Fler lärare och fler vuxna i skolan

Uppdaterad

Den lärarkompetens som finns bland dem som kommer till Sverige ska tillvaratas. Nyanlända med yrkesbakgrund som lärare ska, i de ämnen som de är utbildade för, kunna undervisa elever som talar samma språk.

Vid sidan av undervisningen ska kompletterande utbildning och validering ske. I det akuta läget behövs fler pedagoger och personal i skolan. Pensionerade lärare och lärarstudenter kan vara en resurs i undervisningen av nyanlända elever.

Regeringens åtgärder

Skolverket fick 2010 i uppdrag att bedriva en informationskampanj som syftar till att attrahera fler personer till lärar- och förskolläraryrkena. Regeringen har den 28 april 2016 beslutat om att ge Skolverket i uppdrag att fram till och med 2018 fortsätta att genomföra kampanjen men med en breddad målgrupp. Kampanjen ska syfta till att attrahera kvinnor och män med ett genuint intresse för pedagogik och lärande till lärar- och förskolläraryrkena, men också att behålla lärare som står i begrepp att gå i pension ytterligare några år i yrket, samt att locka tillbaka pensionerade lärare och lärare som lämnat yrket till skolan. (U2016/02129/S)

Snabbspåret för Lärare och förskollärare tillkom under våren 2016. En överenskommelse mellan parterna Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, SKL och tjänsteföretagen – Almega skrevs i februari 2016. Snabbspåret för nyanlända lärare innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning. Delar av utbildningsmomenten erbjuds på arabiska, för att snabba på vägen mot att kunna arbeta som lärare på svenska.

Pressmeddelande: Nytt snabbspår för lärare och förskollärare

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.