För civila samhället med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information för civila samhället om de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av virusutbrottet. Informationen uppdateras löpande.

Innehåll på sidan

Sakråd den 4 november om publikfrågor

Den 4 november 2020 bjöd kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind in till sakråd om publikfrågor i syfte att skapa en fördjupad bild av förutsättningar att genomföra publik- och deltagarevenemang på ett säkert sätt i förhållande till rådande smittläge och lagstiftning.

Vid mötet deltog även Mikael Damberg, inrikesminister och Emil Högberg, statssekreterare åt näringsminister Ibrahim Baylan. Medverkade gjorde även Bitte Bråstad, chefsjurist på Folkhälsomyndigheten.

Artikel: Sakråd den 4 november om publikfrågor

Fördelning av bidrag till samlingslokaler för föreningslivet

Den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i september innehåller 75 miljoner kronor till allmänna samlingslokaler. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu har regeringen fattat beslut om att medlen kommer fördelas som ett nytt organisationsbidrag via Boverket.

Åtgärd: Fördelning av bidrag till samlingslokaler för föreningslivet

Så här går det till: Information finns på Boverkets webbplats

Fördelning av 50 miljoner extra till barn- och ungdomsorganisationer

Den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i september innehåller 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Nu är det beslutat att medlen kommer fördelas som organisationsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Åtgärd: Fördelning av 50 miljoner extra till barn- och ungdomsorganisationer

Så här går det till: Samlad information finns på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplats

Fördelning av extra medel till trossamfund

Den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i september innehåller 50 miljoner kronor i stöd till trossamfund. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Medlen fördelas lika mellan de statsbidragsberättigade trossamfunden och Svenska kyrkan.

Åtgärd: Fördelning av extra medel till trossamfund

Föreningslivet ska ha platser att mötas

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har regeringen beslutat att 75 miljoner kronor tillförs allmänna samlingslokaler för 2020. I samma syfte föreslår regeringen att det tillförs ytterligare 50 miljoner kronor till bidraget till allmänna samlingslokaler 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens åtgärd: Föreningslivet ska ha platser att mötas

Statens stöd till trossamfund stärks

Regeringen föreslår att stödet till trossamfund ökar med 50 miljoner kronor för 2020 och 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens åtgärd: Statens stöd till trossamfund stärks

Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen

Regeringen föreslår en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens åtgärd: Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen

Förlängning av undantag för egeninsats för civilsamhällesorganisationer

Regeringen har beslutat att förlänga det undantag som beslutades i april om att svenska civilsamhällesorganisationer inom utvecklingssamarbetet måste bidra med egeninsats. Detta för att bristen på egna medel inte ska drabba de fattigaste i mottagarländerna.

Regeringens åtgärd: Förlängning av undantag för egeninsats för civilsamhällesorganisationer

Nu stärks civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta med 100 miljoner kronor

Regeringen presenterade den 12 maj en satsning på 100 miljoner kronor till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer och mot äldres ensamhet under coronapandemin. Den 4 juni beslutade regeringen hur de 100 miljoner kronorna ska fördelas.

Stöd till organisationer som arbetar för människor i socialt särskilt utsatta situationer

Regeringen har den 4 juni beslutat en ny förordning om statsbidrag till organisationer som arbetar för människor i socialt särskilt utsatta situationer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) kommer fördela statsbidraget på sammanlagt 50 miljoner kronor.

Stöd för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet och isolering

50 miljoner kronor avsätts för att underlätta för utsatta äldre som drabbas av social isolering till följd av virusutbrottet. Medlen kommer att fördelas av Socialstyrelsen till organisationer som sedan tidigare beviljats medel år 2020, för att utöka redan beviljade projekt och verksamheter.

Regeringens åtgärd: Nu stärks civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta med 100 miljoner kronor

Så här går det till: Mer information om hur bidraget söks finns på MUCF:s webbplats.

Så här går det till: Mer information om hur medlen fördelas finns på  Socialstyrelsen webbplats.

Stärkta resurser till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser under coronakrisen

Regeringen har fattat beslutat om en ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för budgetåret 2020. Beslutet innebär ersättning om högst 10 miljoner kronor till frivilliga organisationer för åtgärder som stärker samhällets beredskap och förmåga att hantera behov med anledning av covid-19.

Regeringens åtgärd: 10 miljoner kronor till frivilliga organisationers förmåga att samordna insatser med anledning av covid-19

Pressmeddelande: Stärkta resurser till frivilliga organisationer för deras arbete med anledning av coronakrisen

Så här går det till: Information finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Satsning för att möta ökad utsatthet i samband med det nya coronaviruset

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Regeringens åtgärd: Socialstyrelsen fördelar 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Så går det till: Information om ansökningskriterier, hur man söker bidraget och hur medlen fördelas kommer hittas på Socialstyrelsens webbplats.

Krav på egeninsats för civilsamhällesorganisationer upphävs tillfälligt på grund av Covid-19

Civilsamhällesorganisationer är centrala aktörer inom utvecklingssamarbetet och genomför två femtedelar av biståndet som Sida finansierar. För att få stöd från Sida måste organisationerna själva finansiera upp till tio procent av sin verksamhet. Dessa pengar kommer vanligen från insamling. På grund av rådande restriktioner upphäver regeringen denna regel resten av året.

Regeringens åtgärd: Krav på egeninsats för civilsamhällesorganisationer upphävs tillfälligt på grund av Covid-19

MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset.

Regeringens åtgärd: MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

Så går det till: Den samlade informationen finns på MUCF:s webbplats

NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) får i uppgift att bistå i samordning av civilsamhällets insatser med anledning av det nya coronaviruset. NOD ska bland annat hjälpa till med samordning av civilsamhällets insatser och ta fram en lägesrapport varje vecka över civilsamhällets behov och initiativ. NOD ska också ge stöd i dialog och samverkan mellan civilsamhället och Regeringskansliet och statliga myndigheter, i frågor som behöver lösas med anledning av det nya coronavirusets spridning.

Åtgärd: NOD ska arbeta med samordning av civilsamhället med anledning av det nya coronaviruset

Så här går det till: Samlad information finns på NOD:s webbplats

Genvägar

Flera av de stödåtgärder som regeringen kommunicerat för kultur, idrott, företag och arbetsgivare kommer även civilsamhällets organisationer till del.

Regeringens strategi i arbetet med coronapandemin

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.