Aktuella överenskommelser

Uppdaterad

Här hittar du aktuella överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 

Miljardsatsning för god och nära vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för 2021.

God och nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav

Förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har träffat en tilläggsöverenskommelse om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Tilläggsöverenskommelsens uppgår till 481 miljoner kronor för 2021. Tilläggsöverenskommelsen är ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020–2022 omfattande 970 miljoner kronor 2021.

Tilläggsöverenskommelse om en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård

Ökad tillgänglighet och jämIikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2020 – 2022

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om antigentester

I enlighet med överenskommelsen ”Ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021” per den 20 november 2020 har staten och regionerna möjlighet att anta en tilläggsöverenskommelse i det fall nya diagnostiska metoder möjliggörs. Folkhälsomyndigheten har presenterat rekommendationer för antigentester och därmed anser parterna att ett tillägg till överenskommelsen behöver göras som omfattar denna nya metod. 

Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om antigentester

200 miljoner kronor för ökad digitalisering inom äldreomsorgen

Totalt avsätter regeringen 200 miljoner kronor inom ramen för överenskommelsen om  äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Av de 200 miljoner kronorna går 168,7 miljoner kronor till samtliga kommuner och 16,3 miljoner till SKR. 15 miljoner fördelas på de tio modellkommunerna inom ramen för överenskommelsen.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

2,9 miljarder kronor till ökad tillgänglighet och korta köerna i hälso- och sjukvården

Totalt avsätter regeringen 2,9 miljarder kronor inom ramen för överenskommelsen till att förbättra tillgängligheten och korta köerna i hälso- och sjukvården. 380 miljoner kronor öronmärks för tillgänglighetsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Överenskommelsen kommer under året att anpassas utifrån den rådande situationen i pandemin.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021

500 miljoner kronor för stärkt cancervård

Regeringen satsar 500 miljoner kronor för en stärkt cancervård i överenskommelsen med SKR. 76,5 miljoner kronor avsätts till Regionala Cancercentrum (RCC), vilket är en ökning med 28,5 miljoner kronor jämfört med förra året, och 80 miljoner kronor avsätts till barncancerområdet. Överenskommelsen innehåller också insatser kopplade till rehabilitering, palliativ vård, kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning. Utöver dessa medel satsar regeringen ytterligare 100 miljoner kronor på cancervården.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021

1,7 miljarder kronor till arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen avsätter 1,7 miljarder kronor för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen innebär fortsatta, kraftfulla satsningar på bland annat suicidprevention, vård och stöd, patient- och brukarmedverkan, personer med samsjuklighet samt psykiatrisk traumavård.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022

397 miljoner kronor till sammanhållen, jämlik och säker vård

I överenskommelsen avsätter regeringen 290 miljoner kronor för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Drygt 86 miljoner kronor avsätts till arbetet med nationella kvalitetsregister och drygt 20 miljoner kronor går till arbetet med sällsynta hälsotillstånd, patientsäkerhet, antibiotikaresistens och förbättrad läkemedelsinformation. Utöver dessa medel avsätter regionerna 100 miljoner kronor till arbetet med nationella kvalitetsregister.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021

Regeringen och SKR överens om förutsättningarna för genomförande av vaccinering

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för vaccination mot covid-19. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Det meddelade socialminister Lena Hallengren och Marie Morell, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation, på en digital pressträff den 8 december.

Regeringen och SKR överens om förutsättningarna för genomförande av vaccinering

Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om genomförande för ökad testning

Sverige behöver även fortsatt kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning av covid-19 som viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning. Den förlängda överenskommelsen gäller för hela 2021 och innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet. Regionerna åtar sig att utföra testningen och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om ökad testning och smittspårning

Ökad nationell testning för covid-19, 2020 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

En ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

2016 beslutade regeringen och SKR om att anta Vision e-hälsa 2025. Målet är att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Den tidigare handlingsplanen gällde 2017–2019 och regeringen och SKR har nu antagit en ny strategi för arbetet under 2020–2022. Strategin har bland annat uppdaterats med fyra tydligare inriktningsmål för att öka utvecklingstakten i arbetet.

En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

200 miljoner för digitaliseringssatsning inom äldreomsorgen

Regeringen har godkänt en överenskommelse med SKR med syfte att stödja digitalisering i äldreomsorgen. Överenskommelsen omfattar 200 miljoner kronor.

168,7 miljoner kronor fördelas som ett riktat statsbidrag till kommunerna. Medlen kan användas för att avsätta personella resurser eller för investeringar i teknik som ökar förutsättningarna för att införa nya arbetssätt i verksamheterna.

15 miljoner kronor fördelas till 10 kommuner för särskilda uppgifter som modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen. Syftet är att inspirera och fungerande som lärande exempel vid införandet av digitala lösningar för andra kommuner. 

16,3 miljoner kronor betalas till SKR för att upprätta ett övergripande stöd till kommunerna i bland annat införandet av välfärdsteknik och andra tekniska lösningar.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Sedan 2006 har staten och SKR ingått överenskommelser för att stimulera regionerna till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Syftet med överenskommelserna har varit att ge regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och bidra till en stabil sjukfrånvaro. Regeringen satsar närmare en miljard kronor för att stärka och stödja hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering liksom samarbetet med Försäkringskassan och arbetsgivare.

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiIiteringsprocess – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020


Övriga avtal och överenskommelser

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. 2021

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har föreslagit en överenskommelse om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2021. Regeringen har nu beslutat underteckna överenskommelsen.

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. 2021