För äldre, sjuka och vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information som berör äldre, sjuka och riskgrupper. Här finns också information för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Innehåll

Åtgärder inom sjukvård och omsorg
Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg som arbetat med covid-19
4 miljarder kronor för hantering av uppskjuten vård
Stärkt rehabiliteringsprocess vid långvariga komplikationer efter covid-19
Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid-19
Stöd till regionerna för uppdämda vårdbehov på grund av covid-19
30 miljoner för att motverka konsekvenser av isolering
2,18 miljarder för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Besöksförbudet på äldreboenden förlängs
Kompensation för förlorade subventioner i tandvårdens högkostnadsskydd
Ersättning för digital vård inom nationella taxan
Cancerpatienters påverkan av covid-19 ska analyseras
Regeringens strategi för vaccin mot covid-19
10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen
Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas
Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset
Tillägg i överenskommelsen om kömiljarderna
Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa
Uppdrag att analysera risker inom vård och omsorg till följd av covid-19
Arbetsmiljöverket ska bidra till att säkerställa tillgång till skyddsutrustning
Nationellt besöksförbud på äldreboenden
Leverans av andningsskydd till sjukvården
Undandag tillåts för användning av skyddsmask 90
Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser
Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19
Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning

Åtgärder inom socialförsäkringar
Förlängd ersättning till riskgrupper
Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen
Försäkringskassan ska analysera hur covid-19 påverkar sjukförsäkringen
Tillfälliga undantag för att trygga rätten till sjukpenning med anledning av covid-19
Ersättning för riskgrupper
Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer
Höjd karensersättning och utökat statligt ansvar - förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19
Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset
Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Tillfällig ersättning karensavdrag

Råd och restriktioner
82 miljoner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Lättade reserestriktioner i sommar
Restriktioner inför sommaren - pressträff med statsministern 4 juni
Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar
Begränsat uttag av läkemedel
Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
Beslut om restauranger, kaféer och barer

Riktade insatser och åtgärder
Vaccinationsregistret föreslås omfatta covid-19
Miljardbelopp för att fortsatt bekämpa covid-19 under 2021
Framtida eventuella utbrott av covid-19 - pressträff med Lena Hallengren och Lena Micko
Omfördelning av läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal vid kris
Trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även i kris
Översyn av besöksförbudet på äldreboenden
Kartläggning av coronapandemins påverkan på anhöriga
Regeringen tillsätter delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Utvärdering av vård för långvariga symptom av covid-19
Granskning av äldreboenden presenterad
Plan inför nya utbrott av covid-19
Coronakommissionen - Pressträff med statsministern 30 juni 2020
Åtgärder inom socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19
Konsekvenser av covid-19 för socialtjänsten ska analyseras
Richard Bergström ny vaccinsamordnare
75 miljoner kronor för att stärka ambulansflygen
Uppdrag att beskriva och analysera vissa hälsodata för jämförelser kopplade till utbrottet av covid-19
Socialstyrelsen får i uppdrag att analysera dödsfallsstatistik kopplad till covid-19
Regeringen inför tillfälliga spelansvarsåtgärder
Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar
Regeringen satsar 5,9 miljarder på utökad testning och smittspårning
Stärkt samordning av hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren
Ekonomiskt stöd till adoptionsorganisationer
Ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19
Ökad testning av covid-19
Informationsmaterial för särskilt infektionskänsliga barn och unga
Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester
Utökade tester - pressbrief med socialminister Lena Hallengren 30 april
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18 april
Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras
Antalet tester för covid-19 utökas kraftigt och fler grupper ska testas
Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin
Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19
Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter
Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19
Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen
Tillfällig lagändring med anledning av covid-19
Utökad nationell testning av covid-19
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden
Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19
Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19
Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg
Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)
Pressträff med anledning av Coronaviruset

Internationellt arbete
Sverige deltar i den globala upphandlingsmekanismen för covid-19-vaccin
Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin
Uppdrag att bidra med överskott av skyddsutrustning till andra länder
Sverige deltar i EU-upphandlingar för att säkra vaccin
Nytt förslag till hälsoprogram för EU
Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd
Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond
EU:s hälsoministrar om coronaviruset

 

Åtgärder inom sjukförsäkringen

Läs mer om åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det gäller slopat karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Åtgärder inom sjukvård och omsorg

Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg som arbetat med covid-19

I höständringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen en särskild satsning på krisstöd till hälso- och sjukvårdspersonal samt personal i äldreomsorgen som arbetat med covid-19. Satsningen omfattar totalt 500 miljoner kronor för 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens åtgärd: Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg som arbetat med covid-19

Stärkt rehabiliteringsprocess vid långvariga komplikationer efter covid-19

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för kommuners och regioners rehabiliteringsinsatser för att upptäcka, bedöma och behandla personer som lider av långvariga komplikationer efter genomgången infektion i covid-19.

