Artikel från Finansdepartementet

Omställningsstöd för företag

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har infört ett omställningsstöd för de företag som fått minskad omsättning till följd av pandemin. Omställningsstödet har förlängts i omgångar och omfattar olika perioder. Det är Skatteverket som beslutar om och betalar ut stödet.

Senaste beslutet

Det ordinarie omställningsstödet har aktiverats för perioden december 2021 - februari 2022. Regeringen kommer att följa utvecklingen noga och återkomma med besked i ett senare skede om det blir aktuellt att aktivera stödet även för mars 2022. Riksdagen godkände i början av februari regeringens extra ändringsbudget med förslaget. De nya reglerna träder i kraft den 7 februari 2022.

Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt*. * (Fotnot: Kravet på F-skatt gäller inte privatbostadsföretag och sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet.)

Skatteverket beslutar om företag kan få omställningsstöd och det betalas ut genom en kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt om stödet har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket har fått omfattande möjligheter att utreda och kontrollera företagen som tar del av stödet, till exempel genom kontrollbesök och revision. Dessutom har särskilda straffbestämmelser införts.

Ansökan för stödperioderna december 2021, januari 2022 och februari 2022 har stängt. 

Lag om omställningsstöd
Så går det till: Information och ansökan om omställningsstödet på Skatteverkets webbplats

Tidigare stödperioder där ansökan är stängd

Stödet kunde ges till företag med minst 30 procent lägre omsättning jämfört med mars-april 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna och med maximalt 150 miljoner kronor per företag.

Förordningsmotiv för förordning om omställningsstöd 

Stödet kunde ges till företag med minst 40 procent lägre omsättning jämfört med maj 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna och med maximalt 75 miljoner kronor per företag.

Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

Stödet för juni-juli kunde ges till företag med minst 50 procent lägre omsättning jämfört med juni-juli 2019. Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna och med maximalt 8 miljoner kronor per företag.

Förordning om omställningsstöd för maj–juli 2020

Förlängningen av omställningsstödet för augusti 2020 till februari 2021 delades upp i tre perioder. Stödet kunde ges till företag med minst 40 procent lägre omsättning jämfört med augusti-oktober 2019. För perioderna november-december 2020 samt januari-februari 2021 behövde omsättningen vara minst 30 procent lägre jämfört med motsvarande månader 2019.

Stödet beräknades något annorlunda än tidigare perioder. Företagen fick ersättning för mellan 70–90 procent av sina så kallade icke-täckta fasta kostnader, det vill säga fasta kostnader minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. Maxbeloppet för ordinarie omställningsstöd var 97 miljoner kronor per företag, räknat under perioden augusti 2020-september 2021.

Förordning om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Mars och april utgjorde varsin stödperiod. Stödet gavs till företag med ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med mars eller april 2019. Den så kallade subventionsgraden var 90 procent för små företag och 70 procent för större företag. Maxbeloppet för ordinarie omställningsstöd var 97 miljoner kronor per företag, räknat under perioden augusti 2020-september 2021.

Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021

Maj, juni, juli, augusti och september 2021 utgjorde fem olika stödperioder och stödet kunde sökas av företag som hade förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare gavs stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader. Maxbeloppet för ordinarie omställningsstöd var 97 miljoner kronor per företag, räknat under perioden augusti 2020-september 2021

Förordning om ändring i förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021

Omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Utöver det ordinarie omställningsstödet införde regeringen också ett förstärkt omställningsstöd med ett högre takbelopp. Det riktade sig till företag som hade tappat omsättning till följd av vissa utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster och inreseförbudet till Sverige. Stödet kunde sökas till december 2021.

Även här skilde sig utformningen av stödet mellan olika stödperioder.

Juni och juli 2020 utgjorde en stödperiod med ett tak på 150 miljoner kronor per företag. Stödet ersatte normalt 75 procent av företagets fasta kostnader, men hade även en förhöjd nivå på 100 procent för företag som inte kunde bedriva sin verksamhet alls på grund av förbudet att samlas fler än 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

För att vara berättigad stöd skulle företaget ha tappat mer än 50 procent av omsättningen i juni-juli 2020 jämfört med samma period 2019. Dessutom krävdes att någon av de utpekade restriktionerna skulle ha orsakat ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden.

Förlängningen av det förstärkta omställningsstödet omfattade fem perioder: augusti–oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 respektive april 2021. Dessutom infördes en särskild regel för säsongsföretag som istället kunde välja att söka stöd för hela niomånadersperioden som en enda stödperiod. Det högsta stödbeloppet som gavs var motsvarande 40 miljoner kronor i månaden. 

Omsättningstappet behövde vara 40 procent för stödperioden augusti–oktober 2020 och 30 procent för övriga stödperioder. Därutöver krävdes att de utpekade restriktionerna orsakat ett omsättningstapp på minst 25 procent i förhållande till den totala omsättningen för referensperioden. Listan med restriktioner som kvalificerar för stöd utökades samtidigt med det tillfälliga serveringsförbud av alkohol som gällde till och med den 11 april 2021 och den begränsning av serveringsställens öppettider som gällde till och med den 30 juni 2021.

Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag

Varje månad under denna period var en individuell stödperiod. Stödet gavs till företag som tappat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Ett omsättningstapp på minst 25 procent skulle vara en följd av särskilt utpekade restriktioner (förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med visst antal deltagare, det tillfälliga inreseförbudet till Sverige, UD:s reserekommendationer eller begränsningen av serveringsställens öppettider).

Storleken på stödet beräknades som en andel av företagets fasta kostnader och ett företag kunde få som mest 40 miljoner kronor i stöd per månad.