För utbildningsaktörer, lärare och studerande med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information till dig som är utbildningsaktör, lärare, studerande med flera om de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av virusutbrottet.

Regeringens åtgärder på utbildnings- och forskningsområdet


Grund- och gymnasieskola

Pressbriefing med utbildningsministern och Skolinspektionens generaldirektör
Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken
Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs
120 miljoner kronor ska ge fler möjlighet att delta i lovskola
Stöd för att underlätta arbetssituationen i förskola och skola under coronapandemin
Pressträff med utbildningsministern om årets studentfirande
Ökade möjligheter för fjärr- eller distansundervisning vid frånvaro kan underlätta för elever och lärare
Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning
Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas
Ny lag gör det möjligt för regeringen att stänga skolorna
Sveriges skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset


Vuxenutbildning

Staten finansierar all utbildning inom regionalt yrkesvux under 2020
Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet för en snabbare väg genom yrkeshögskolan
Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan
Extra ansökningsomgång för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan möjliggör snabb omställning för fler
Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år


Folkbildning

Bidraget till folkbildningen betalas ut tidigare – folkhögskolor och studieförbund får pengar redan i maj


Universitet och högskola

Pressträff om smittspridning bland högskolestudenter
Universitets- och högskolerådet ska redovisa åtgärder för att anordna högskoleprovet 2021
Regeringsbeslut om högskoleprovet
Peter Honeth blir nationell samordnare för högskoleprovet
Nationell samordnare ska arbeta för högskoleprov i höst
Så arbetar regeringen för att högskoleprovet ska kunna genomföras och för fler utbildningsplatser
Förlängd giltighetstid för resultat på högskoleprovet
UHR ska se över förutsättningarna för höstens högskoleprov
Regeringen beslutar om ytterligare coronasatsning på lantbruksuniversitetet
Ytterligare förstärkning av möjligheten till studier vid universitet och högskolor i höst
Universitetskanslersämbetet ska följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet under coronapandemin
Lärosäten ska tillfälligt kunna hyra ut bostäder till alla grupper av studenter
Regeringen satsar 30 miljoner på korta högskolekurser
Satsningar ska underlätta för fler att kunna studera
Stor satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning
Regeringen satsar på unga utan sysselsättning
Storsatsning på universitet och högskola – så här fördelas platserna
Lärosätenas roll för det livslånga lärandet ska tydliggöras och den akademiska friheten främjas
Lärosätena ska analysera virusprovtagning
Lärosätena ska arbeta aktivt med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet
Nya utbildningsplatser på lantbruksuniversitetet ska möta ökat omställningsbehov efter corona
Så här föreslås platser fördelas till sommarkurser och basår
Vårens högskoleprov ställs in


Studiefinansiering

Förbättrade möjligheter till studiestöd högre upp i åldrarna
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19
Studerande får behålla sitt studiestöd vid inställd undervisning i samband med åtgärder mot smittspridning


Forskning

Medel för klinisk forskning ska komma till användning
Vetenskapsrådet ska samordna covid-19-dataplattform för integrering med det europeiska öppna forskningsmolnet
Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset
100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset


Flera utbildningsformer i samma åtgärd

Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare
Satsningar på lärcentrum och distansutbildning för ökade möjligheter till utbildning i hela landet
31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen
Pressbriefing med Matilda Ernkrans, Anna Ekström och Eva Nordmark om utbildning för jobb i coronakrisens spår
Pandemins konsekvenser inom utbildningsområdet ska följas upp
Kravet på distansundervisning lättas upp
Pressträff om unga utan sysselsättning med anledning av det nya coronaviruset
Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen
Försäkring även vid distansstudier inom yrkeshögskolan och högre utbildning
Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen
Distansundervisning för gymnasieskolor, vuxenutbildning och universitet och högskolor


Medel för klinisk forskning ska komma till användning

Under coronapandemin har klinisk forskning inte kunnat genomföras som planerats och betydande forskningsmedel riskerar att inte nyttjas. Till ALF-avtalet görs nu ett tillägg som möjliggör att medel till regionerna för klinisk forskning kan användas nästa år.