Regeringens åtgärd: Stärkt rehabiliteringsprocess vid långvariga komplikationer efter covid-19

Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid-19

Regeringen har beslutat att patienter som inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin ska kompenseras genom en anpassning av det statliga tandvårdsstödet. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika lång som den tid man gått miste om.

Regeringens åtgärd: Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid-19

Granskning av äldreboenden presenterad

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i juni granskat landets samtliga 1700 äldreboenden. Tillsynen visar bland annat att 40 kommuner varit särskilt utsatta med nästan 70 procent av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden.

Regeringens åtgärd: Granskning av äldreboenden presenterad

Plan inför nya utbrott av covid-19

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och Länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19.

Regeringens åtgärd: Plan inför nya utbrott av covid-19

Stöd till regionerna för uppdämda vårdbehov på grund av covid-19

Socialstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på hur myndigheten kan stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov orsakade av utbrottet av covid-19. Myndigheten ska även följa och analysera utvecklingen av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på konsekvenser av covid-19.

Regeringens åtgärd: Stöd till regionerna för uppdämda vårdbehov på grund av covid-19

30 miljoner för att motverka konsekvenser av isolering

Äldre personer riskerar att drabbas särskilt hårt av följderna av utbrottet av covid-19. För att motverka konsekvenserna av isolering tillför regeringen 30 miljoner kronor till kommunerna. Medlen kan bland annat användas till digitala lösningar i verksamheter för äldre.

Regeringens åtgärd: 30 miljoner för att motverka konsekvenser av isolering

2,18 miljarder för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

På grund av utbrottet av covid-19 och dess konsekvenser för hälso- och sjukvården, beslutade regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i april om ett tillägg till överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Nu ska totalt cirka 2,18 miljarder kronor fördelas mellan regionerna.

Regeringens åtgärd: 2,18 miljarder för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Kompensation för förlorade subventioner i tandvårdens högkostnadsskydd

Regeringen vill kompensera tandvårdspatienter som riskerar att gå miste om de subventioner de har rätt till inom ramen för högkostnadsskyddet. Förslaget skickas nu på remiss i syfte att regeringen inom kort ska kunna överlämna en proposition till riksdagen.

Regeringens åtgärd: Kompensation för förlorade subventioner i tandvårdens högkostnadsskydd

Ersättning för digital vård inom nationella taxan

Regeringen har beslutat att tillfälligt möjliggöra för vårdgivare på nationella taxan att få ersättning för digitala vårdkontakter. Syftet är att reducera antalet icke nödvändiga fysiska vårdbesök, och därigenom minska risken för spridning av covid-19.

Regeringens åtgärd: Ersättning för digital vård inom nationella taxan

Cancerpatienters påverkan av covid-19 ska analyseras

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19. Myndigheten ska exempelvis analysera om patientdemografin och sjukdomsförloppet ser likadant ut för cancerpatienter som för andra grupper. Samtidigt skjuts redovisningsdatum upp för ett antal av Socialstyrelsens pågående myndighetsuppdrag, med anledning av covid-19.

Regeringens åtgärd: Cancerpatienters påverkan av covid-19 ska analyseras

Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

Att säkra tillgång till ett eventuellt vaccin mot covid-19 är högt prioriterat för regeringen. Regeringen har därför tagit fram en vaccinstrategi som består av tre delar: regeringens fortsatta arbete internationellt, en ny vaccinsamordnare och ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell vaccinationsplan.

Regeringens åtgärd: Regeringens strategi för vaccin mot covid-19

10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen

Utbrottet av coronaviruset har påverkat den redan ansträngda bemanningen inom vård och omsorg, inte minst inom äldreomsorgen. För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen presenterade regeringen igår ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Satsningen omfattar sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.

Regeringens åtgärd: 10 000 nya tillsvidareanställda inom äldreomsorgen

Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas

Utbrottet av covid-19 har medfört att personer som deltar i daglig verksamhet inte längre kan delta på grund av sjukdom eller för att kommunen inte kan erbjuda dem verksamhet. Med anledning av detta ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att tydliggöra innebörden av villkoren avseende statsbidraget för habiliteringsersättning.

