Kommunerna ska dela ansvaret för mottagande av nyanlända

Uppdaterad

Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. När alla kommuner är med och tar emot nyanlända kommer fördelningen av mottagandet bli mer proportionerligt i förhållande till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantaget mottagande och omfattningen av asylsökande.

Partierna är överens om att riksdagen ska stödja en proposition baserad på förslagen i Ds 2015:33 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. Den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 mars.

Regeringens åtgärder

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning beslutades med bred majoritet i riksdagen och trädde i kraft 1 mars 2016. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och kunna påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet samt att mottagandet av nyanlända ska bli jämnare fördelat mellan landets kommuner.

Lagen innebär att kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Antalet nyanlända som en kommun är skyldig att ta emot fastställs utifrån etableringsförutsättningarna i kommunen, bland annat arbetsmarknadsförutsättningar och befolkningsstorlek.

Pressmeddelande: Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända

Prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Pressmeddelande: Anvisningar till kommunerna att ta emot nyanlända 

Artikel: Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.