För civila samhället med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information för civila samhället om de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av virusutbrottet. Informationen uppdateras löpande.

Innehåll på sidan

Stärkta resurser till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser under coronakrisen

Regeringen har fattat beslutat om en ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för budgetåret 2020. Beslutet innebär ersättning om högst 10 miljoner kronor till frivilliga organisationer för åtgärder som stärker samhällets beredskap och förmåga att hantera behov med anledning av covid-19.

Regeringens åtgärd: 10 miljoner kronor till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser med anledning av covid-19

Så här går det till: Information finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka föreningar och organisationer som arbetar för samhällets mest utsatta under coronakrisen. 50 miljoner föreslås gå till att hjälpa människor i särskild social utsatthet medan resterande 50 miljoner föreslås gå till att motverka äldres ensamhet och isolering.

Åtgärd: 100 miljoner till insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin

Så här går det till: Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur ansökningsförfarandet kommer att gå till.

Satsning för att möta ökad utsatthet i samband med det nya coronaviruset

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringens åtgärd: Socialstyrelsen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Så går det till: Information om ansökningskriterier, hur man söker bidraget och hur medlen fördelas kommer hittas på Socialstyrelsens webbplats i början av maj.

Krav på egeninsats för civilsamhällesorganisationer upphävs tillfälligt på grund av Covid-19

Civilsamhällesorganisationer är centrala aktörer inom utvecklingssamarbetet och genomför två femtedelar av biståndet som Sida finansierar. För att få stöd från Sida måste organisationerna själva finansiera upp till tio procent av sin verksamhet. Dessa pengar kommer vanligen från insamling. På grund av rådande restriktioner upphäver regeringen denna regel resten av året.

Regeringens åtgärd: Krav på egeninsats för civilsamhällesorganisationer upphävs tillfälligt på grund av Covid-19

MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset.

Regeringens åtgärd: MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Så går det till: Den samlade informationen finns på MUCF:s webbplats

NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) får i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser med anledning av det nya coronaviruset. NOD ska bland annat hjälpa till med samordning av civilsamhällets insatser och ta fram en lägesrapport varje vecka över civilsamhällets behov och initiativ. NOD ska också ge stöd i dialog och samverkan mellan civilsamhället och Regeringskansliet och statliga myndigheter, i frågor som behöver lösas med anledning av det nya coronavirusets spridning.

Åtgärd: NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

Så här går det till: Samlad information finns på NOD:s webbplats

Genvägar

Flera av de stödåtgärder som regeringen kommunicerat för kultur, idrott, företag och arbetsgivare kommer även civilsamhällets organisationer till del.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.