För anställda och arbetssökande med anledning av Covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information till dig som är anställd eller arbetssökande om de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av virusutbrottet.

Innehåll på sidan

För dig som blir sjuk:
Tillfälligt slopat karensavdrag
Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

För dig som riskerar att bli av med jobbet eller är permitterad:
Tillfälliga förändringar i a-kassan
Korttidspermittering
298 miljoner kronor till insatser för varslade och permitterade

För dig som söker jobb eller vill studera:
Fler insatser till arbetslösa
Maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb samt stöd till start av näringsverksamhet förlängs
280 miljoner avsätts för sommarjobb och jobb för unga
Medel avsätts för Naturnära jobb
Arbetslösa matchas till de gröna näringarna
Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor
Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet
Slopat fribelopp i studiemedlen
Ändringar i studiestartsstödet

För dig som arbetar:
Äldreomsorgslyft
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning
Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering
Snabbspår för personlig skyddsutrustning ger resultat 

Tillfälligt slopat karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen beslutat om att tillfälligt lämna kompensation för karensavdraget genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet med ett schablonbelopp. Den 1 juni höjdes schablonersättningen med 104 kronor från 700 till 804 kronor.

Regeringens åtgärder:
Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset
Så går det till: Samlad information på Försäkringskassans webbplats

Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Regeringen har temporärt upphävt kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Regeringens åtgärd: Förlängning av coronarelaterade åtgärder i socialförsäkringen och Upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Så går det till: Samlad information på Försäkringskassans webbplats

A-kassan förändras tillfälligt

En rad tillfälliga åtgärder har beslutats i syfte att fler ska få arbetslöshetsersättning, bland annat ändrade medlemsvillkor och lättnader i arbetsvillkoret. Dessutom har ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen höjts.

Regeringens åtgärd: A-kassan förändras tillfälligt

 

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

Regeringens åtgärd: Korttidspermittering

298 miljoner kronor till insatser för varslade och permitterade

Regeringen har beslutat om en ändring av det nationella socialfondsprogrammet. Ändringen innebär att cirka 298 miljoner kronor i EU-medel omfördelas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

Regeringens åtgärd: 298 miljoner kronor till insatser för varslade och permitterade
Så går det till: Läs mer om utlysningen hos ESF-rådet

Fler insatser till arbetslösa

När betydligt fler arbetslösa vänder sig till Arbetsförmedlingen finns behov att tillföra mer medel i år till tidiga insatser och subventionerade anställningar för människor som står långt från arbetsmarknaden. Därför avser regeringen att tillföra 1 870 miljoner kronor. Pengarna syftar till fler arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetslösa som arbetsmarknadsutbildningar och andra arbetsmarknadspolitiska program.

Regeringens åtgärd: Regeringen stärker förutsättningarna att möta en ökande arbetslöshet
Så berörs du som arbetssökande av coronaviruset (arbetsformedlingen.se)

Maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb samt stöd till start av näringsverksamhet förlängs

För att förhindra återgång till arbetslöshet anser regeringen att maxtiden för extratjänster, introduktionsjobb och nystartsjobb bör förlängas med 12 månader. Utöver detta avser regeringen också att förlänga stödet för att starta eget företag från sex månader till tolv månader under 2020.

Regeringens åtgärd: Regeringen stärker förutsättningarna att möta en ökande arbetslöshet

280 miljoner avsätts för sommarjobb och jobb för unga

För att förbättra ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden har regering avsatt 180 miljoner kronor under 2020 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Regeringen tillför nu ytterligare 100 miljoner kronor för att kommunerna även ska kunna erbjuda unga jobb i höst.