Regeringens åtgärd: Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas

Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

Det behövs fler kliniska studier kopplade till covid-19 och svenska patienter behöver få tillgång till de nya läkemedel som är under utveckling. För att möta coronaviruset ska Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige.

Regeringens åtgärd: Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

Frågor och svar: Läkemedelsverkets arbete med covid-19

Tillägg i överenskommelsen om kömiljarderna

På grund av coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat om ett tillägg till överenskommelsen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

Regeringens åtgärd: Tillägg i överenskommelsen om kömiljarderna

Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Kammarkollegiet får i uppdrag att utbetala 24 miljoner kronor till regionerna i syfte att utveckla och stärka de digitala kontaktmöjligheterna till verksamheter som möter patienter med psykisk ohälsa. Regeringen vill med detta understödja en välfungerande kommunikation mellan vården, patienter och anhöriga i de fall där fysiska besök inte är möjliga till följd av spridningen av covid-19.

Regeringens åtgärd: Utökade digitala kontaktvägar för att värna psykisk hälsa

Uppdrag att analysera risker inom vård och omsorg till följd av covid-19

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att särskilt analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Syftet är att bidra med viktig kunskap både under nuvarande kris och inför framtida sjukdomsutbrott.

Regeringens åtgärd: Uppdrag att analysera risker inom vård och omsorg till följd av covid-19

Frågor och svar: Så arbetar IVO med coronaviruset

Arbetsmiljöverket ska bidra till att säkerställa tillgång till skyddsutrustning

Regeringen har beslutat att ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att under pågående spridning i samhället av det virus som orsakar covid-19 säkerställa att det finns ett förfarande för att tillhandahålla icke CE-märkt personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper.

Regeringens åtgärd: Arbetsmiljöverket ska bidra till att säkerställa tillgång till skyddsutrustning

Frågor och svar: Så arbetar Arbetsmiljöverket med coronaviruset och arbetsmiljö

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.

Regeringens åtgärd: Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Leverans av andningsskydd till sjukvården

På en pressträff den 19 mars berättade Lena Hallengren om leverans av andningsskydd till sjukvården.
– Socialstyrelsen har idag tecknat avtal för att säkra omfattande leveranser av andningsskydd. Det här en långsiktig lösning, baserad på inhemsk svensk produktion, säger socialminister Lena Hallengren. 

Regeringens åtgärd: Leverans av andningsskydd till sjukvården

Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör att skyddsmask 90 ska kunna användas av vårdpersonalen, polis och räddningstjänst. Undantaget gäller till och med den 31 december 2020.

Regeringens åtgärd: Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90

Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Syftet är att stödja regionerna i koordinationen och utökningen av intensivvårdsplatser inom landet.

Regeringens åtgärd: Socialstyrelsen ska inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med covid-19

Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Socialstyrelsen har den 16 mars fått i uppdrag att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. Uppdraget innefattar bland annat att på nationell nivå svara för fördelningen och vid behov omfördelning mellan huvudmännen.

Regeringens åtgärd: Fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av covid-19

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med covid-19

Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning

Regeringen har beslutat att Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning, med anledning av covid-19.

Regeringens åtgärd: Socialstyrelsen blir nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning

Åtgärder inom socialförsäkringar

Förlängd ersättning till riskgrupper

Regeringen förlänger ersättningen till riskgrupper, vissa anhöriga och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn till och med den 31 december 2020. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens åtgärd: Förlängd ersättning till riskgrupper

Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen

Regeringen föreslår en förlängning av coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning.

Regeringens åtgärd: Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen

Försäkringskassan ska analysera hur covid-19 påverkar sjukförsäkringen

Utbrottet av covid-19 har medfört att en stor mängd planerade besök och operationer inom hälso- och sjukvården har behövt ställas in vilket innebär att det finns ett uppdämt vårdbehov som kommer behöva omhändertas framöver. Regeringen ger nu Försäkringskassan i uppdrag att analysera hur det inverkar på sjukförsäkringen och de sjukskrivnas rätt till ersättning och stöd för återgång i arbete.