Regeringens åtgärd: Medel för klinisk forskning ska komma till användning

Pressträff om smittspridning bland högskolestudenter

Under hösten har universitet och högskolor kunnat börjat öppna upp för campusundervisning igen. Den senaste tiden har det skett stora smittutbrott på flera studentorter, oftast kopplade till större fester. Vid en pressträff den 9 oktober uppmanade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Sveriges Förenade Studentkårers ordförande Simon Edström att studenter måste ta sitt ansvar för att minska smittspridningen.

Pressträff med Matilda Ernkrans och Folkhälsomyndigheten 9 oktober 2020

Universitets- och högskolerådet ska redovisa åtgärder för att anordna högskoleprovet 2021

Högskoleprovet planeras nu att genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Nu får Universitets- och högskolerådet i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021 med anledning av de nya förutsättningar som ett genomförande av höstens prov innebär.

Pressmeddelande: Universitets- och högskolerådet ska redovisa åtgärder för att anordna högskoleprovet 2021

Regeringsbeslut om högskoleprovet

Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning man helst önskar, och nu ger regeringen ytterligare förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, om det behövs av smittskyddsskäl, innebär att Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle får besluta om ytterligare begränsningar av antalet deltagare i högskoleprovet.

Regeringens åtgärd: Regeringsbeslut om högskoleprovet

Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

För att kunskapsresultaten ska fortsätta att höjas och fler elever lära sig mer behövs nya satsningar på skolan, fler utbildade och behöriga lärare och mer tid för lärande. För att resultaten ska fortsätta förbättras och skolan ska kunna möta de tuffa utmaningar som utbrottet av det nya coronaviruset medfört föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en kraftig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021. Satsningen uppgår till hela 1 miljard kronor och medlen ska bland annat gå till att kommunerna kan erbjuda ökad undervisningstid, personalförstärkningar och bättre förutsättningar för personalen. Syftet är att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots det svåra läge vi befinner oss i. Även behovet av lovskola och läxhjälp har ökat under pandemin. För att förbättra möjligheterna för fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program eller uppnå en gymnasieexamen föreslås att statsbidragen för lovskola och läxhjälp under 2021 tillförs ytterligare 170 miljoner kronor. För 2022 och 2023 tillförs 100 miljoner kronor.

Regeringens åtgärd: Satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare

Satsningar på lärcentrum och distansutbildning för ökade möjligheter till utbildning i hela landet

Nu föreslår regeringen en utökad satsning för fler lärcentrum i hela landet med 40 miljoner kronor för 2021. För att ytterligare öka utbildningsmöjligheterna föreslås en satsning med 15 miljoner kronor nästa år för ökad kvalitet i distansutbildning och stärkt stöd till studieovana personer som studerar på distans. 15 miljoner kronor föreslås för att förstärka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning på distans, för att möta behoven av utbildad personal i vård och skola i hela landet.

Regeringens åtgärd: Satsningar på lärcentrum och distansutbildning för ökade möjligheter till utbildning i hela landet

31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen

För att känna sig trygg måste man kunna bli förstådd. Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äldreomsorgen har synliggjorts under den pågående pandemin. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en riktad satsning för att förbättra yrkessvenskan hos personal inom äldreomsorgen.

Regeringens åtgärd: 31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Förbättrade möjligheter till studiestöd högre upp i åldrarna

Arbetsmarknaden förändras i hög takt, och coronapandemin har förändrat förutsättningarna och möjligheterna till arbete drastiskt. Fler kommer att behöva vidareutbilda sig, och det behövs möjligheter till omställning och kompetensutveckling under en större del av livet. Regeringen anser därför att åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd ska höjas för att förbättra möjligheterna till att vidareutbilda sig eller omskola sig högre upp i åldrarna. I budgetpropositionen för 2021 föreslås medel för en sådan reform som avses gälla studier från och med 2022. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens åtgärd: Förbättrade möjligheter till studiestöd högre upp i åldrarna

Peter Honeth blir nationell samordnare för högskoleprovet

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, har utsett Peter Honeth som nationell samordnare för att arbeta för att högskoleprovet genomförs hösten 2020 och våren 2021.

