Aktuella överenskommelser

Uppdaterad

Här hittar du aktuella överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

2016 beslutade regeringen och SKR om att anta Vision e-hälsa 2025. Målet är att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Den tidigare handlingsplanen gällde 2017–2019 och regeringen och SKR har nu antagit en ny strategi för arbetet under 2020–2022. Strategin har bland annat uppdaterats med fyra tydligare inriktningsmål för att öka utvecklingstakten i arbetet.

En strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025

200 miljoner för digitaliseringssatsning inom äldreomsorgen

Regeringen har godkänt en överenskommelse med SKR med syfte att stödja digitalisering i äldreomsorgen. Överenskommelsen omfattar 200 miljoner kronor.

168,7 miljoner kronor fördelas som ett riktat statsbidrag till kommunerna. Medlen kan användas för att avsätta personella resurser eller för investeringar i teknik som ökar förutsättningarna för att införa nya arbetssätt i verksamheterna.

15 miljoner kronor fördelas till 10 kommuner för särskilda uppgifter som modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen. Syftet är att inspirera och fungerande som lärande exempel vid införandet av digitala lösningar för andra kommuner. 

16,3 miljoner kronor betalas till SKR för att upprätta ett övergripande stöd till kommunerna i bland annat införandet av välfärdsteknik och andra tekniska lösningar.

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

1,7 miljarder för att främja psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse i syfte att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa samt ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik. Överenskommelsen för 2020 omfattar drygt 1,7 miljarder kronor.

Överenskommelsen med SKR är gjord inom ramen för statens budget för 2020 och innefattar bland annat medel till regioner och kommuner för investeringar i mobila psykiatriteam, suicidprevention, barns och ungas psykiska hälsa, kunskapsbaserad vård och stöd för personer med samsjuklighet, det vill säga personer som har exempelvis både beroende och psykiatrisk diagnos.

Insatser inom området psykisk hälsa – överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Miljardsatsning för nära vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar drygt 5,9 miljarder kronor för 2020.

För utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården avsätts totalt 2,9 miljarder kronor till regioner och kommuner för 2020. Regionerna tillförs 1,4 miljarder kronor under 2020 som bland annat kan användas för att förbättra tillgänglighet i primärvården, öka kontinuitet för patienterna samt bidra till en mer personcentrerad hälso- och sjukvård, bland annat genom utveckling av patientkontrakt. Därutöver får regionerna en generell resursförstärkning 2020 för utvecklingen av hälso- och sjukvården, med fokus på primärvården, på 1,5 miljarder kronor.

God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

Kömiljarden - Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020

Den uppdaterade kömiljarden för ökad tillgänglighet tar i större utsträckning hänsyn till varje regions specifika förutsättningar. Den nya modellen har ett bredare perspektiv på tillgänglighet. Varje region får pengar om den kortar väntetiderna till besök inom specialistvården eller till operation, jämfört med föregående år – oavsett vilken nivå man startar från. Regionerna kan även få pengar om de har en redan hög uppfyllnadsgrad av vårdgarantin, eller om de uppvisar god tillgänglighet till primärvården, i barn- och ungdomspsykiatrin eller till återbesök inom den specialiserade vården.

Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 2,896 miljarder kronor och består av två prestationsbundna block. Det första blocket, som innefattar 2,453 miljarder kronor, handlar om att regionerna ska uppvisa kortare väntetider. Det andra blocket, som innefattar 432,9 miljoner kronor, handlar om att regionerna ska bedriva ett strategiskt tillgänglighetsarbete och förbättra sin väntetidsstatistik.

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

Pressmeddelande: Tillägg i överenskommelsen om kömiljarderna

 

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 

Alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Regeringen och SKR är därför överens om att arbeta för en mödrahälsovård och förlossningsvård där det finns en tydlig vårdkedja med en ökad kontinuitet från graviditeten till förlossning och eftervården.

Satsningarna på detta uppgår samman­lagt till 970 000 000 kronor.

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider m.m. 2020

Regeringen satsar totalt 447 miljoner kronor för att öka jämlikheten och effektiviteten samt korta väntetiderna i cancervården.

  • 320 miljoner kronor avsätts till regionerna för arbetet med standardiserade vårdförlopp
  • 9 miljoner kronor avsätts till SKR för nationellt stöd i arbetet med standardiserade vårdförlopp genom Regionala cancercentrum (RCC)
  • 16 miljoner kronor avsätts för regionalt stöd genom bland annat RCC:s stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete inklusive arbetet med att stödja kvalitetssäkring av de standardiserade vårdförloppen.
  • 80 miljoner kronor avsätts för arbetet inom barncancerområdet och uppföljning.
  • 16 miljoner kronor avsätts till SKR för övrigt nationellt utvecklingsarbete.
  • 6 miljoner kronor till RCC för övrigt regionalt utvecklingsarbete.

För 2020 avsätter regeringen 447 000 000 kronor för ändamålet. Av dessa medel fördelas 320 000 000 kronor till regionerna i två omgångar för arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården och 80 miljoner kronor fördelas till barncancer­området, långtidsuppföljning och rehabilitering. Resterande medel fördelas för ett antal övriga insatser för att stärka cancervården.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020

Det finns i dagsläget drygt hundra kvalitetsregister som får nationellt stöd. De täcker flera olika områden som exempelvis cancer, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, psykiatri, tandvård och demens.

För 2020 avsätter regeringen och SKR gemensamt 188,5 miljoner kronor för den fortsatta utvecklingen av nationella kvalitetsregister. Av dessa bidrar regionerna med 100 miljoner kronor och staten med 88,5 miljoner kronor.

Regeringen avser också att avsätta medel för att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på nya sjukdomsområden samt förbereda verksamheterna i samverkansregionerna på genomförandet av dessa. I budgetpropositionen för 2020 avsätts 300 miljoner kronor för 2020. Av dessa medel fördelas totalt 275 miljoner kronor till regionerna.

Övriga satsningar inom överenskommelsen innefattar bland annat 30 miljoner kronor till regionerna för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, 10 miljoner kronor till området sällsynta diagnoser och 5 miljoner kronor till SKR:s fortsatta arbete med förbättrad läkemedelsinformation.

Total uppgår överenskommelsen till 534 300 000 kronor, varav staten satsar 434 300 000 kronor av dessa.

Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Sedan 2006 har staten och SKR ingått överenskommelser för att stimulera regionerna till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården och för att utveckla sjukskrivningsprocessen, den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Syftet med överenskommelserna har varit att ge regionerna ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och bidra till en stabil sjukfrånvaro. Regeringen satsar närmare en miljard kronor för att stärka och stödja hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering liksom samarbetet med Försäkringskassan och arbetsgivare.

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiIiteringsprocess – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020


Övriga avtal och överenskommelser

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmåner m m – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2020

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommer överens om statens bidrag till regionerna för kostnaderna för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2020.

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånder m m

Överenskommelse om Vision e-hälsa 2025

Som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet på e-hälsoområdet har regeringen och dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025.

Överenskommelse om Vision e-hälsa 2025