Regeringens åtgärd: Försäkringskassan ska analysera hur covid-19 påverkar sjukförsäkringen

Tillfälliga undantag för att trygga rätten till sjukpenning med anledning av covid-19

Med dagens regelverk kan den som har haft sjukpenning i 180 dagar och får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av störningar i vården, som orsakats av covid-19, förlora rätten till sjukpenning för att en tidsgräns i rehabiliteringskedjan passeras där arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad. Det betyder att de i väntan på operation eller liknande för att kunna återgå i arbete hos sin vanliga arbetsgivare i stället riskerar att förlora sin sjukpenning och förväntas ställa om till ett annat arbete.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt undantag för sjukskrivna från att prövas mot normalt förekommande arbeten efter rehabiliteringskedjans dag 180 och dag 365.

Regeringens åtgärd: Tillfälliga undantag för att trygga rätten till sjukpenning med anledning av covid-19

Ersättning för riskgrupper

Regeringen föreslår att personer i vissa riskgrupper, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19, ska ha rätt till förebyggande sjukpenning. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.

Regeringens förslag: Ersättning för riskgrupper

Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer

Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av utbrottet av sjukdomen covid-19 har många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla inkomster. Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per månad i tilläggsbidrag.

Regeringens åtgärd: Regeringen förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer

Höjd karensersättning och utökat statligt ansvar - förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Den 7 maj presenterades flera ekonomiska åtgärder som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Bland annat höjs schablonersättningen för karensdagen, från 700 kr till 804 kr från 1 juni. Samtidigt förlängs det statliga ansvaret för karensersättning och sjuklöner. Det slopade kravet på läkarintyg förlängs, detsamma gäller kompensation till egenföretagare.

Regeringens åtgärd: Höjd karensersättning och utökat statligt ansvar - Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig föräldrapenning. Om det skulle bli nödvändigt att stänga exempelvis förskolor och skolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, så kommer föräldrar som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn kunna få tillfällig föräldrapenning.

Regeringens åtgärd: Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Så går det till: Frågor och svar om tillfällig föräldrapenning med anlending av covid-19

Så går det till: Samlad information på Försäkringskassans webbplats

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Det gäller slopat karensavdrag (karensdag), slopat krav på läkarintyg och sjuklön.

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Så går det till: samlad information på Försäkringskassans webbplats

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Regeringen har föreslagit att temporärt upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Regeringens åtgärd: Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Så går det till: Samlad information på Försäkringskassans webbplats

Tillfällig ersättning för karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att tillfälligt ersätta karensavdraget genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020.

Regeringens åtgärd: Tillfällig ersättning karensavdrag

Regeringens åtgärd: Tillfällig ersättning karensavdrag för fler grupper

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset

Så går det till: Samlad information på Försäkringskassans webbplats

Råd och restriktioner

82 miljoner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Nu betalas 82 miljoner kronor ut till kommuner, regioner och länsstyrelsen i Stockholm för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft den 1 juli 2020.

Regeringens åtgärd: 82 miljoner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden med anledning av det nya coronaviruset. Förbudet sträcker sig fram till den 31 augusti 2020. Regeringen uppdrar samtidigt åt Socialstyrelsen att utveckla stödet för hur bedömningen av undantag kan göras från förbudet mot besök

Regeringens åtgärd: Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Lättade reserestriktioner i sommar

Från den 13 juni får symptomfria personer resa inom Sverige. Beslutet baseras på en minskad smittspridning i landet och bygger på att alla tar ett fortsatt stort personligt ansvar och följer rekommendationer om social distans.

Regeringens åtgärd: Lättade reserestriktioner i sommar

Restriktioner inför sommaren - pressträff med statsministern 4 juni

Den 4 juni höll statsminister Stefan Löfven pressträff tillsammans med vice statsminister Isabella Lövin, socialminister Lena Hallengren samt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Där meddelades att resor inom Sverige kan genomföras av symptomfria personer från och med 13 juni.

Regeringens åtgärd: Restriktioner inför sommaren - pressträff med statsministern 4 juni

Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen

Regeringen avsätter totalt 82 miljoner kronor för att stärka processen kring smittskyddstillsynen på serveringsställen med syfte att minska riskerna för ytterligare samhällsspridning av coronaviruset. Förslaget innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut.

Regeringens åtgärd: Kommunerna får fullt ansvar för tillsynsprocessen

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020.

Regeringens åtgärd: En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Vid en pressträff 1 april presenterade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson nya allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 i Sverige.

Regeringens åtgärd: Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Begränsat uttag av läkemedel

Apoteken får från och med 1 april inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Det har regeringen beslutat efter en hemställan från Läkemedelsverket.

