Likviditetsförstärkning via skattekontot

Uppdaterad

Samlad information: Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Det gör att företag som är seriösa, sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin likviditet. Anstånden infördes den 30 mars 2020. De har successivt förstärkts och förlängts, bland annat på så sätt att företagen kan ansöka om anstånd för fler månader.

Reglerna utvidgas ytterligare från 26 april

Förslaget om att ytterligare utöka företagens möjligheter att få anstånd med skatteinbetalningar har godkänts av riksdagen och regeringen har nu utfärdat lagen. De nya reglerna innebär att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till. Dessutom sänks nivån på anståndsavgiften. Det träder i kraft 26 april 2021.

Nya regler på plats från 5 februari 2021

Regeringen har utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Fullt utnyttjat innebär det ytterligare 300 miljarder kronor i likviditetsförstärkning. Den nya lagen träder i kraft 5 februari 2021 och innebär bland annat att den maximala anståndstiden förlängs till två år samt att företagen kommer kunna skjuta upp skatteinbetalningar för sex månader istället för tre månader som var taket tidigare.

För företag som vill ansöka om anstånd

På Skatteverkets hemsida finns information om hur företag ska göra för att ta del av möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar.

Reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Företagens möjlighet till anstånd omfattar i dag månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 24 månader. Regeringen har även utvidgat reglerna ytterligare så att det blir möjligt att lägga till en sjunde månad när det gäller arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön. Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis kan beviljas för högst två redovisningsperioder. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 24 månader.

Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Anstånd med moms

Alla företag, oavsett företagsform, kan begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna började gälla den 30 mars respektive den 6 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket. Anstånd för moms som redovisas helårsvis får även beviljas för sådan moms som ska deklareras senast den 17 januari 2022.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020 till och med december 2020. Från 26 april 2021 läggs även januari 2021  till som valbar månad för företag som redovisar moms månadsvis.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kan begära anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter. Reglerna började gälla den 30 mars 2020 och även dessa kan tillämpas retroaktivt för perioder från och med januari 2020 till och med december 2020. Från 26 april 2021 läggs även även januari 2021 till som valbar månad.  

Övrig information

Satsningen kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 620 miljarder kronor om hela utrymmet för likviditetsförstärkning via skattekontot utnyttjas.

Skatteverkets anslag har höjts med sammanlagt 34 miljoner kronor under 2020 och 2021 för att kunna hantera anståndsansökningarna.

Exempel

För till exempel ett konferenshotell med 60 anställda som har en genomsnittlig månadslön på 36 950 kronor och en årsomsättning på 90 miljoner kronor blir den maximala likviditetsförstärkningen genom anståndet 6,8 miljoner kronor. Det motsvarar 7,6 procent av årsomsättningen eller 77,9 procent av kostnaden för arbetskraft under ett kvartal.

Särskilt om hur egenföretagare påverkas av de nya reglerna

Anstånd med moms för egenföretagare

Alla företag, oavsett företagsform, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Anstånd med preliminärskatt och egenavgifter för egenföretagare

För egenföretagare baseras preliminärskatt och egenavgifter på företagarens preliminära inkomstdeklaration, som lämnas i förskott inför året. Egenföretagare lämnar alltså inte in någon motsvarighet till arbetsgivardeklaration varje månad och omfattas därför inte av det anståndssystemet (förutom när det gäller moms, se ovan).

Egenföretagare kan däremot när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten kan stärkas.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ändrar din preliminära inkomstdeklaration:
Ändra din debiterade preliminärskatt

Egenföretagare kan även under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot. Likviditeten kan alltså stärkas även på detta sätt.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ansöker om återbetalning av preliminärskatt: Förtidsåterbetalning – för dig som har debiterad preliminärskatt

Frågor och svar

Ja, det finns ingen begränsning när det gäller organisationsform. Alla skattebetalare som betalar de specifika skatterna och avgifterna kan beviljas anståndet, förutsatt att kraven om att de inte får ha misskött sin ekonomi med mera är uppfyllt.  

Ja, under anståndstiden tas en kostnadsränta och en anståndsavgift ut. Nivån på avgiften har varierat något under 2020 och 2021 men enligt de nya reglerna som träder i kraft den 26 april kommer kreditkostnaden att motsvara en avdragsgill årsränta på 3,1 procent för aktiebolag. Detta gäller för anstånd som beviljas både 2020 och 2021.    

Det kan till exempel handla om ett företag som inte har någon försäljning just nu och därför inte har någon moms att begära anstånd för. Då kan de få tillbaka redan inbetald moms avseende tidigare perioder.