Snabbare och bättre etablering

Uppdaterad

Regelförenklingar bör ske vad avser både lagstiftning och förordningar inom etableringsuppdraget i syfte att öka flexibiliteten och underlätta etablering på arbetsmarknaden. Mer jobb utanför etableringsplanerna ska vara möjligt.

Det finns ett reellt behov att hitta bättre vägar för lågutbildade personer att få sådan yrkesutbildning som gör att de kan komma ut på arbetsmarknaden. Modeller med yrkesskolor med yrkesutbildning ska
prövas. Möjligheten att införa en utbildningsplikt för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte har uppnått grundskolekompetens ses över.

Regeringens åtgärder

Nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet

Regelverket för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet har harmoniserats och liknar i större utsträckning det regelverk som gäller för övriga arbetssökande. Den nya lagen och övriga lagändringar trädde i kraft den 1 januari 2018.

Prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Yrkesskolor

Regeringen har beslutat en förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att föreslå påbyggbara yrkespaket. Uppdraget redovisades i december 2017.

Pressmeddelande från Skolverket: Nationella yrkespaket ska bidra till att fler får jobb

Utbildningsplikt

Regeringen beslutade den 29 juni 2017 om ändring i förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser samt ändring i förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 januari 2018. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in.

Pressmeddelande: Utbildningsplikt för nyanlända 

Etableringsjobb

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att etableringsjobb bör införas. Syftet är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska etablera sig på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.

Pressmeddelande: Regeringen och arbetsmarknadens parter överens om etableringsjobb

Insatser i svenska

Regeringen arbetar för att sysselsättningsgraden bland utrikes födda ska fortsätta att öka, särskilt bland kvinnor. För att öka kunskaperna i svenska och därmed chanserna till arbete investeras 60 miljoner kronor i insatser för att fler ska lära sig svenska snabbare. Medel tillförs för kvalitetshöjande insatser inom sfi, för svenska från dag ett samt för att öka möjligheterna för den som är föräldraledig att delta i insatser i svenska.

Pressmeddelande: Fler utrikes födda kvinnor i arbete – regeringens satsningar på etablering i vårbudgeten

Mottagandeutredningen

Mottagandeutredningen (A2015:02) har sedan hösten 2015 haft regeringens uppdrag att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Den 28 mars presenterade utredningen sitt betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22).

SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

– Regeringen har under mandatperioden genomfört flera viktiga strukturreformer för att förbättra mottagandet av asylsökande och nyanlända, och för att stärka vägen in på arbetsmarknaden och in i samhället. Alla som kan jobba ska jobba. Mottagandeutredningens slutbetänkande blir en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att säkerställa ett hållbart mottagande och en effektiv etablering. Nu blir det viktigt att samla och se till de synpunkter som kan finnas vad gäller utredningens förslag, säger Ylva Johansson. Mottagandeutredningens slutbetänkande kommer nu att skickas på remiss.

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.