Regeringens åtgärd: Begränsat uttag av läkemedel

Frågor och svar: Läkemedelsverkets arbete med covid-19

Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Det berättade statsminister Stefan Löfven om på en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, inrikesminister Mikael Damberg, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson samt rikspolischef Anders Thornberg Regeringen.

Regeringens åtgärd: Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Beslut om restauranger, kaféer och barer

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ytterligare åtgärder för att begränsa smittspridningen. Åtgärderna riktar sig till bland annat mot restauranger, kaféer, nattklubbar och barer och innebär i korthet att endast bordsservering kommer att tillåtas. 

Regeringens åtgärd: Beslut om restauranger, kaféer och barer

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Riktade insatser och åtgärder

Vaccinationsregistret föreslås omfatta covid-19

Den vårdgivare som ansvarar för en vaccinering mot covid-19 ska lämna uppgifter om detta till det nationella vaccinationsregistret. Förslaget skickas nu på remiss.

Regeringens åtgärd: Vaccinationsregistret föreslås omfatta covid-19

Miljardbelopp för att fortsatt bekämpa covid-19 under 2021

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att två miljarder kronor avsätts under 2021 för att stödja regionerna med fortsatt testning och smittspårning. Regeringen föreslår också extra tillskott till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen under 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens åtgärd: Miljardbelopp för att fortsatt bekämpa covid-19 under 2021

Framtida eventuella utbrott av covid-19 - pressträff med Lena Hallengren och Lena Micko

Socialminister Lena Hallengren och civilminister Lena Micko informerar om åtgärder och hantering av framtida eventuella utbrott av covid-19. Deltar gör även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell samt Stockholms läns landshövding Sven-Erik Österberg.

Regeringens åtgärd: Framtida eventuella utbrott av covid-19 - pressträff med Lena Hallengren och Lena Micko

Omfördelning av läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal vid kris

Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ska undersöka vilka möjligheter som bör finnas att vid en kris omfördela läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal från privata aktörer till den offentligfinansierade vården.

Regeringens åtgärd: Omfördelning av läkemedel, sjukvårdsmaterial och personal vid kris

Trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även i kris

Regeringen ger den pågående Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ett utvidgat uppdrag. Utbrottet av covid-19 har blixtbelyst vikten av en trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även under en kris. Det bör prövas om särskilda beredskapsapotek ska införas, vilken roll de statliga bolagen Apoteket AB och Apoteket Produktion & Laboratorier AB kan ha samt vilken tillverkningsberedskap som ska finnas i Sverige.

Regeringens åtgärd: Trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även i kris

Översyn av besöksförbudet på äldreboenden

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om det tillfälliga besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd. Till dess att översynen är klar har regeringen beslutat att förlänga förbudet till och med den 30 september 2020.

Regeringens åtgärd: Översyn av besöksförbudet på äldreboenden

Kartläggning av coronapandemins påverkan på anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA) beviljas 1 miljon kronor för att kartlägga hur anhöriga, anhörigstödspersonal och anhörigstödet påverkats av covid-19. NkA ska ge förslag på omedelbara och långsiktiga stödjande åtgärder under pågående och kommande kriser och pandemier.

Regeringens åtgärd: Kartläggning av coronapandemins påverkan på anhöriga

Regeringen tillsätter delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

För att korta väntetiderna i hälso- och sjukvården tillsätter regeringen en kommitté i form av en nationell delegation. Delegationen utgår från januariavtalets punkt om en generalplan för kortare köer. Delegationens uppdrag är en central del i regeringens arbete för att ge bättre förutsättningar för en bra vård som ges i tid, i hela landet.

Regeringens åtgärd: Regeringen tillsätter delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Utvärdering av vård för långvariga symptom av covid-19

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende vård, behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symptom av sjukdomen covid-19. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2020.

Regeringens åtgärd: Utvärdering av vård för långvariga symptom av covid-19

Coronakommissionen - Pressträff med statsministern 30 juni 2020

Regeringen har tillsatt en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Ordförande för kommissionen blir Mats Melin.

Regeringens åtgärd: Coronakommissionen - Pressträff med statsministern 30 juni 2020

Åtgärder inom socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19

För att hindra spridning av covid-19 ska Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten undersöka behovet av föreskrifter inom vissa av socialtjänstens verksamheter. Uppdraget gäller erksamheter som är riktade till äldre personer och till personer med funktionsnedsättning.