Pressmeddelande: Peter Honeth blir nationell samordnare för högskoleprovet

Nationell samordnare ska arbeta för högskoleprov i höst

Högskoleprovet är en viktig andra chans att komma in på sin drömutbildning, och det finns ett starkt engagemang hos regeringen och samarbetspartierna för att provet ska kunna genomföras. Det kommer krävas ytterligare åtgärder för att det ska kunna ske på ett smittskyddssäkert sätt, och nu tillsätter regeringen en nationell samordnare för att bistå Universitets- och högskolerådet vid genomförandet av ett högskoleprov hösten 2020 och våren 2021.

Regeringens åtgärd: Nationell samordnare ska arbeta för högskoleprov i höst

Pressbriefing med Matilda Ernkrans, Anna Ekström och Eva Nordmark om utbildning för jobb i coronakrisens spår

Den 2 september höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, en pressbriefing. Statsråden tog upp vad regeringen gör i frågor om utbildning för jobb i spåren av coronakrisen.

Pressmeddelande: Matilda Ernkrans, Anna Ekström och Eva Nordmark håller pressbriefing om utbildning för jobb i coronakrisens spår

Pressbriefing med utbildningsministern och Skolinspektionens generaldirektör

Den 19 augusti höll utbildningsminister Anna Ekström en pressbriefing med anledning av skolstarten tillsammans med Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen. Regeringens åtgärder med anledning av coronapandemin och vilka regler som gäller för skolorna inför höstterminen samt Skolinspektionens kartläggning av hur skolorna hanterat pandemin var i fokus.

Pressmeddelande: Pressbriefing med utbildningsministern och Skolinspektionens generaldirektör

Så arbetar regeringen för att högskoleprovet ska kunna genomföras och för fler utbildningsplatser

Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på en högskoleutbildning. Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen vidtagit en rad åtgärder, dels för att ansvariga myndigheter och lärosäten ska säkerställa att allt som kan göras för att genomföra provet har gjorts, dels för att fler ska ha möjlighet att studera.

Artikel: Så arbetar regeringen för att högskoleprovet ska kunna genomföras och för fler utbildningsplatser 

UHR ska se över förutsättningarna för höstens högskoleprov

Efter att vårens högskoleprov ställts in till följd av coronapandemin ger nu regeringen UHR i uppdrag att sammanställa förutsättningarna för höstens högskoleprov givet det rådande smittläget.

Regeringens åtgärd: UHR ska se över förutsättningarna för höstens högskoleprov

Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken

Till hösten kommer gymnasieskolorna åter att bedriva undervisning i skolans lokaler, men ungdomar som ska åka till sina gymnasieskolor riskerar att öka belastningen på kollektivtrafiken på sina håll. Nu gör regeringen det därför möjligt för gymnasieskolor att under vissa förutsättningar kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller distansundervisning.

Regeringens åtgärd: Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken

Staten finansierar all utbildning inom regionalt yrkesvux under 2020

Regeringen har beslutat om en ny förordning om extra statsbidrag för regionalt yrkesvux. Därmed är det klart att staten finansierar alla platser inom regionalt yrkesvux under hela 2020. Regeringen har också beslutat att ändra bestämmelserna för statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Ändringarna innebär att statsbidraget inte kommer att återkrävas om arbetsplatsförlagt lärande (apl) inte har kunnat anordnas på grund av omständigheter som kommunerna inte råder över eller om apl inte kan erbjudas av säkerhets- eller hälsoskäl. Bestämmelserna tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020.

Regeringens åtgärd: Staten finansierar all utbildning inom regionalt yrkesvux under 2020

Pandemins konsekvenser inom utbildningsområdet ska följas upp

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för barn, elever, studerande och personal i skolväsendet och i yrkeshögskolan. För att inhämta kunskap om resultaten av regeringens och olika myndigheters beslut och insatser får Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) nu i uppdrag att följa upp konsekvenserna.

