Utformning av kommunstöd för bostadsbyggande

Uppdaterad

I Budgetpropositionen för 2016 finns inom UO18 ett anslag 1:14 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Det aktuella anslaget föreslås för 2016 uppgå till 1,85 mdkr och beräknas för 2017 till 1,8 mdkr samt därefter till 1,3 mdkr årligen.

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner som bidrar till ökat bostadsbyggande. Enligt regeringens överväganden i propositionen ska medlen under 2016 fördelas baserat på faktiskt bostadsbyggande. Regeringen är öppen för en bred uppgörelse kring hur kommunstödet bör utformas. Stödet skulle kunna riktas till kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända flyktingar.

Regeringens åtgärder

Sedan 2016 finns det ett stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande. Som villkor för att få ta del av stödet, den s.k. byggbonusen måste kommunen under denna eller föregående mandatperiod ha antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen och ha antagit eller aktualitetsförklarat en översiktsplan. Dessutom ska minst en nyanländ med uppehållstillstånd ha folkbokförts i kommunen under en 12-månadersperiod. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet kommuner som fick ta del av stödet från 111 till 199, något som indikerar att andelen kommuner som aktivt arbetar med bostadsförsörjningsfrågor har ökat markant. Under 2018 uppgår stödet till 1,395 miljarder kronor.

Budgetpropositionen för 2016 (UO18)

Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.