Regeringens åtgärd: Åtgärder inom socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19

Konsekvenser av covid-19 för socialtjänsten ska analyseras

Regeringen ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att analysera konsekvenserna av covid-19-pandemin för socialtjänstens verksamheter inom individ- och familjeomsorgen. Uppdraget ska både belysa konsekvenserna ur ett kortsiktigt perspektiv samt innefatta en framåtblickande analys, som sträcker sig ett år framåt i tiden.

Regeringens åtgärd: Konsekvenser av covid-19 för socialtjänsten ska analyseras

Richard Bergström ny vaccinsamordnare

Skyndsam tillgång till vaccin mot covid-19 är avgörande för att samhället ska kunna återgå till ett mer normaliserat läge. Den 20 maj presenterade regeringen en vaccinstrategi för Sverige. En särskild vaccinsamordnare är en av delarna i strategin. Richard Bergström har idag den 16 juni utsetts till Sveriges vaccinsamordnare.

Regeringens åtgärd: Richard Bergström ny vaccinsamordnare

75 miljoner kronor för att stärka ambulansflygen

Regeringen föreslår att totalt 75 miljoner kronor avsätts i syfte att förstärka ambulansflygens kapacitet och tillgänglighet under covid-19-pandemin.

Regeringens åtgärd: 75 miljoner kronor för att stärka ambulansflygen

Uppdrag att beskriva och analysera vissa hälsodata för jämförelser kopplade till utbrottet av covid-19

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera hur statistik rörande dödsorsaker kopplade till det nya coronaviruset rapporteras i Sverige och andra länder. Uppdraget omfattar även att jämföra och rapportera motsvarande statistik mellan regioner, kommuner och andra relevanta geografiska indelningar inom Sverige

Regeringens åtgärd: Uppdrag att beskriva och analysera vissa hälsodata för jämförelser kopplade till utbrottet av covid-19

Socialstyrelsen får i uppdrag att analysera dödsfallsstatistik kopplad till covid-19

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera hur statistik rörande dödsorsaker kopplade till utbrottet av covid-19 rapporteras i Sverige och andra länder. Uppdraget omfattar även att jämföra och rapportera motsvarande statistik mellan regioner, kommuner och andra relevanta geografiska indelningar inom Sverige.

Regeringens åtgärd: Socialstyrelsen får i uppdrag att analysera dödsfallsstatistik kopplad till covid-19

Regeringen inför tillfälliga spelansvarsåtgärder

Regeringen har beslutat om en tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder, riktad mot de särskilt riskabla spelformerna som onlinekasino och värdeautomater. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en fördjupad analys av hur problemspelande i samhället utvecklats till följd av covid-19.

Regerings åtgärd: Regeringen inför tillfälliga spelansvarsåtgärder

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs. Länsstyrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas av ett ökat resande.

Regeringens åtgärd: Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar

Regeringen satsar 5,9 miljarder på utökad testning och smittspårning

Regeringen vill se en kraftigt ökad testning och smittspårning. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, i samråd med regionerna och länsstyrelserna, skyndsamt säkerställa förutsättningar för storskalig testning för covid-19 i hela landet.

Regeringens åtgärd: Regeringen satsar 5,9 miljarder på utökad testning och smittspårning

 

Stärkt samordning av hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja samordningen av regionernas hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren 2020 med anledning av utbrottet av covid-19.

Regeringens åtgärd: Stärkt samordning av hälso- och sjukvårdsresurser under sommaren

Ekonomiskt stöd till adoptionsorganisationer

Utbrottet av det nya coronaviruset har medfört stängda landsgränser och resestopp. Detta har inneburit att adoptionsprocesser har stannat av. Regeringen har därför beslutat om ett ekonomiskt bidrag upp till 3,5 miljoner kronor för att förhindra att redan påbörjade adoptionsprocesser inte kan fullföljas

Regeringens åtgärd: Ekonomiskt stöd till adoptionsorganisationer

Ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19

Regeringen avsätter totalt 82 miljoner kronor för att stärka processen kring smittskyddstillsynen på serveringsställen med syfte att minska riskerna för ytterligare samhällsspridning av coronaviruset. Förslaget innebär att kommunerna ansvarar för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut.

Regeringens åtgärd: ändringar i statsbidrag till regioner och kommuner till följd av covid-19

Ökad testning av covid-19

Testningen av covid-19 i Sverige sker utifrån fyra prioritetsgrupper. Folkhälsomyndigheten har nu uppdaterat informationen om prioritetsgrupp 1. I gruppen ingår inte bara patienter som behöver sjukhusvård – utan också patienter med symptom som söker vård på till exempel en vårdcentral eller annan öppen mottagning.

