En god arbetsmiljö

Uppdaterad

Regeringens mål är en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, som motverkar att människor utestängs från arbetslivet, som tar hänsyn till människors olika förutsättningar och som bidrar till att utveckla individer och verksamheter. Regeringen har bland annat beslutat om En god arbetsmiljö - regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2021–2025.

Foto: Maskot.

Stärkt skydd för visselblåsare

Den 17 december började den nya visselblåsarlagen gälla i Sverige. Lagen har utgångpunkt i EU:s visselblåsardirektiv och innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare. Det har även beslutats om ett nytt statsbidrag för rådgivning till visselblåsare samt att vissa myndigheter är skyldiga att inrätta och hantera visselblåsarfunktioner.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår stärkt skydd för visselblåsare

Genomförande av visselblåsardirektivet, Prop. 2020/21:193

Frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare

Myndigheter ska inrätta visselblåsarfunktioner

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att vissa myndigheter ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa visselblåsarfunktioner. Regeringen har även beslutat om ett nytt statsbidrag för information och rådgivning till visselblåsare.

Pressmeddelande: Myndigheter ska inrätta visselblåsarfunktioner

Ny arbetsmiljöstrategi för åren 2021–2025

Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021–2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I denna strategi tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.

En god arbetsmiljö för framtiden

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025, Skr. 2020/21:92

Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för polisanställda är en viktig del i arbetet för att höja attraktiviteten för polisyrket och andra anställningar inom polisen. Den 1 januari 2021 infördes en ny bestämmelse i polislagen som utökar möjligheten att kroppsvisitera personer som förhörs i polisens lokaler. En lagändring innebär att även civilanställda vid Polismyndigheten ska kunna ha kvalificerade skyddsidentitet. Slutligen utvidgades Säkerhetspolisens möjligheter att från hälso- och sjukvården, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket inhämta uppgifter om enskilda i sin personskyddsverksamhet. Ändringarna syftar till att förstärka medarbetarskyddet för polisanställda.

Prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda

Initiativ mot dödsolyckor i arbetslivet

Att förhindra dödsolyckor i arbetslivet är en viktig prioritering för regeringen. Sex ministrar med ansvar för frågor kopplade till de mest olycksdrabbade branscherna startade 2019 ett gemensamt initiativ för att tydligt markera att dödsfall i arbetet är helt oacceptabelt. 

Pressmeddelande: Uppdrag om analys av dödsolyckor i arbetslivet 

Nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor

Pressmeddelande: Sex ministrar tar gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet

Artikel: Statsrådens gemensamma arbete mot dödsolyckor i arbetslivet

Ny myndighet för arbetsmiljökunskap

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen inrättat en ny myndighet för arbetsmiljökunskap. Mynak startade 1 juni 2018 och är ett nationellt kunskapscentrum för frågor om arbetsmiljö. Myndigheten har i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Myndigheten ska även utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken, arbeta med företagshälsovårdsfrågor samt stödja regeringen i det internationella arbetsmiljöarbetet.

Pressmeddelande: Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

Artikel: Den nya myndighetens verksamhet

Fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Trafikverket har fått i uppdrag att se över hur uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan bli bättre. Säkrare uppställningsplatser behövs för att minska risken för stöld av diesel och gods samt för att öka tryggheten för yrkeschaufförer som stannar längs vägen för att vila.

Pressmeddelande: Regeringen vill ha fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken

Årsrapportering: Regeringsuppdrag Säkra uppställningsplatser 2021

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom till exempel välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat. Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna. Lagen började gälla den 1 juli 2017.

Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Uppdrag att redogöra för hur Trafikverket tillämpar och utvärderar arbetsrättsliga krav m.m. vid upphandling

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur arbetet bedrivs avseende strategiska offentliga inköp samt för hur Trafikverket inom ramen för inköpsverksamheten arbetar med tillämpning och uppföljning av det arbetsrättsliga regelverket på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Regeringsuppdrag: Uppdrag att redogöra för hur myndigheten tillämpar och utvärderar arbetsrättsliga krav m.m. vid upphandling