Ytterligare möjligheter att klara boendesituationen

Fler bostäder behöver fram snabbt. Tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras. En översyn ska göras så att krav på byggnader som uppförs eller tas i anspråk med tidsbegränsat bygglov förenklas och möjlighet att "återbostadisera" lägenheter som i dag används för annat ändamål utan att nybyggnadskraven behöver tillämpas.

Förutsättningarna för att fler kommuner ska låta uppföra bostäder för uthyrning till Migrationsverket på långa avtal, liknande den så kallade Västerviksmodellen utvecklas. Det kan till exempel röra sig om att göra det möjligt för Migrationsverket att ingå avtal som är längre än sex år.

Regeringens åtgärder

Normgivningsbemyndigande för vissa undantag vid tillströmning av asylsökande

Det har i plan- och bygglagen förts in ett normgivningsbemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen om tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli särskilt omfattande. Föreskrifterna om undantag ska endast få avse åtgärder som pågår under högst tre år. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2018.

Prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Återbostadisering

Regeringen gav i regleringsbrev för 2018 Boverket i uppdrag att komplettera sin vägledning om ändring av byggnader, särskilt med avseende på reglerna vid ändrat användningssätt såsom återbostadisering. Boverkets har i ärende N2018/01628/BB redovisat uppdraget och texten publicerades på Boverkets "PBL kunskapsbanken" den 6 mars 2018.

PBL Kunskapsbanken (på Boverkets webbplats)

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Det har i plan- och bygglagen förts in en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för byggnader för bostadsändamål. Ändringen förenklar möjligheterna att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser. Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år. Lagändringen trädde i kraft den 1 maj 2017 och upphör att gälla den 1 maj 2023.

Prop. 2016/17:137: Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kom i oktober 2015 överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.