Engångspengar till kommuner och civilsamhälle

Uppdaterad

För att hantera den rådande flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin är partierna överens om att tillskjuta engångsmedel till kommunerna under 2015.

Vid fördelningen av medel mellan kommuner är det möjligt att beakta både omfattningen av antalet asylsökande som vistas i kommunen och kommunens mottagande av nyanlända, samtidigt som hänsyn kan tas till fördelningen vuxna-barn. Samtidigt tillskjuts engångsmedel till civilsamhällets organisationer för att underlätta deras arbete med den rådande flyktingsituationen och etableringen av nyanlända. Totalt föreslås satsningen uppgå till tio miljarder kronor, varav cirka 200 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer.

Regeringens åtgärder

För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin, beslutade regeringen i Extra ändringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:47) om ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Statsbidraget om sammanlagt 9,8 miljarder kronor fick användas 2015 och 2016 och fördelades med 8,3 miljarder kronor till kommunerna och med 1,5 miljarder kronor till landstingen. Fördelningen av medel mellan kommunerna utgick från antal asylsökande och nyanlända samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation till kommunens befolkningstal. Fördelningen mellan landstingen tog hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända i respektive landsting.

Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Regeringen har också beslutat att tillföra 10 miljarder kronor till kommuner och landsting årligen i form av ett permanent generellt statsbidrag fr.o.m. 2017 för att ge långsiktiga förutsättningar att utveckla välfärden utifrån lokala behov (prop. 2017/18:1). Medlen fördelas delvis med hänsyn till antalet asylsökande och nyanlända t.o.m. 2021 då hela tillskottet kommer att fördelas per invånare.

Prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018

Stärkta resurser till civila samhället

I oktober 2015 beslutade regeringen att utbetala ett stöd om tio miljoner kronor till det civila samhället för att underlätta deras arbete med den rådande flyktingsituationen och etableringen av nyanlända (Ju2015/07318/SSK). I Extra ändringsbudget för 2015 (prop. 2015/16:47) ökades medel till det civila samhällets organisationer med 200 miljoner kronor för att omhänderta det omfattande frivilliga engagemanget och skapa uthållighet i sitt arbete. Av dessa medel fördelades 105 miljoner kronor till insatser för den ideella sektorn (inklusive trossamfunden), 75 miljoner kronor till folkbildningen och 20 miljoner kronor till idrottsrörelsen för 2015 för arbetet med människor på flykt.

Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

I höständringsbudgeten 2016 (prop. 2016/17:2) tillfördes civilsamhällets organisationer, totalt 120 miljoner kronor för att möjliggöra en snabb förstärkning av verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas etablering. Av dessa gick 65 miljoner kronor till folkbildningen, 35 miljoner kronor till insatser för den ideella sektorn (inklusive trossamfunden) och 20 miljoner kronor till idrottsrörelsen.

Prop. 2016/17:72 Höständringsbudget för 2016

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.