Regeringens åtgärd: Pandemins konsekvenser inom utbildningsområdet ska följas upp

Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs

Till följd av coronapandemin kan det bli svårare för en del elever på introduktionsprogrammen att få godkända betyg i grundskoleämnena, det vill säga minst uppnå betyget E. Nu har regeringen beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för gymnasieelever att pröva grundskoleämnen i gymnasieskolan. Prövningen ska vara avgiftsfri om eleven fått betyget F eller fått ”streck”.

Regeringens åtgärd: Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs

Kravet på distansundervisning lättas upp

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Detta meddelades på en pressträff den 29 maj.

Regeringens åtgärd: Kravet på distansundervisning lättas upp
Så går det till: Rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan och komvux tas bort på Skolverkets webbplats

Pressträff om unga utan sysselsättning med anledning av det nya coronaviruset

Den 15 maj höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, en pressträff. Statsråden tog upp vad regeringen gör i frågor som gäller unga utan sysselsättning med anledning av det nya coronaviruset.

Regeringens åtgärd: Matilda Ernkrans, Amanda Lind och Eva Nordmark håller pressträff om unga utan sysselsättning med anledning av det nya coronaviruset

Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet för en snabbare väg genom yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan får nu i uppdrag att påbörja genomförandet av de satsningar på yrkeshögskolan som regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2020.

Regeringens åtgärd: Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet för en snabbare väg genom yrkeshögskolan

Regeringen beslutar om ytterligare coronasatsning på lantbruksuniversitetet

Högskolan förstärks för att möta utbildningsbehov och motverka arbetslöshet i coronakrisens spår. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får ytterligare tillskott och kan genom satsningen inrätta platser för utbildning till bristyrken och för livslångt lärande.

Regeringens åtgärd: Regeringen beslutar om ytterligare coronasatsning på lantbruksuniversitetet

Ytterligare förstärkning av möjligheten till studier vid universitet och högskolor i höst

Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt eftersom utbrottet av det nya coronaviruset har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Nu fördelar regeringen resurser till universitet och högskolor så att vårbudgetsatsningen på bristyrken kan fördubblas. Tillskottet motsvarar ytterligare 1300 nya permanenta utbildningsplatser. Regeringen fördelar också resurser för en specifik satsning på 1500 utbildningsplatser för vidareutbildning och livslångt lärande, samt en satsning på 30 miljoner kronor på korta kurser för att personer som blivit permitterade ska få möjlighet att vidareutbilda sig.

Regeringens åtgärd: Ytterligare förstärkning av möjligheten till studier vid universitet och högskolor i höst

Universitetskanslersämbetet ska följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet under coronapandemin

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för högskolans verksamhet som varit hårt belastad och ställt om till nya arbetssätt på mycket kort tid. Universitetskanslersämbetet får nu i uppdrag att följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet med anledning av de beslut som fattats och de insatser som gjorts i samband med utbrottet av nya coronaviruset.

Regeringens åtgärd: Universitetskanslersämbetet ska följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet under coronapandemin

Lärosäten ska tillfälligt kunna hyra ut bostäder till alla grupper av studenter

Utbrottet av det nya coronaviruset kan komma att medföra ett minskat antal inresande utbytesstudenter och gästforskare, och för lärosätena innebär det stora inkomstbortfall för uthyrning av bostäder. Nu blir det möjligt för statliga universitet och högskolor att tillfälligt hyra ut bostäder avsedda för utbytesstudenter och gästforskare till andra studenter vid högskolan.

Regeringens åtgärd: Lärosäten ska tillfälligt kunna hyra ut bostäder till alla grupper av studenter

Regeringen satsar 30 miljoner på korta högskolekurser

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen en satsning om 30 miljoner kronor på korta kurser som kan ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringens åtgärd: Regeringen satsar 30 miljoner på korta högskolekurser

Satsningar ska underlätta för fler att kunna studera

Utbrottet av det nya coronaviruset har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. För att underlätta för att fler ska kunna studera föreslår regeringen ändringar i studiestartsstödet genom ett lättat arbetslöshetsvillkor och slopat fribelopp. Därutöver föreslås en satsning på fler platser vid universitet och högskolor och livslångt lärande. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringens åtgärd: Satsningar ska underlätta för fler att kunna studera

120 miljoner kronor ska ge fler möjlighet att delta i lovskola

För många elever har coronapandemin gjort det svårare att nå skolans kunskapskrav. Nu föreslår regeringen att 120 miljoner kronor öronmärks till lovskola för att ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Regeringens åtgärd: 120 miljoner kronor ska ge fler möjlighet att delta i lovskola

Stor satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning

Regeringen satsar 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning för att möta coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknaden.

