Foto: Arnaud Bouissou/SG COP21

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet. På den här sidan samlar vi all information om regeringens arbete kring Parisavtalet.

Ansvariga statsråd
Isabella Lövin
Ansvariga departement
Miljö- och energi­departementet

Vad innebär det nya klimatavtalet?

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  1. Parisavtalet

  Miljö- och energidepartementet har tagit fram infografik som i korta drag beskriver vad klimatavtalet från Paris innebär. Klicka på rubrikerna till höger för att ta del av infografiken.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  2. Globalt avtal

  Avtalet binder alla länder och börjar gälla senast år 2020.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  3. Temperaturmål

  Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  4. Stöd till fattigare länder

  Fattiga länder ska få hjälp med att begränsa sina utsläpp och anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat. Stödet kan bestå av finansiering, tekniköverföring eller kapacitetsutbyggnad.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  5. Ambitionen ska öka

  Vart femte år ska varje lands klimatplan ses över och på sikt ska ländernas ambitioner öka. Den första översynen sker år 2023.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  6. Transparens

  Länderna ska ha ett gemensamt system för transparens, så att det går att följa hur det går för varje land.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  7. Länder sätter egna mål

  Alla länder ska ha en klimatplan med mål de själva bestämmer. Planerna kommer skilja sig åt mellan rika och fattiga länder, särskilt i början. På sikt ska de bli mer lika.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  8. Långsiktigt mål

  De globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av detta århundrade.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  9. Flera sätt att minska utsläppen

  Länder ska främst minska sina utsläpp på hemmaplan. Länder kan också uppfylla sina åtaganden genom att finansiera klimatprojekt i fattigare länder. Tillvägagångssättet kallas flexibla mekanismer.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  10. Kontrollsystem

  Alla länder ska redovisa sina utsläpp till FN. Det kommer finnas regler för hur och vad länderna ska redovisa. Redovisningskraven blir inte lika strikta för fattiga länder.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  11. Hjälp i genomförandet

  En kommitté ska se till att länderna gör det de lovat. Kommittén ska bygga kunskap och hjälpa länderna att nå sina mål.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  12. Finansiering

  Det finansiella stödet för klimatinsatser i fattiga länder ska öka. År 2020 ska stödet uppgå till 100 miljarder och det ska vara miniminivå per år fram till år 2025. Rika länder måste ge finansiellt stöd. För fattigare länder är det frivilligt att bidra.

 • Illustration: Miljö- och energidepartementet

  13. Uppföljning

  År 2025 ska länderna utvärdera det finansiella stödet och anta en ny plan för kommande år.

 1. 1 Parisavtalet
 2. 2 Globalt avtal
 3. 3 Temperaturmål
 4. 4 Stöd till fattigare länder
 5. 5 Ambitionen ska öka
 6. 6 Transparens
 7. 7 Länder sätter egna mål
 8. 8 Långsiktigt mål
 9. 9 Flera sätt att minska utsläppen
 10. 10 Kontrollsystem
 11. 11 Hjälp i genomförandet
 12. 12 Finansiering
 13. 13 Uppföljning

Nyheter om Parisavtalet

Illustration: Regeringskansliet

Så vill Sverige att EU förhandlar under FN:s klimatmöte

Den 9 oktober ska EU:s klimatministrar enas om EU:s förhandlingsmandat vid nästa internationella klimatförhandling. Sverige anser att EU ska verka för ett ambitiöst, robust och dynamiskt regelverk för genomförandet av Parisavtalet.

Foto: UNFCCC/Flickr

Flera positiva beslut vid FN:s klimatmöte COP 23 i Bonn

FN:s klimatmöte COP23 i Bonn har avslutats. Viktiga steg har tagits i arbetet med att utforma Parisavtalets regelverk.

Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Isabella Lövin berättade om det klimatpolitiska ramverket på COP23

I juni antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk med nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. På COP23 arrangerade Sverige ett välbesökt sidoevent om ramverket. Klimatminister Isabella Lövin berättade hur ramverket lägger grunden för Sveriges fortsatta klimatarbete.

Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Havsfrågan allt mer relevant i klimatförhandlingarna

Klimatförändringarnas inverkan på havet riskerar att slå hårt mot de miljoner människor som lever i kustnära områden, eller de människor som på olika vis är beroende av havet i sin försörjning. Särskilt utsatta är små önationer som Fiji, och havsfrågan har därför fått extra fokus vid FN:s klimatmöte COP23 där Fiji är ordförandeland.

Illustration: Regeringskansliet

Sverige ökar klimatstöd till de mest utsatta

Under klimatförhandlingarna i Bonn är finansiering för klimatåtgärder i utvecklingsländer en viktig fråga. I Parisavtalet finns åtaganden som innebär att stöd behöver skalas upp.

Illustration: Regeringskansliet

Sverige ratificerar Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

Sverige har idag ratificerat Kytotoprotokollets andra åtagandeperiod. Det innebär rättsligt bindande utsläppsbegränsningar fram till och med 2020 då Parisavtalets första åtagandeperiod börjar.

Illustration: Regeringskansliet

Sverige och Frankrike förenar sina krafter för ett snabbt genomförande av Parisavtalet

Sveriges vice statsminister Isabella Lövin och den franske statssekreteraren Brune Poirson träffades i dag i Stockholm för att komma överens om gemensamma insatser som kan påskynda genomförandet av klimatavtalet från Paris. Mötet ägde rum en vecka efter EU-överenskommelsen om medlemsstaternas klimatmål, och direkt efter det förberedande sammanträdet i Fiji inför de kommande globala klimatförhandlingarna.

Illustration: Regeringskansliet

Genombrott i förhandlingar om EU:s klimatmål

Efter år av förhandlingar enades idag EU:s ministerråd om ansvarsfördelningen för hur EU:s klimatmål för 2030 ska nås. Alla medlemsstater gav sitt stöd till överenskommelsen som innehåller åtaganden om utsläppsminskningar för alla EU-länder.

Illustration: Regeringskansliet

Sverige manar EU till högre klimatmål för att uppfylla Parisavtalet

På fredag den 13 oktober träffas EU:s klimat- och miljöministrar i Luxemburg. Rådet förväntas anta EU:s gemensamma position inför FN:s klimattoppmöte (COP 23) i Bonn i november. De förväntas också besluta om förslag för att uppnå EU:s klimat-och energimål till 2030. Dessutom ska EU:s positioner fastslås inför FN:s toppmöte kring miljö (UNEA3). Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, representerar Sverige i mötet.

Foto: Regeringskansliet

Historisk klimatreform för Sverige

Riksdagen har röstat igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Klimatlagen och nya klimatmål ska ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik, som bidrar till att Parisavtalets målsättningar kan förverkligas. Klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Copyright: Flickr.com/UNFCC

Framsteg på klimatmötet i Marrakech

Årets klimatmöte i Marrakech har avslutats. Resultatet är positivt och tar genomförandet av Parisavtalet framåt.

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon
FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon talade under Parisavtalets första partsmöte på COP22 i Marrakech Foto: UNFCC/Flickr

Historiskt första partsmöte under Parisavtalet

Tack vare den snabba ratifikationen av Parisavtalet kunde avtalet träda i kraft inför FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech. Det gjorde att man på COP22 kunde hålla det första Partsmötet under Parisavtalet, vilket är långt tidigare än någon kunnat tro.

Illustration: Regeringskansliet

Intervju miljöminister Karolina Skog från COP22 i Marrakech

Miljöminister Karolina Skog besökte FN:s klimatmöte COP22 i Marrakech. Där deltog hon i flera paneldiskussioner om hur städer påverkas av det förändrat klimat och vilken roll städerna har i klimatarbetet.

Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

Nationellt anförande av Isabella Lövin under COP22

Isabella Lövin
Isabella Lövin i paneldiskussion under eventet For the Oceans under COP22-mötet i Marrakech. Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Isabella Lövin i paneldiskussion om havets koppling till klimatfrågan

Isabella Lövin medverkade under måndagen i ett sidoevent under FN:s klimatmöte COP22 om havens roll för klimatet. Övriga paneldeltagare var Palaus president Tommy Remengesau Jr. och Marockos miljöminister Hakima El Haite.

