Likviditetsförstärkning via skattekontot

Uppdaterad

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms. Det gör att företag som är seriösa, sköter sin ekonomi och inte har större skatteskulder kan stärka sin likviditet. Anstånden infördes den 30 mars 2020. De har successivt förstärkts och förlängts, bland annat på så sätt att företagen kan ansöka om anstånd för fler månader.

Anståndstiden förlängs

Ett stort antal skatteanstånd som har beviljats under pandemin väntas upphöra under våren 2022. Ett förslag som innebär att företag ska få möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare 36 månader samtidigt som företaget följer en avbetalningsplan för anstånden har beslutats i riksdagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd utökas

Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget i januari 2022 att tillfälliga skatteanstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och att fler valbara månader ska läggas till. Ändringarna trädde i kraft den 8 februari 2022.

För företag som vill ansöka om anstånd

På Skatteverkets webbplats finns information om hur företag ska göra för att ta del av möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar.

Reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Företagens möjlighet till anstånd omfattar i dag i huvudfallet nio månaders skatteinbetalningar och lämnas under som längst 24 månader. Anstånd för moms som redovisas månadsvis respektive kvartalsvis kan beviljas för högst nio respektive tre redovisningsperioder. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst två redovisningsperioder.

Anstånd beviljas inte företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Anstånd med moms

Alla företag, oavsett företagsform, kan begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna började gälla den 30 mars respektive den 6 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket. Anstånd för moms som redovisas helårsvis får även beviljas för sådan moms som ska deklareras senast den 17 januari 2023.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder som infaller under januari 2020 till och med januari 2021 samt under oktober till och med december 2021.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kan begära anstånd för nio månaders inbetalningar av dessa avgifter och skatter. Reglerna började gälla den 30 mars 2020 och även dessa kan tillämpas retroaktivt för perioder från och med januari 2020 till och med januari 2021 samt oktober till och med december 2021. 

Övrig information

Den 10 januari 2022 hade anstånd om totalt 56,9 miljarder kronor beviljats. Av de beviljade anstånden hade vid samma tidpunkt 30,1 miljarder kronor återbetalats, vilket betyder att det samlade nettoanståndsbeloppet uppgick till 26,8 miljarder kronor.  

Exempel

För till exempel ett konferenshotell med 60 anställda som har en genomsnittlig månadslön på 36 950 kronor och en årsomsättning på 90 miljoner kronor blir den maximala likviditetsförstärkningen genom anståndet 17,5 miljoner kronor. Det motsvarar 19,4 procent av årsomsättningen eller 50,0 procent av den årliga kostnaden för arbetskraft.

Särskilt om hur egenföretagare påverkas av de nya reglerna

Anstånd med moms för egenföretagare

Alla företag, oavsett företagsform, kan begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Anstånd med preliminärskatt och egenavgifter för egenföretagare

För egenföretagare baseras preliminärskatt och egenavgifter på företagarens preliminära inkomstdeklaration, som lämnas i förskott inför året. Egenföretagare lämnar alltså inte in någon motsvarighet till arbetsgivardeklaration varje månad och omfattas därför inte av det anståndssystemet (förutom när det gäller moms, se ovan).

Egenföretagare kan däremot när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten kan stärkas.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ändrar din preliminära inkomstdeklaration:
Ändra din debiterade preliminärskatt

Egenföretagare kan även under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot. Likviditeten kan alltså stärkas även på detta sätt.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ansöker om återbetalning av preliminärskatt: Förtidsåterbetalning – för dig som har debiterad preliminärskatt

Frågor och svar

Ja, det finns ingen begränsning när det gäller organisationsform. Alla skattebetalare som betalar de specifika skatterna och avgifterna kan beviljas anståndet, förutsatt att kraven om att de inte får ha misskött sin ekonomi med mera är uppfyllt.  

Ja, under anståndstiden tas en kostnadsränta och en anståndsavgift ut. Nivån på avgiften har varierat något under 2020 och 2021 men enligt regler som trädde i kraft den 26 april 2021 motsvarar kreditkostnaden en avdragsgill årsränta på 3,1 procent för aktiebolag. Detta gäller för anstånd som beviljas både 2020 och 2021.     

Ett företag kan välja en period då försäljningen har varit god och få tillbaka redan inbetald moms för den perioden.