Regeringens åtgärd: Stor satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning

Regeringen satsar på unga utan sysselsättning

Coronakrisen innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden och för unga utan sysselsättning. Regeringen gör nu satsningar för att fler som i närtid söker sig till universitet och högskolor ska kunna påbörja studier. Myndigheter får i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Därutöver sker en satsning på sommarjobb för att säkra ungdomars inträde på arbetsmarknaden, och de som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras.

Regeringens åtgärd: Regeringen satsar på unga utan sysselsättning

Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan kan bidra till att möta de nya omställningsbehov som uppstått på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen. Den 14 maj beslutade regeringen om nya bestämmelser som gör det möjligt för privata aktörer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl.

Regeringens åtgärd: Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Den 12 maj presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning på betald arbetstid. Det möjliggör fler fasta anställningar. För att säkerställa att det finns tillräckligt många utbildningsplatser skjuter regeringen till medel så att 10 000 personer kan vara i utbildning med fokus på vård och omsorg inom regionalt yrkesvux under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. Utöver detta föreslås folkhögskolans yrkesutbildningar byggas ut med ca 1 000 nya halvårsplatser redan 2020, även dessa med tyngdpunkt på vård och omsorg. Staten föreslås stå för hela kostnaden för denna utbyggnad och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Regeringens åtgärd: Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen
Regeringens åtgärd: Fler anställda inom äldreomsorgen kan vidareutbilda sig i höst

Storsatsning på universitet och högskola – så här fördelas platserna

Fler förväntas under de närmaste åren söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. Coronakrisen innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden, och fler vill hjälpa till i vården vilket medför att söktrycket till vårdutbildningar ökar. Regeringen har föreslagit att medel för permanenta utbildningsplatser ökas med motsvarande cirka 2 600 helårsstudenter vid universitet och högskolor.

Regeringens åtgärd: Storsatsning på universitet och högskola – så här fördelas platserna

Extra ansökningsomgång för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan möjliggör snabb omställning för fler

I vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att satsningen på kurser och kurspaket (korta utbildningar) inom yrkeshögskolan ska förstärkas för att tillgodose behovet av omställning på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår att 80 miljoner kronor inklusive studiestöd ska tillföras för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan, vilket bedöms ge minst ytterligare 3 500 personer möjlighet att studera redan i år. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) planerar att öppna en extra ansökningsomgång för kurserna och kurspaketen inom kort.

Regeringens åtgärd: Extra ansökningsomgång för kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan möjliggör snabb omställning för fler

Lärosätenas roll för det livslånga lärandet ska tydliggöras och den akademiska friheten främjas

Livslångt lärande blir allt viktigare med en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Möjligheten till att ställa om genom utbildning har aktualiserats ytterligare i en tid när coronaviruset slår mot arbetsmarknaden. Nu remitteras förslag om att tydliggöra i högskolelagen gällande lärosätenas roll för livslångt lärande. Samtidigt betonas vikten av att akademisk frihet främjas och värnas.

Regeringens åtgärd: Lärosätenas roll för det livslånga lärandet ska tydliggöras och den akademiska friheten främjas
Promemoria: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Lärosätena ska analysera virusprovtagning

Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag som syftar till att utöka antalet tester för covid-19. Universitet och högskolor tillhör de myndigheter som ska bistå Folkhälsomyndigheten, och lärosätena ska vid behov kunna bistå vården med att bland annat analysera provtagning. För att möjliggöra det har regeringen beslutat om ett nytt bemyndigande för lärosätena.

