För företagare med anledning av covid-19

Uppdaterad

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Innehåll på sidan

De åtgärder som även egenföretagare kan ta del av är märkta med ∗

Räkneexempel: Så kan olika företag ta del av stödåtgärderna

På den här sidan finns tre exempel som illustrerar ekonomiska effekter för företag i olika storlek som väljer att använda vissa av stödåtgärderna som regeringen har infört med anledning av virusutbrottet.

Nedstängningsstöd

Den 18 januari 2021 presenterade regeringen ett kommande stöd som riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen. Stödet ska utformas på liknande sätt som omställningsstödet men ersätter upp till 100 procent av företagens fasta kostnader. 

Regeringens åtgärd: Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag ∗

Mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet har regeringen beslutat om ett omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Regeringen föreslår också ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare. Stödet till handelsbolag kommer utformas med utgångspunkt i reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Regeringens åtgärd: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag
Så går det till: Information om ansökan med mera på respektive länsstyrelses webbplats

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp ∗

Stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Omställningsstöd ges till företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder. Regeringen har hittills infört eller aviserat omställningsstöd för perioder mellan mars 2020 och februari 2021. Den 12 januari meddelade regeringen att omställningsstödet kommer vara förstärkt under perioderna november-december 2020 och januari-februari 2021.


Regeringens åtgärd: Omställningsstöd mars 2020-februari 2021
Regeringens åtgärd: Omställningsstödet förstärks för små företag
Regeringens åtgärd: Till följd av nya restriktioner förlängs omställningsstödet för januari-februari och likviditetsstödet tidigareläggs
Regeringens åtgärd: Nu remitteras förslaget om förlängt omställningsstöd för augusti–december
Så går det till: Information om ansökan med mera på Skatteverkets webbplats

Korttidspermittering för minskade lönekostnader

Den 7 april 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Regeringen har meddelat att stödet kommer att förlängas med ytterligare upp till sju månader och att stödet utökas under perioden januari till mars 2021.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader ∗

Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden från och med den 1 augusti till och med den 31 december. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas.

Anstånd med skatteinbetalningar ∗

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Den 9 november meddelade regeringen att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Den 4 december remitterades ett förslag med dessa ändringar samt med förslaget att möjligheten till anstånd fördubblas och ytterligare 300 miljarder kronor görs tillgängliga för anstånd. Den 18 december meddelade regeringen att dessa blir tillgängliga redan den 5 februari istället för först den 1 mars.

Utökad avsättning till periodiseringsfond ∗

Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag ∗

Den 25 mars presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank. Företag har möjlighet att ansöka om lån fram till den 31 december 2020.

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, EKN och SEK ∗

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter ∗

Mellan 1 mars och 30 juni 2020 var arbetsgivaravgifterna sänkta. Det infördes även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ∗

Det föreslagna återinförda stödet innebär att hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 i vissa utsatta branscher ska kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen föreslås ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Regeringen kommer att återkomma med ytterligare information om stödets utformning och kommande ansökningsförfarande.

Ökat utrymme för Almi Invest att vara aktiv investerare i innovativa företag

Regeringen beslutade den 23 april att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i nya och befintliga innovativa företag.

Ökad investeringskraft för Almi Invest

Almi Invest har fått ett tillskott på 400 miljoner kronor i syfte att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella värden i bland annat life science-sektorn går till spillo.

Statliga kreditgarantier till flygföretag

Flygföretagen ges under 2020 möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas även för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Skattereduktion för investeringar i inventarier ∗

För att bidra till återhämtningen i ekonomin har regeringen meddelat att det ska införas ett incitament till att öka och tidigarelägga investeringar på så sätt att den som förvärvar inventarier under år 2021 får rätt till sänkt skatt genom en skattereduktion. Skattereduktionens storlek är 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde. Det föreslagna regelverket är för närvarande på remiss.

Regeringens åtgärd: Förslag till skattereduktion för investeringar på remiss

Övriga relevanta åtgärder

Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Regeringen har den 17 december beslutat om en ny förordning som reglerar möjligheterna för arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete att också få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som anordnas inom ramen för den tid som frigörs vid korttidsarbete. Syftet är att underlätta möjligheterna att i samband med korttidsarbete genomföra insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos arbetstagare.

Pressmeddelande: Ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Regeringens åtgärd: Tillåtet med vissa åtgärder för arbetslösa företagare

Ökad möjlighet till a-kassa vid vilande företag

Regeringen har utökat möjligheten att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Uppehåll i verksamheten som görs under 2020 ska inte beaktas vid prövningen av femårsregeln. Detta ska gälla både vid prövning som görs under innevarande år men även eventuella prövningar i framtiden.

Regeringens åtgärd: Lättare för företagare att få ersättning i samband med vilande företag

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har presenterat förslag om en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Den 27 maj antog riksdagen förslaget.

Regeringens åtgärd: Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Tillfälliga regler ska underlätta för bolags- och föreningsstämmor

En tillfällig lag som gör det lättare att delta vid en bolags- eller föreningsstämma utan att närvara personligen började gälla den 15 april.

Information för företagare på andra webbplatser

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket och är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.