Tidiga insatser under asyltiden

Uppdaterad

Det är viktigt att asylsökande själva i högre utsträckning bidrar till mottagandet och till etableringsprocessen. Väntan på att få asylansökan prövad ska användas för att stärka individens möjligheter till etablering.

Sysslolöshet ska motverkas. Insatser i svenska ska ges redan under asyltiden liksom obligatorisk samhällsinformation.

Regeringens åtgärder

Tidiga insatser för asylsökande

Regeringen beslutade i december 2016 om flera förordningar med anledning av tidiga insatser. Sedan den 1 februari 2017 har länsstyrelserna i uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende. Samtidigt infördes ett nytt statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande. Syftet med statsbidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Artikel: Tidiga insatser för asylsökande

Utredning om mottagande och bosättning

Mottagandeutredningen (A2015:02) har sedan hösten 2015 haft regeringens uppdrag att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. I maj 2017 fick utredningen genom ett tilläggsdirektiv uppdraget att inom ramen för sitt uppdrag, bland annat, även föreslå utformningen av ett system för tidiga insatser för asylsökande där dagersättning kopplas till deltagande.

Dir. 2017:48 Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) 

Den 28 mars presenterade utredningen sitt betänkande Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22). Regeringen har nu remitterat utredningens betänkande.

SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

Budgetsatsningar

  • Ökade resurser för samhällsinformation för asylsökande där civilsamhället är en viktig aktör (BP18, utgiftsområde 13)
  • Ökade medel till Arbetsförmedlingen för att erbjuda asylsökande kompetenskartläggning (Vårändringsbudget för 2016, BP17 och BP18, utgiftsområde 13)

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.