Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Uppdaterad

Coronavirusets påverkan på samhället är stor och regeringen behöver effektiva verktyg för att kunna anpassa restriktioner snabbt och träffsäkert. Den tillfälliga pandemilagen har tagits fram för att regeringen ska kunna hantera den stora smittspridning som coronaviruset orsakat. Det har handlat om att kunna begränsa verksamheter där det finns stor risk för smittspridning, samtidigt som man inte begränsar verksamheter som kan bedrivas smittsäkert.

Grafik/Regeringskansliet

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Olika lagar reglerar olika verksamheter. Genom ordningslagen har regeringen exempelvis kunnat reglera antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att minska smittspridningen. Motsvarande möjligheter att begränsa andra verksamheter, som gym och handelsplatser, har saknats. Regeringen behöver därför fler verktyg för att hantera smittspridningen.

Den 8 januari 2021 beslutade riksdagen att anta den tillfälliga lagen ”lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”. Lagen är en så kallad ramlag och ger regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och i vissa fall kommuner bättre möjligheter att anta mer träffsäkra regler, som kan anpassas till hur olika verksamheter ser ut. Lagen ger till exempel regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt. Med stöd av ramlagen kan regeringen besluta om förordningar för att begränsa smittspridning.

Lagen antogs av riksdagen den 8 januari 2021 och trädde i kraft den 10 januari 2021. Den 20 januari 2022 beslutade regeringen att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska förlängas till och med den 31 maj 2022. Syftet är att säkerställa att samhället har en fortsatt god beredskap i hanteringen av coronapandemin.

Läs mer på regeringen.se.

Covid-19-lagen är en ramlag, där riksdagen tillfälligt ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som hittills varit möjligt. Det handlar om åtgärder som syftar till att hindra spridningen av covid-19, utan att onödiga begränsningar läggs på sådant som kan genomföras smittsäkert. Det kan handla om att begränsa antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd

En tillfällig covid-19-lag Prop. 2020/21:79

Lagen är utformad utifrån och är förenlig med regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter. Det vill säga att grundlagen tillåter denna typ av bestämmelser om det är nödvändigt att skydda människors liv och hälsa, men inskränkningarna ska övervägas noga och stå i proportion till ändamålet. I proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag, på sidan 82, finns mer att läsa om den tillfälliga pandemilagens relation till regeringsformen, Europakonventionen och EU-rätten: 

Proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag

Den tillfälliga pandemilagen gäller utöver smittskyddslagen och ordningslagen. Den kompletterar alltså de lagarna.

Den tillfälliga pandemilagen innebär att regeringen har möjlighet att vid behov införa begränsningar när det gäller upplåtelse och uthyrning av lokaler, områden och utrymmen som hyrs ut för privata tillställningar och sammankomster, exempelvis festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler och lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller.

Förordningen omfattar inte privata tillställningar i hemmet, utan där gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten - Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Det är först och främst den som driver en verksamhet eller anläggning som ansvarar. Därutöver gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att göra vad vi kan för att minska smittspridningen.

Länsstyrelserna ska se till att det regelverk som beslutas med stöd av lagen följs. Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar länsstyrelsernas tillsynsarbete. Folkhälsomyndigheten ger länsstyrelserna vägledning i detta arbete.

Länsstyrelserna ska kontrollera att reglerna följs. Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om föreläggande och vite. De som inte följer reglerna kan behöva stänga sin verksamhet. Läs mer om vilka verksamheter som omfattas och hur förordningen tillämpas på Länsstyrelsernas webbplats.

Länsstyrelserna

Riksåklagaren har beslutat att brott mot föreskrifter som kan komma att meddelas med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen ska innebära 2 000 kronor i böter. Det handlar om förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek och förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser. För närvarande finns det inte några sådana förbud.

Beslut om böter för brott mot pandemilagen

Det pågår ett arbete med att ta fram en permanent lagstiftning som kan användas vid andra pandemier. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över smittskyddslagen.