Ministrar gruppfoto
Isabella Lövin och sex tidigare miljöministrar högtidlighöll ikraftträdande av Parisavtalet. På bilden från vänster: Olof Johansson, Andreas Carlgren, Åsa Romson, Isabella Lövin, Lena Ek, Birgitta Dahl, Lena Sommestad. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Högtidlighållande av ikraftträdande av Parisavtalet

Den 7 november bjöd Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, in till ett högtidlighållande av ikraftträdandet av klimatavtalet från Paris.

Invigningen av COP22-mötet i Marrakesh
Invigningen av COP22-mötet i Marrakesh Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

Parisavtalets genomförande i fokus under FN:s årliga klimatmöte

Mellan den 7-18 november pågår FN:s klimatmöte COP22 i Marrakesh, Marocko. Mötet är det första av sitt slag sedan Parismötet förra året där världens länder för första gången enades om ett gemensamt klimatavtal. Under COP22 fortsätter det omfattande arbetet med att genomföra Parisavtalet.

Överlämning av Sveriges ratifikationsinstrument till FN
Sverige lämnar in sitt ratifikationsinstrument för klimatavtalet till FN i New York, genom ambassadör Per Thöresson. Foto: Sveriges ständiga representation vid FN i New York

Sverige ratificerar klimatavtalet från Paris

Riksdagen har nu godkänt Parisavtalet och idag fattade regeringen det formella beslutet att ratificera avtalet.

EU:s miljörådsmöte 30 september
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samtalar med kommissionär Miguel Arias Canete. Foto: Mikaela Kotschack/Regeringskansliet

EU överens och har ratificerat klimatavtalet från Paris

Vid ett extrainsatt miljörådsmöte i Bryssel den 30 september beslutade EU:s medlemsstater om EU:s ratificering av klimatavtalet från Paris. Europarlamentet godkände detsamma den 4 oktober. Härigenom ges förutsättningar för att Parisavtalet ska kunna träda i kraft innan klimattoppmötet i Marrakesh i november.

Technical Expert meeting under förhandlingarna i Bonn
Technical Expert meeting under förhandlingarna i Bonn Copyright: Flickr.com/UNFCC

Efter förhandlingar i Bonn: Första steget i genomförandet av klimatavtalet från Paris

Parisavtalets anda består och det första formella förhandlingsmötet efter Paris har genomförts. Olika åsikter finns om hur detaljerade regelverk och riktlinjer ska etableras, men det råder en bred samsyn om vikten av att värna om det nya avtalet.

Vattenkraftanläggning i Vietnam.
Vattenkraftanläggning i Vietnam. Foto: Energimyndigheten

Nya former för klimatfinansiering ger starkare klimatarbete globalt

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera vilken roll nya typer av internationella klimatinsatser kan ha i genomförandet av klimatavtalet från Paris. Uppdraget ska genomföras tillsammans med SIDA och Naturvårdsverket.

Åsa Romson signerar
Klimat- och miljöminister Åsa Romson skriver under klimatavtalet från Paris i FN-högkvarteret i New York. Foto: Rebecka Carlsson/Regeringskansliet

Sverige skriver under klimatavtalet från Paris

Klimat- och miljöminister Åsa Romson har signerat klimatavtalet från Paris. Det skedde vid en ceremoni i New York som FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon bjudit in till och som upp emot 170 länder deltog i. Signeringen är ett första steg i att genomföra avtalet, varje land måste även ratificera eller godkänna avtalet innan det formellt träder i kraft.

Anna Lindstedt och Åsa Romson
Klimatambassadör Anna Lindstedt och klimat- och miljöminister Åsa Romson på Sveriges plats i plenaren på klimatmötet COP21 i Paris. Foto: Hanna Björnfors/Regeringskansliet

Klimatförhandlingarna i mål - nytt klimatavtal på plats

Världens länder har enats om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Beslutet kom efter svåra slutförhandlingar vid klimatmötet COP21 i Paris. Det nya avtalet blir ramverket för ländernas klimatarbete under lång tid framöver.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 81 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida