Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp och på denna sida redovisas hur regeringen jobbar med dessa åtgärder.

Överenskomna insatser

Korta handläggningstiden för asylansökan

Uppdrag ges till Migrationsverket att redovisa en plan för åtgärder inom asylprövningen i syfte att förkorta handläggningstiderna.

Skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboende

I dag (oktober 2015) är knappt 6 000 personer med lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut inskrivna i Migrationsverkets mottagande och bor i anläggningsboende (ABO).

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring för svenska medborgare och för medborgare i annan EES-stat eller Schweiz, samt för dem som bott i Sverige i mer än fyra år tas bort. Ändringen ska gälla nyetablerade relationer.

Tillfälligt uppehållstillstånd som huvudregel införs under en begränsad tid

En tidsbegränsad lagändring införs som innebär att flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd – vilket är huvudregeln i dag.

Lagliga vägar

Mottagande av kvotflyktingar utgör en laglig och trygg väg till Sverige och skulle också vara ett sätt att visa solidaritet med överbelastade länder i konflikters närområde. Sverige ska därför successivt öka antalet kvotflyktingar upp till 5000 personer.

Översyn ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat dramatiskt under senare tid. Orsakerna till detta behöver analyseras och ses över.

Sverige ska begära att vara med i omfördelningen av migranter enligt RIF-rådets beslut av den 22 september 2015

Den 22 september beslutade EU om att tillfälligt omfördela 120 000 personer i behov av skydd, från primärt Italien och Grekland, under två år. Beslutet möjliggör även för andra medlemsstater att bli föremål för omfördelning (sammanlagt 54 000 platser), under vissa förutsättningar och om en akut situation uppstår, det vill säga ett oproportionerligt stort tryck på asylsystemet föreligger.

Tidiga insatser under asyltiden

Det är viktigt att asylsökande själva i högre utsträckning bidrar till mottagandet och till etableringsprocessen. Väntan på att få asylansökan prövad ska användas för att stärka individens möjligheter till etablering.

Kommunerna ska dela ansvaret för mottagande av nyanlända

Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantaget mottagande och omfattningen av asylsökande.

Snabbare och bättre etablering

Regelförenklingar bör ske vad avser både lagstiftning och förordningar inom etableringsuppdraget i syfte att öka flexibiliteten och underlätta etablering på arbetsmarknaden. Mer jobb utanför etableringsplanerna ska vara möjligt.

Utvidgning av möjligheter till YA-jobb

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete är det av stor vikt att kunna ge möjligheter att kombinera arbetslivserfarenhet och utbildning.

Fler möjligheter till praktik

För att nyanlända snabbare ska lära sig svenska språket och få kunskaper om svenska arbetsplatser ska regeringen göra särskilda insatser för att få fram fler praktikplatser inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Utvidgning av RUT-avdraget

En snabbare etablering på arbetsmarknaden underlättas genom lägre trösklar in på arbetsmarknaden. För att möjliggöra detta utvidgas RUT-avdraget till att också omfatta utökat trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet (RIT-avdrag).

Tydligare krav för att erhålla försörjningsstöd

Förslag från utredningen Stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44) ska föreläggas riksdagen som en proposition.

Begränsning av föräldrapenning

Begränsning för föräldrar som kommer till Sverige med barn så att det endast är möjligt att ta ut ett fåtal föräldrapenningdagar efter barnets tvåårsdag.

Ytterligare möjligheter att klara boendesituationen

Fler bostäder behöver fram snabbt. Tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras. En översyn ska göras så att krav på byggnader som uppförs eller tas i anspråk med tidsbegränsat bygglov förenklas och möjlighet att "återbostadisera" lägenheter som i dag används för annat ändamål utan att nybyggnadskraven behöver tillämpas.

Fler skolplatser

Friskolor ska ha samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever. Kommuner ska till större del kunna placera elever i andra skolor än de närliggande. Distansstöd för elever på deras modersmål ska utvecklas.

Fler lärare och fler vuxna i skolan

Den lärarkompetens som finns bland dem som kommer till Sverige ska tillvaratas. Nyanlända med yrkesbakgrund som lärare ska, i de ämnen som de är utbildade för, kunna undervisa elever som talar samma språk.

Ansöka tillgängliga EU-medel

Sverige ska söka tillgängliga EU-medel för att underlätta flyktingsituationen. En genomgång görs för att snabbt identifiera möjliga fonder för Sverige att söka pengar ur.

Engångspengar till kommuner och civilsamhälle

För att hantera den rådande flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin är partierna överens om att tillskjuta engångsmedel till kommunerna under 2015.

Utformning av kommunstöd för bostadsbyggande

I Budgetpropositionen för 2016 finns inom UO18 ett anslag 1:14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Det aktuella anslaget föreslås för 2016 uppgå till 1,85 mdkr och beräknas för 2017 till 1,8 mdkr samt därefter till 1,3 mdkr årligen.