Utvidgning av möjligheter till YA-jobb

Uppdaterad

För att nyanlända snabbare ska komma i arbete är det av stor vikt att kunna ge möjligheter att kombinera arbetslivserfarenhet och utbildning.

Den befintliga modellen med YA-jobb bör därför utvidgas till att också kunna omfatta nyanlända enligt i övrigt samma villkor som nu gäller i modellen. Detta skulle kunna göras förutsatt ny prövning och godkännande av EU-kommissionen och vara beroende av nya förhandlingar mellan parterna avseende de förändrade villkoren för YA-anställningar.

YA-jobb bör även utvidgas till att gälla arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal. En förutsättning för detta är att villkoren för den anställde motsvarar kollektivavtalsnivå, samt att den utbildning och handledning som arbetstagaren har rätt till säkras. Det bör utredas hur och vem som ska säkerställa detta.

Regeringens åtgärder

Yrkesintroduktionsanställning (YA-jobb)

Regeringen beslutade om förordningsändringar rörande utvidgning av målgruppen för vilka som får stöd till yrkesintroduktionsanställning den 21 april 2016. Målgruppen utvidgades till äldre nyanlända och till långtidsarbetslösa. Därutöver anpassades stödet för yrkesintroduktionsanställningar till EU-kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (GBER). Ändringarna trädde i kraft den 1 juni 2016.

Översyn gällande yrkesintroduktionsanställningar

En översyn gällande stödet för yrkesintroduktionsanställningar remitterades i enlighet med flyktingöverenskommelsen från Arbetsmarknadsdepartementet i november 2017. 

Remiss av promemorian Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.