Artikel från Socialdepartementet

Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Publicerad · Uppdaterad

Många undrar om regeringens arbete med coronapandemin. Här hittar du uppdaterade svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till Socialdepartementet.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten uppdaterar antal smittade, antal rapporterade dödsfall och antal som vårdas inom intensivvården.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Regeringen har under året avsatt 9,8 miljarder kronor för ökad testning och smittspårning. Under vecka 47 testades över 260 000 personer för det nya coronaviruset. Fram till och med vecka 47 har omkring tre miljoner test för aktiv infektion med covid-19 utförts. Även för nästa år finns medel avsatta för storskalig testning och smittspårning av covid-19. Det är viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en överenskommelse om testning och smittspårning av coronaviruset, som innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet.
På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om testningsverksamheten och till exempel statistik över hur många test som genomförs i varje region. För frågor om det är aktuellt för dig att testa dig för covid-19, gå in på 1177 Vårdguiden och välj den region som du bor i.

1177.se

Folkhälsomyndighetens webbplats

Under året har svensk hälso- och sjukvård gjort mycket stora insatser. Regeringen har under 2020 vidtagit flera åtgärder för att stärka sjukvårdens beredskap, bland annat genom att satsa 9,8 miljarder kronor på storskalig testning, ökade medel till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och 20 miljarder kronor i riktat statsbidrag till regionerna för covid-19-relaterade merkostnader. Under pandemin har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag köpt in skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annat material, i syfte att säkra tillgången i de fall kommuners och regioners egen kapacitet inte räcker till.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen håller myndighetsgemensamma pressträffar varje tisdag och torsdag. Där ges en aktuell bild av smittläge och vårdens kapacitet.

Folkhälsomyndigheten på Youtube

Socialstyrelsen arbetar med analys och lägesbilder av vårdens kapacitet.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsen stödjer kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten, inklusive äldreomsorg, i arbetet mot covid-19 och tillhandahåller utbildningar, informationsmaterial och vägledning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en särskild vägledning för smittspårning och testning på äldreboenden.

Läs mer om att förebygga smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Utbildning och informationsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

Regeringen har beslutat om flera åtgärder i socialförsäkringarna med anledning av covid-19.

Läs frågor och svar på sidan om socialförsäkringar

Försäkringskassan har också samlad aktuell information på sin webbplats.

Försäkringskassans webbplats

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Samma dag beslutades den så kallade begränsningsförordningen, men nya regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Pressmedddelande: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Den 21 januari meddelade regeringen att flera åtgärder och rekommendationer förlängs för att minska smittspridningen, bland annat gällande alkoholservering, munskydd i kollektivtrafik och arbete hemifrån.

Förlängningar av nationella restriktioner

Vill du veta hur man arbetar mot trängsel i kollektivtrafiken där du bor, gå in på din regionaltrafiks hemsida. Övergripande nationell information om kollektivtrafik finns på Trafikverkets webbplats.

Trafikverkets webbplats

 

Vad som utgör en allmän sammankomst respektive en offentlig tillställning regleras i ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster som hålls för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av den nya begränsningsförordningen som beslutats med stöd av covid-19-lagen och kan besluta om förelägganden och vite om reglerna bryts.

Polismyndigheten prövar ansökningar om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De kan också ställa in och upplösa sammankomster som bryter mot reglerna.

Polismyndigheten

Vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge. Regeringen har beslutat att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Deltagarbegränsningen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (max 8 personer), som har gällt sedan den 24 november 2020 gällert tills vidare.  

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Samma dag beslutades den så kallade begränsningsförordningen, men nya regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Den 21 januari meddelade regeringen att flera åtgärder och rekommendationer förlängs för att minska smittspridningen, bland annat gällande alkoholservering, munskydd i kollektivtrafik och arbete hemifrån.

Förlängningar av nationella restriktioner

På Polismyndighetens webbplats finns mer information vad som definieras som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och hur dessa just nu regleras.

Polismyndigheten

Den 20 november 2020 trädde en förordning i kraft som innebär att serveringsställen som exempelvis restauranger och barer inte tillåts servera alkohol efter klockan 22. Sedan den 24 december 2020 gäller förbudet från och med klockan 20. Regeringen kommer att besluta om att förlänga detta förbud till och med den 7 februari 2020. Klockan 20 kommer alltså att fortsätta gälla.

Förlängningar av nationella restriktioner

Skärpt alkoholförbud träder i kraft på julafton

Förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

Alkoholförbudet från klockan 20 förlängs

Förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel äldreboenden) eller rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum.

Från den 7 januari gäller rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken. Detta kommer att gälla våren ut.

Förlängningar av nationella restriktioner

Läs mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna som utfärdar eventuella rekommendationer om i vilka situationer munskydd kan vara ett lämpligt komplement till övriga smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt kunskapsläget från vetenskapliga studier och bevakar erfarenheter och rekommendationer från olika länder. 

Mer information om säkerhetsåtgärder för personal inom hälso- och sjukvården finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg

Ansvaret delas av många olika aktörer. Regeringen skapar förutsättningar genom lagstiftning, uppdrag till myndigheterna, inriktningsbeslut, bemyndiganden och genom ekonomiska medel.

Myndigheterna har expertis och utformar råd och rekommendationer, vissa har också i uppdrag att utöva tillsyn och utfärda föreskrifter.

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvården och kommunerna ansvarar för exempelvis äldreomsorg och hemtjänst. Länsstyrelserna spelar en viktig regional roll, de kan anta föreskrifter, utövar tillsyn och ansvarar för regional samordning.

Varje person har också ett personligt ansvar att följa de nationella rekommendationerna om att hålla avstånd, undvika onödiga sociala kontakter, tvätta händerna och arbeta hemifrån om det är möjligt. Mer information finns på krisinformation.se.

Mer information om hur kommuner och regioner arbetar finns på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats.

SKR:s webbplats

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga lagen ”lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”. Lagen är en så kallad ramlag och ger regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och i vissa fall kommuner bättre möjligheter att anta mer träffsäkra regler, som kan anpassas till hur olika verksamheter ser ut. Lagen ger till exempel regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt.

Samma dag som lagen antogs använde regeringen sitt nya bemyndigande och beslutade om en förordning utifrån covid-19-lagen, förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen). Förordningen ger vissa verksamheter, exempelvis handelsplatser och gym- och sportanläggningar, tydligare regler för att förhindra smittspridning. Den ersätter samtidigt den tidigare förordningen som reglerade antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd

Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Covid-19-lagen är en ramlag, där riksdagen tillfälligt ger regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som hittills varit möjligt. Det handlar om åtgärder som syftar till att hindra spridningen av covid-19, utan att onödiga begränsningar läggs på sådant som kan genomföras smittsäkert. Det kan handla om att begränsa antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Vid mycket allvarliga lägen ges regeringen befogenhet att besluta om att stänga verksamheter och begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till. En sådan förordning om nedstängning ska sedan underställas riksdagen inom en vecka.

Tillfällig pandemilag ger fler befogenheter för åtgärder om smittskydd

En tillfällig covid-19-lag - Prop. 2020/21:79

Den nya begränsningsförordningen, som har beslutats med stöd av covid-19-lagen, innebär att nya rättsligt bindande regler införts för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser samt platser för privata sammankomster från och med den 10 januari.

Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Regeringen, länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som reglerar omfattningen av begränsningarna, om det krävs för att förhindra smittspridningen. Kontakta din länsstyrelse för att få mer information om vad som gäller din verksamhet.

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19örordningen

Covid-19-lagen innebär att regeringen får möjlighet att införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut för privata sammankomster, exempelvis festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler och lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer. Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut innebär det en deltagargräns om max 8 personer.

Förordningen omfattar inte privata tillställningar i hemmet, men där gäller allmänna råd och rekommendationer om att undvika större sociala sammankomster, hålla god hygien och stanna hemma om du känner dig sjuk. Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelserna ska kontrollera att reglerna följs, utifrån vägledning från Folkhälsomyndigheten. Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om föreläggande och vite. De som inte följer reglerna kan behöva stänga sin verksamhet. Läs mer om vilka verksamheter som omfattas och hur förordningen tillämpas på Länsstyrelsernas webbplats.

Länsstyrelsen

Riksåklagaren har beslutat att brott mot föreskrifter som kan komma att meddelas med anledning av den tillfälliga covid-19-lagen ska innebära 2 000 kronor i böter.

Läs mer Åklagarmyndighetens webbplats

Frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar utifrån den tillfälliga covid-19-lagen kommer att hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram. Regeringen ska redovisa en bedömning av ekonomiska konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer som orsakas av förordningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. Regeringen ska också återkomma till riksdagen med förslag om ersättningar.

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya covid-19-lagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen.

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Regeringen har hittills beslutat om en rad olika åtgärder mot bakgrund av att många företag och företagare har drabbats ekonomiskt till följd av covid-19. Du kan läsa mer om ersättningar till företag på denna sida.

För företagare med anledning av covid-19

Mer information om stöd till kultur- och idrottsaktörer och aktörer inom civila samhället finns på Kulturdepartementets sida.

Kulturdepartementet