Översyn ensamkommande flyktingbarn

Uppdaterad

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat dramatiskt under senare tid. Orsakerna till detta behöver analyseras och ses över.

Utöver redan aviserade åtgärder kring ensamkommande flyktingbarn ska hela situationen för placering och hantering av denna grupp löpande ses över. Den löpande översynen ska omfatta allt från socialtjänst och Migrationsverket till gode män, tolkar etcetera. Översynen bör även ta upp överflyttning från HVB-hem till stödboende och andra boendeformer.

Regeringens åtgärder

Översynen har delats upp i olika delar med olika ansvariga departement.

Antalet ensamkommande barn och unga som sökte asyl i Sverige ökade kraftigt under hösten 2015, vilket föranledde regeringen att se över och förändra flera delar i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Översynen ledde bland annat till ändringar ifråga om kommunplaceringen av ensamkommande barn och unga och till ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Artikel: Ändrad ersättning för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Artikel: Beslut fattat om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Pressmeddelande: Jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan kommunerna

Pressmeddelande: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Pressmeddelande: Rättsmedicinalverket får i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar

Artikel: Så vill regeringen trygga tolkförsörjningen

Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen i april 2017 inrättat ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga. Målgruppen för kunskapscentrumet är ensamkommande barn och unga som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag, eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper.

Bland centrumets uppgifter finns att:

  • Samla och sprida aktuell kunskap om arbetet med ensamkommande barn och unga inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, till exempel socialsekreterare, gode män, boendepersonal, personal inom vården med flera.
  • Tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas.
  • Synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Det nationella kunskapscentrumet har bland annat slutrapporterat analysen av läget i socialtjänsten utifrån dåvarande flyktingsituation. Analysen visar bland annat att det finns fortsatta brister i socialtjänstens myndighetsutövning. Det material som Socialstyrelsen nu arbetat fram bör bidra till att yrkesverksamma som möter och arbetar med ensamkommande barn och unga har goda förutsättningar att ge det stöd och vägledning de behöver. Det handlar bland annat kunskapsstöd för socialtjänstens arbete med nyanlända unga vuxna (18–24 år) inom ekonomiskt bistånd, målgruppsanpassat utbildningsmaterial till jour- och familjehem som tar emot ett ensamkommande barn översatta till relevanta språk med mera.

Information samt stöd till professionen finns på Kunskapsguiden.se

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.