En arbetsmiljöpolitik för det moderna arbetslivet

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Det moderna arbetslivet innebär nya företeelser och nya sätt att organisera arbetet.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Tidsbegränsade anställningar har blivit vanligare, inhyrd arbetskraft används i större utsträckning, produktion läggs utanför det egna företaget, företag köper tjänster istället för att ha egna anställda (outsourcing). Inom vissa branscher blir så kallade falska egenföretagare allt vanligare, det vill säga personer som utger sig för att vara egenföretagare men som egentligen borde betraktas som anställda.

– Många upplever att det inte finns någon riktig gräns för när man jobbar och när man är ledig. Det kommer också nya sätt att organisera arbetet, exempelvis delningsekonomi och crowd sourcing, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Arbetsmiljöstrategi med nollvision mot dödsolyckor

I vissa branscher har det blivit vanligt med långa underentreprenörskedjor och många olika aktörer på samma arbetsplats, vilket kan leda till oklara ansvarsförhållanden och ökad olycksrisk. Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. I samråd med arbetsmarknadens parter har regeringen tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi som gäller 2016-2020. En av de tre prioriterade delarna i strategin är en nollvision mot dödsolyckor.

Pressmeddelande: En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

Nya sätt att erbjuda tjänster och varor gör det svårare än tidigare att definiera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Behovet av flexibla lösningar på arbetsmarknaden har gjort att nya anställningsformer och nya sätt att organisera arbetet har vuxit fram. På den svenska arbetsmarknaden finns nu nya inslag som exempelvis egenanställningsföretag och företag som möjliggör transaktioner mellan andra aktörer med hjälp av internetbaserade verktyg (ett exempel på det som ibland kallas delningsekonomi). Regeringen  har gett en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor som identifierades vid framtagandet av den nya arbetsmiljöstrategin. Syftet med utredningen var att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella åtgärder och regeländringar på arbetsmiljöområdet.

SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?

Osund konkurrens i arbetslivet

Företag som medvetet bryter mot arbetsmiljöreglerna för att få konkurrensfördelar skapar osund konkurrens i arbetslivet. Sådana företag kan finnas inom alla branscher. Arbetsmiljöverket bedriver nationellt arbete om osund konkurrens och har tagit initiativ till samverkan med ett antal svenska myndigheter som också berörs av problematiken. Arbetsmiljöverket har fått flera regeringsuppdrag som berör dessa frågor, bland annat att förstärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna för att få konkurrensfördelar och att genomföra riktade informationsinsatser mot berörda branscher och företag. Mer information om uppdragen finns att läsa i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2015 och 2016.

Artikel: Lokalisering av Arbetsmiljöverkets verksamhet som bedriver arbete mot osund konkurrens till Mölndal

Arbetsmiljöverkets regleringsbrev 2015 (ESV:s webbplats)Arbetsmiljöverkets regleringsbrev 2016 (ESV:s webbplats)

Arbetsmiljöverkets återrapportering av regeringsuppdragen finns i årsredovisningen för 2015 och 2016.

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2015 (Arbetsmiljöverkets webbplats)
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2016 (Arbetsmiljöverkets webbplats)

EU-forum för odeklarerat arbete

I mars 2016 inrättades ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete. Forumet består av representanter från medlemsstaterna, EU-kommissionen och fack- och arbetsgivarorganisationer. Forumet ska bland annat bidra till minskad förekomst av odeklarerat arbete. Tjänstemän från Arbetsmiljöverket har utsetts att representera Sverige. Tanken är att Arbetsmiljöverket ska ta med sig respektive hämta hem kunskaper och erfarenheter från arbetet på nationell nivå till EU-forumet.

Redovisning av uppdrag: Kontaktpunkt i forum för odeklarerat arbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)
Europeiskt forum mot odeklarerat arbete (Europeiska rådets webbplats)
Working Conditions – Undeclared work (EU-kommissionens webbplats)

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin har utformats kring tre prioriterade områden: Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor, Ett hållbart arbetsliv samt Psykosocial arbetsmiljö.