Regeringens åtgärd: 280 miljoner avsätts för sommarjobb och jobb för unga
180 miljoner avsätts för sommarjobb till ungdomar 2020
Stort intresse för pengar till sommarjobb för ungdomar
Så går det till: Om sommarjobbssatsningen hos Arbetsförmedlingen

Medel avsätts för Naturnära jobb

För att lindra arbetslöshet i Corona-krisens spår avsätts 150 miljoner kronor 2020 till arbetsuppgifter inom natur- och skogsvård – naturnära jobb som kan utföras av personer med kortare utbildning. Det är meningsfulla arbetsuppgifter som idag är eftersatta – och det ger samtidigt kompetens i yrken där det råder brist på personal. Hela landet omfattas och under hösten planeras 608 platser till personer långt ifrån arbetsmarknaden.

Regeringens åtgärd: Gröna jobb viktig åtgärd mot arbetslöshet under coronakrisen och Naturnära jobb skapas i hela landet
Så går det till: Skogsstyrelsen organiserar åtgärden, mer information på Skogsstyrelsens webbplats

Arbetslösa matchas till de gröna näringarna

För att underlätta för de gröna näringarna när säsongsarbetarna från andra länder uteblir satsar regeringen 11 miljoner kronor för att underlätta matchning av arbetslösa till de gröna näringarna.

Regeringens åtgärd: Arbetslösa matchas till de gröna näringarna

Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor

För att öka möjligheterna att studera på universitet och högskola utökas antalet platser. Dels blir det en allmän utbyggnad av antalet platser, dels blir det fler utbildningsplatser på sommarkurser samt basår för att bland annat arbetslösa ska ha möjlighet att läsa in behörighet för att vidareutbilda sig till exempelvis vårdyrken. Dessutom utökas medel för att stärka kapaciteten och utveckla arbetet med distansundervisning vid universitet och högskolor.

Regeringens åtgärd: Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen

Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

I ett läge när arbetslösheten bedöms öka kommer det att behövas bättre möjligheter att vidareutbilda sig. Medlen till regionalt yrkesvux utökas samtidigt som tillskottet möjliggör en full statlig finansiering av utbildningen. Yrkeshögskolan förstärks med nya platser, kurser och kurspaket samt en försöksverksamhet för att fler ska kunna ta examen. Folkhögskolan byggs ut med full finansiering av staten. Dessutom förbättras möjligheterna att studera på distans.

Regeringens åtgärd: Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen

Slopat fribelopp i studiemedlen

För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas slopas fribeloppet för alla som får studiemedel tillfälligt under 2020.

Regeringens åtgärd: Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen
Så går det till: Mer information om fribelopp hos CSN

Ändringar i studiestartsstödet

Det nuvarande kravet på sex månaders arbetslöshet för att få studiestartsstöd riskerar att skapa inlåsningseffekter i arbetslöshet och minskade möjligheter till snabba utbildningsinsatser. Arbetslösvillkoret ändras tillfälligt så att studiestartsstödet tillfälligt ska kunna lämnas till den som är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen oavsett hur lång tid i arbetslöshet som den arbetssökande har.

Regeringens åtgärd: Satsningar ska underlätta för fler att kunna studera

Äldreomsorgslyft

För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen ska ett äldreomsorgslyft genomföras som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Regeringens åtgärder:

Historisk budgetsatsning för en stärkt äldreomsorg och Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig föräldrapenning. Det har regeringen beslutat.

Regeringens åtgärd: Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19
Frågor och svar om utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering

Riksdagen har beslutat om att regeringens förslag som innebär en tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats ska gälla. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från och med april och resten av året och gäller alla yrkesgrupper och i hela landet. Syftet är att minska smittspridningen i samhället genom att underlätta för de som behöver ta sig till och från arbetet utan att öka trängseln i kollektivtrafiken.

Regeringens åtgärd: Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Snabbspår för personlig skyddsutrustning ger resultat

I april 2020 gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att säkerställa tillgången till personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper. Sedan uppdraget lämnades har myndigheten beviljat tillfälligt tillstånd till 211,6 miljoner produkter. Under sommaren kontrollerar Arbetsmiljöverket även cirka 600 arbetsplatser.

Regeringens åtgärd: Snabbspår för personlig skyddsutrustning ger resultat

Information för arbetssökande hos Arbetsförmedlingen

Regeringens strategi i arbetet med coronapandemin

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.