därmed antas ha positiva konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, Prop. 2015/16:62