Regeringens åtgärd: Ökad testning av covid-19

Informationsmaterial för särskilt infektionskänsliga barn och unga

Med anledning av utbrottet av covid-19 ger regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram och sprida ett informationsmaterial till hälso- och sjukvården och elevhälsan gällande insatser riktade till särskilt infektionskänsliga barn och unga.

Regeringens åtgärd: Informationsmaterial för särskilt infektionskänsliga barn och unga

Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Regeringen har tagit initiativ till att i samråd med Folkhälsomyndigheten under en tid placera Harriet Wallberg som testkoordinator på Folkhälsomyndigheten för att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning av pågående infektion för covid-19.

Regeringens åtgärd: Harriet Wallberg ny testkoordinator för coronatester

Utökade tester - pressbrief med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten

100 000 personer ska kunna testas i veckan från mitten av maj. Tester kan ske i hemmet, via drive-in-stationer och inom vården och omsorgen, säger socialminister Lena Hallengren. Pressbrief tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Regeringens åtgärd: Utökade tester - pressbrief med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten

Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18 april

Smittskyddslagen ändras tillfälligt för att regeringen ska kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Regeringens åtgärd: Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen från den 18 april

Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera de grupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Dessa grupper kan ha ett särskilt behov av att skyddas mot smitta.

Regeringens åtgärd: Särskilt utsatta riskgrupper ska identifieras

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med Covid-19

Antalet tester för covid-19 utökas kraftigt och fler grupper ska testas

På regeringens uppdrag har Folkhälsomyndigheten tagit fram en strategi för hur antalet tester kan ökas och för hur fler samhällsviktiga grupper ska kunna testas utan att det går ut över de allra mest prioriterade grupperna: patienter och personal i hälso- och sjukvården.

Regeringes åtgärd: Pressträff om att antalet tester för covid-19 utökas kraftigt och fler grupper ska testas

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin

I syfte att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de befinner sig i har regeringen beslutat att ta bort krav på rapportering för 2020 inom fem överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det innebär att regioner och kommuner inte kommer att behöva rapportera in uppgifter om resultat av satsningarna. SKR:s rapporteringskrav kvarstår.

Regeringens åtgärd: Regeringen slopar rapporteringskrav för kommuner och regioner med anledning av coronaepidemin

Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

Regeringen har utsett överläkare och docent Soo Aleman till nationell forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO Solidarity Trial.

Regeingens åtgärd: Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

 

Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter

Regeringen har beslutat att Sjöfartsverket ska kunna utföra helikoptertransporter för att stödja sjukvården vid livshotande situationer där omedelbar transport är avgörande.

Regeringens åtgärd: Regeringen beslutar att Sjöfartsverket ska stödja sjukvården med helikoptertransporter

Så går det till: Läs mer på Sjöfartsverkets webbplats

Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Regeringen har beslutat om en proposition i vilken det föreslås att det i smittskyddslagen ska införas nya bemyndiganden. Syftet är att regeringen tillfälligt ska få ökade möjligheter att snabbt kunna vidta coronarelaterade åtgärder.

Regeringens åtgärd: Regeringen föreslår tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med covid-19.

Regeringens åtgärd: Proposition om covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Regeringen har lämnat över en lagrådsremiss till lagrådet om ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen. Det föreslås att det i smittskyddslagen införs bestämmelser som innebär att regeringen tillfälligt får ökade möjligheter att snabbt kunna vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen av covid-19.

Regeringens åtgärd: Tillfällig lagändring med anledning av covid-19

Utökad nationell testning av covid-19

Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Syftet är bland annat att lindra de samhällseffekter ett stort bortfall på personal har inom hälso- och sjukvården, omsorgen och inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga.

Regeringens åtgärd: Utökad nationell testning av covid-19

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med Covid-19

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden, enligt ett beslut som fattades den 12 mars 2020.

Regeringens åtgärd: Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att sprida information om coronaviruset till all personal inom socialtjänstens verksamhetsområden

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med Covid-19

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, exempelvis för tillgången till diagnostik, vårdplatser och andra former av stöd till regioner och kommuner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Regeringens åtgärd: Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

Frågor och svar: Socialstyrelsens arbete med Covid-19

Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser. Myndigheten ska också utveckla olika stöd till berörda myndigheter och andra aktörer med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Regeringes åtgärd: Uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och informationsinsatser m.m. med anledning av utbrottet av covid-19

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål, bland annat sjukvårdsmaterial och mediciner.

