Ordning och reda vid utstationering

Det är allt vanligare att medborgare från andra EU-länder utstationeras för att arbeta i Sverige. Regeringen värnar den svenska modellen och vill att den ska fungera även när det gäller skyddet för utstationerade arbetstagare och för att främja sund konkurrens och förhindra kringgående av regelverket.

Ändring av utstationeringsdirektivet

Utstationeringsdirektivet innehåller regler för personer som utstationeras av sin arbetsgivare till ett annat land, för att arbeta där under en begränsad tid. Regeringen har tillsammans med flera andra länder drivit på för att få till stånd en ändring av utstationeringsdirektivet. Det ska bli möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb. Sverige har nått framgång med påverkansarbetet och ett reviderat utstationeringsdirektiv antogs av ministerrådet den 21 juni.

Regeringen har utsett Marie Granlund till särskild utredare med uppdrag att se över hur ändringarna i utstationeringsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Pressmeddelande: Lika lön för lika arbete inom EU blir verklighet

Nya utstationeringsregler stärker kollektivavtalens ställning

Regeringen har beslutat om en proposition angående nya utstationeringsregler i Sverige (prop. 2016/17:107). Lagförslagen i propositionen trädde i kraft den 1 juni 2017. Lagändringarna syftar till att stärka den svenska modellen och kollektivavtalens ställning för att modellen ska fungera även när det gäller skydd för utstationerade arbetstagare. Det innebär att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort.

– Internationell handel och öppenhet gentemot andra länder är avgörande för vårt välstånd, men den fria rörligheten inom EU betyder inte att det är fritt fram att utnyttja människor som kommer till Sverige för att arbeta. Konkurrens mellan företag ska bygga på kompetens, inte dåliga arbetsförhållanden. Svenska fackförbund ska alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Samtidigt fortsätter regeringen arbetet för att EU:s regler ska ändras så att det blir möjligt att kräva lika lön för utländska och svenska arbetstagare, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

I propositionen behandlas förslag som lämnats av utredningen om nya utstationeringsregler i två betänkanden (SOU 2015:13 och SOU 2015:38) och av den parlamentariska utstationeringskommittén i ett betänkande (SOU 2015:83). Propositionen behandlar också vissa förslag som lämnats i en departementspromemoria (Ds 2016:6).

Pressmeddelande: Regeringen föreslår nya utstationeringsregler – lex Laval rivs upp
Proposition: Nya utstationeringsregler
Debattartikel: Vi river upp lagen - facket ska få strejka

Produkter som ligger till grund för propositionen

SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del 1
SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del 2
SOU 2015:83 Översyn av Lex Laval
Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

I en promemoria (Ds 2016:6) från mars 2016 lämnas förslag om att en utstationerad arbetstagare ska ha rätt till arbets- och anställningsvillkor enligt ett svenskt kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av, oavsett om arbetstagaren är medlem i det aktuella fackförbundet eller inte. Det föreslås också ett entreprenörsansvar inom bygg- och anläggningsverksamhet. Om en arbetsgivare, som anlitas som underentreprenör, inte betalar lön till en utstationerad arbetstagare, ska arbetstagaren kunna rikta krav mot en entreprenör högre upp i entreprenadkedjan.

Promemorian har skickats på remiss och de remissvar som har kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet går att ta del av.

Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering
Remissvar Ds 2016:6 Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Översyn av Lex Laval

Den parlamentariska utstationeringskommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av lex Laval, det vill säga de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes i april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det så kallade Lavalmålet. Utstationeringskommittén föreslog att svenska arbetstagarorganisationer ska få vidta stridsåtgärder för svenska kollektivavtal med minimivillkor oavsett vilka villkor den utstationerande arbetsgivaren redan tillämpar. Utstationeringskommitténs förslag har remitterats och de remissvar som har kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet går att ta del av.

Utstationeringskommitténs pressmeddelande: Bättre möjligheter att träffa kollektivavtal med utstationerande arbetsgivare
SOU 2015:83 Översyn av Lex Laval
Remissvar SOU 2015:83 Översyn av lex Laval

Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet

En särskild utredare fick i juni 2014 ett uppdrag att föreslå hur direktivet om tillämpning av utstationeringsdirektivet (tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren skulle bedöma om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet när det gäller bland annat vem som ska anses som en utstationerad arbetstagare, förbättrad tillgång till information, administrativt samarbete mellan myndigheter, nationella kontrollåtgärder, inspektioner och annan bevakning, underlättande av klagomål och gränsöverskridande verkställighet av administrativa sanktionsavgifter. Utredningen redovisade uppdraget i två betänkanden som båda remitterades och de remissvar som har kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet går att ta del av.

SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del 1
SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del 2

Remissvar SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del 1
Remissvar SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del 2