Regeringens åtgärd: Lärosätena ska analysera virusprovtagning

Vetenskapsrådet ska samordna covid-19-dataplattform för integrering med det europeiska öppna forskningsmolnet

EU-kommissionen vill samla forskningsdata och metadata från forskning på en covid-19-dataplattform som är en gemensam öppen plattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC). Regeringen ger därför Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet gentemot den gemensamma dataplattformen och utser Vetenskapsrådet att också representera Sverige i covid-19-plattformen.

Regeringens åtgärd: Vetenskapsrådet ska samordna covid-19-dataplattform för integrering med det europeiska öppna forskningsmolnet

Lärosätena ska arbeta aktivt med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet

Coronaviruset innebär en stor utmaning för hela det svenska samhället, inte minst för hälso- och sjukvården. Många studenter inom till exempel lärar- och förskollärarutbildningar samt vårdutbildningar vikarierar för att avlasta verksamheter i vård och skola, och det är viktigt att utbildningstiden för studenterna inte förlängs i onödan. Därför får högskolor och universitet i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet med tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Regeringens åtgärd: Lärosätena ska arbeta aktivt med tillgodoräknande av tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet

Stöd för att underlätta arbetssituationen i förskola och skola under coronapandemin

Coronapandemin innebär tuffa förutsättningar för barn, elever och personal i förskola och skola. Den 30 april gav regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet i syfte att underlätta arbetssituationen.

Pressträff med utbildningsministern om årets studentfirande

Gymnasieskolans undervisning sker på distans sedan en tid tillbaka. Många gymnasieelever har sett fram emot att få ta studenten men i år kommer studentfirandet se annorlunda ut än det brukar. Vid en presskonferens med utbildningsminister Anna Ekström och Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten den 28 april meddelade Johan Carlson att Folkhälsomyndigheten bedömt att vissa mindre ceremoniella inslag i samband med studenten kan vara möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Det blir inga större gemensamma ceremonier, inga samlingar eller parader för hela skolan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det gäller alla, även skolor och elever.

Ökade möjligheter för fjärr- eller distansundervisning vid frånvaro kan underlätta för elever och lärare

Regeringen beslutade den 24 april att göra det möjligt att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är öppen som vanligt men elever eller lärare är hemma med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19. Det gäller exempelvis elever och lärare med milda symtom på smitta som i vanliga fall hade varit i skolan.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. 

Regeringens åtgärd: Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

Det behövs fler kliniska studier kopplade till covid-19 och svenska patienter behöver få tillgång till de nya läkemedel som är under utveckling. För att möta coronaviruset ska Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige.

Regeringens åtgärd: Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier mot coronaviruset

Bidraget till folkbildningen betalas ut tidigare – folkhögskolor och studieförbund får pengar redan i maj

Folkbildningen har en viktig roll i samhället och folkhögskolor och studieförbund tar ett stort ansvar för att minska smittspridningen. Samtidigt kämpar många aktörer med sin ekonomi under den rådande coronakrisen. För att värna folkbildningens möjligheter att fortsätta att genomföra och stärka sin verksamhet har regeringen beslutat att tidigarelägga nästa utbetalning av bidraget till folkbildningen, från i början av juli till senast den 5 maj.

Regeringens åtgärd: Bidraget till folkbildningen betalas ut tidigare – folkhögskolor och studieförbund får pengar redan i maj

Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig föräldrapenning. Det beslutade regeringen den 23 april.

Nya utbildningsplatser på lantbruksuniversitetet ska möta ökat omställningsbehov efter corona

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utökar antalet utbildningsplatser. 100 nya platser skapas redan för sommarkurser i år och basåret förstärks. Syftet är att möta det ökade behovet av utbildning och omställning på arbetsmarknaden till följd av effekterna av det nya coronaviruset. Satsningen presenterades den 30 mars.