Regeringens åtgärd: Regeringen tryggar samhällsviktigt flyg

Så går det till: Samlad information på Trafikverkets webbplats

Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19. Samtidigt får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att vidareutveckla sina samordnings- och informationsinsatser.

Regeringens åtgärd: Utökade resurser till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-nCoV) behandlades vid ett extrainsatt regeringssammanträde.

Regeringens åtgärd: Regeringen har fattat beslut med anledning av Folkhälsomyndighetens hemställan gällande infektion med coronavirus (2019-nCoV)

Så går det till: Råd och rekommendationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Pressträff med anledning av coronaviruset

Socialminister Lena Hallengren höll gemensam pressträff med Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att informera om läget och beredskapen kring Coronaviruset.

Regeringens åtgärd: Information om beredskap, pressträff med anledning av Coronaviruset

Internationellt arbete

Sverige deltar i den globala upphandlingsmekanismen för covid-19-vaccin

För att garantera en solidarisk och rättvis fördelning av kommande vaccin mot covid-19 mellan världens länder har Världshälsoorganisationen WHO och vaccinsamarbetet GAVI lanserat en mekanism kallad COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access). Sverige kommer att delta i COVAX, tillsammans med EU-kommissionen och övriga medlemsländer.

Regeringens åtgärd: Sverige deltar i den globala upphandlingsmekanismen för covid-19-vaccin

Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin

Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa covid-19-vaccin från svensk-brittiska AstraZeneca. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning.

Regeringens åtgärd: Sverige ingår EU-gemensamt avtal om covid-19-vaccin

Uppdrag att bidra med överskott av skyddsutrustning till andra länder

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att bedöma det kort- och långsiktiga nationella behovet av skyddsutrustning och annat material inom vård och omsorg till följd av spridningen av covid-19. Myndigheten ska också undersöka om Sverige kan bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning och annat material till Norge samt andra stater inom Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES/EEA) samt Schweiz.

Regeringens åtgärd: Uppdrag att bidra med överskott av skyddsutrustning till andra länder

Sverige deltar i EU-upphandlingar för att säkra vaccin

Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i EU-gemensamma upphandlingar för att säkra tillgången till vaccin mot covid-19. Genom samarbetet kommer EU-kommissionen att kunna teckna förköpsavtal med flera olika vaccinutvecklare

Regeringens åtgärd: Sverige deltar i EU-upphandlingar för att säkra vaccin

Nytt förslag till hälsoprogram för EU

På videomötet den 12 juni ska ministrarna diskutera EU-kommissionens förslag till ett nytt hälsoprogram med anledning av coronautbrottet. En presentation om arbetet på EU-nivå med att ta fram ett vaccin mot covid-19 står också på dagordningen.

Regeringens åtgärd: Nytt förslag till hälsoprogram för EU

Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd

EU-ländernas hälsoministrar träffades på ett extrainsatt möte i Bryssel 6 mars. Mötet handlade om skyddsutrustning, bättre samarbete och behovet av insatser med anledning av coronavirusets spridning.

Regeringens åtgärd: Samordning av coronautbrott på EU:s hälsoråd

Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19, orsakat av det nya coronaviruset, har regeringen beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens (WHO) krisfond. Syftet med fonden är att stärka WHO:s förmåga att snabbt kunna agera vid exempelvis utbrott av smittsamma sjukdomar utan att den övriga verksamheten blir lidande.

Regeringens åtgärd: Regeringen bidrar med 40 miljoner till WHO:s krisfond

Frågor och svar: WHO:s webbplats (på engelska)

EU:s hälsoministrar om coronaviruset

Hälsoministrarna antog slutsatser om att förbättra samarbetet mellan medlemsländerna för att hantera de utmaningar som kan uppstå i samband med coronaviruset, när de träffades i Bryssel 13 februari.

Regeringens åtgärd: Möte med EU:s hälsoministrar om coronaviruset

4 miljarder kronor för hantering av uppskjuten vård

För att vården ska klara återhämtningen efter covid-19 föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens åtgärd: 4 miljarder kronor för hantering av uppskjuten vård

Regeringens strategi i arbetet med coronapandemin

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Information och råd

Information och råd om nya coronaviruset uppdateras löpande av ansvariga myndigheter. Folkhälsomyndigheten samordnar det nationella smittskyddet och uppdaterar lägesbild dagligen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.