Skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboende

Uppdaterad

I dag (oktober 2015) är knappt 6 000 personer med lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut inskrivna i Migrationsverkets mottagande och bor i anläggningsboende (ABO).

Rätten till dagersättning för vuxna utan barn tas bort efter lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning.

Rätten till anläggningsboende för vuxna utan barn med lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning ska upphöra så snart fristen att lämna landet löpt ut. Utgångspunkten är att verkställighet ska ske vid den tidpunkten. Det ska finnas en ventil för den som inte kan avvisas/utvisas.

De personer som beviljats uppehållstillstånd ska regelmässigt skrivas ut från anläggningsboende när en ny bostad är ordnad. En person som beviljats uppehållstillstånd ska alltså inte kunna tacka nej till erbjuden anvisning och samtidigt bo kvar på anläggningsboendet.

Förslagen syftar till att fler boendeplatser frigörs.

Regeringens åtgärder

Lagändringarna om ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar trädde i kraft den 1 juni 2016.

Prop. 2015/16:146: Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar 

Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen) och tillhörande förordningsändringar trädde i kraft 1 mars 2016.

Artikel: Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.