Regeringens åtgärd: Nya utbildningsplatser på lantbruksuniversitetet ska möta ökat omställningsbehov efter corona

Så här föreslås platser fördelas till sommarkurser och basår

Det förändrade läget på arbetsmarknaden med anledning av coronaviruset innebär att fler i närtid kommer behöva söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier, och för att möta behovet föreslås det att antalet platser ökas inom högre utbildning. För att fler ska kunna börja studera redan i sommar föreslår regeringen nu en fördelning av 6 000 platser till sommarkurser. För att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas dessutom 4 000 platser inom behörighetsgivande utbildning (basår).

Regeringens åtgärd: Så här föreslås platser fördelas till sommarkurser och basår

100 miljoner till snabba forskningsinsatser för att möta det nya coronaviruset

Smittspridningen behöver minskas för att begränsa effekterna på människors hälsa och ekonomiska konsekvenser. I Sverige finns flera forskargrupper som bedriver forskning av hög kvalitet med koppling till det nya coronaviruset, och regeringen föreslog i vårändringsbudgeten den 15 april att 100 miljoner kronor avsätts till forskningsinsatser kopplat till viruset. Syftet är att tillgängliggöra resurser till forskning som snabbt kan bidra till att begränsa pandemin. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Försäkring även vid distansstudier inom yrkeshögskolan och högre utbildning

I samband med övergången till distansstudier har de personskadeförsäkringar som gäller för studerande i yrkeshögskolan och studenter i högskolan setts över. Distansutbildning inom yrkeshögskolan och högre utbildning behöver omfattas av personskadeförsäkringarna, och den 16 april godkände regeringen de överenskommelser som träffats mellan Myndigheten för yrkeshögskolan och Kammarkollegiet respektive Universitets- och högskolerådet och Kammarkollegiet om tillfälligt ändrade försäkringsvillkor.

Elever får bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

Den 3 april meddelade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen har tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete. Alla gymnasieskolor rekommenderas dock fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset.

Studerande får behålla sitt studiestöd vid inställd undervisning i samband med åtgärder mot smittspridning

Om en studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder i samhället för att förhindra spridningen av coronaviruset, ska han eller hon fortsatt få studiemedel för den period det har beviljats för. Detsamma ska gälla för de som studerar med studiestartsstöd. Det beslutades i en förordning den 3 april.

Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen

Den 30 mars presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett krispaket för jobb och omställning med ett antal viktiga satsningar på utbildning. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet måste människor få goda möjligheter att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch så att de är bättre rustade när konjunkturen vänder igen.

Så ska samhället fortsätta fungera – även om skolorna skulle behöva stängas

Regeringen fortsätter att förbereda för ett förändrat läge. Genom en ny förordning säkerställs att barn och elever som har behov av omsorg för att samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas ska få det även i ett läge där förskolor och grundskolor skulle behöva stängas. Detta meddelade utbildningsminister Anna Ekström vid en pressträff tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg, generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Dan Eliasson och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson den 20 mars.

Ny lag gör det möjligt för regeringen att stänga skolorna

Den 19 mars beslutade riksdagen en ny lag som bland annat ger regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå. 

Distansundervisning för gymnasieskolor, vuxenutbildning och universitet och högskolor

Den 17 mars höll statsminister Stefan Löfven en pressträff tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström, ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans samt generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson.

Vårens högskoleprov ställs in

Den 13 mars höll statsminister Stefan Löfven en pressträff tillsammans med socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Vid pressträffen berättade Matilda Ernkrans att vårens högskoleprov ställs in.

Sveriges skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset

Den 12 mars höll utbildningsminister Anna Ekström en pressträff om tillfälliga bestämmelser för skolor som efter bland annat beslut från expertmyndighet måste hållas stängda för att förhindra smittspridning.

Regeringens strategi i arbetet med coronapandemin

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Dämpa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Råd och information gällande det nya coronaviruset

Regeringen har presenterat en rad olika åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Nu arbetar regeringen med att fortsatt begränsa smittspridningen och samtidigt bygga upp ett samhälle som är starkare och mer hållbart än innan krisen.

Information om genomförande av de åtgärder regeringen presenterat finns hos ansvariga myndigheter. På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från Sveriges myndigheter.