Begränsning av föräldrapenning

Uppdaterad

Begränsning för föräldrar som kommer till Sverige med barn så att det endast är möjligt att ta ut ett fåtal föräldrapenningdagar efter barnets tvåårsdag.

Föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som är försäkrad i Sverige med maximalt 480 dagar. Om barnet är fött före den 1 januari 2014 kan dagarna tas ut fram till barnet är åtta år. Om barnet är fött från och med den 1 januari 2014 gäller andra regler. Då kan maximalt 96 av de 480 dagarna sparas till tid efter barnets fyraårsdag och användas längst fram till dess barnet fyller tolv år. För föräldrar som blir försäkrade i Sverige efter det att barnet är fyra år kan föräldrapenning utges med maximalt 96 dagar.

Regeringens åtgärder

Rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn har anpassats efter barnets ålder. De nya reglerna gäller för föräldrar som kommit till Sverige med barn och som inte har tagit ut några dagar med föräldrapenning för barnet vid ikraftträdandet den 1 juli 2017.

Reglerna innebär att föräldrar som kommer till Sverige med barn får fortsatt rätt till 480 dagar med föräldrapenning om barnet blir bosatt i Sverige innan det fyller ett år. Om barnet i stället blir bosatt här i landet under sitt andra levnadsår ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om bosättning sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna. Antalet dagar är baserat på de antal dagar som en genomsnittlig försäkrad i Sverige använder för tid efter de olika åldrarna.

De nuvarande tidsgränserna i socialförsäkringsbalken om att föräldrapenning för tid efter barnets fjärde levnadsår lämnas med högst 96 dagar samt att föräldrapenning lämnas längst till dess barnet har fyllt tolv år tillämpas även för den förälder som får föräldrapenning enligt begränsningsregeln.

Begränsningen är ett led i arbetet för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor.

Prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU23)

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.