Frågor och svar om Socialdepartementets arbete med coronapandemin

Uppdaterad

Många undrar om regeringens arbete med coronapandemin. Här hittar du uppdaterade svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till Socialdepartementet.

Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten uppdaterar antal smittade, antal rapporterade dödsfall och antal som vårdas inom intensivvården.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Storskalig testning och smittspårning av covid-19 är viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en överenskommelse om testning och smittspårning av coronaviruset, som innebär att staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet.


På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om testningsverksamheten och statistik över hur många test som genomförs i varje region.

För frågor om det är aktuellt för dig att testa dig för covid-19, gå in på 1177 Vårdguiden och välj den region som du bor i.

1177.se

Folkhälsomyndighetens webbplats

Svensk hälso- och sjukvård har gjort mycket stora insatser under pandemin. Regeringen vidtog flera åtgärder under 2020 för att ytterligare stärka sjukvårdens beredskap, bland annat genom att satsa 9,8 miljarder kronor på storskalig testning, ökade medel till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och 20 miljarder kronor i riktat statsbidrag till regionerna för covid-19-relaterade merkostnader.

Under pandemin har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag köpt in skyddsutrustning, medicinteknisk utrustning och annat material, i syfte att säkra tillgången i de fall kommuners och regioners egen kapacitet inte räcker till.

På Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens gemensamma pressträffar ges en aktuell bild av smittläge och vårdens kapacitet.

Folkhälsomyndigheten på Youtube

Socialstyrelsen arbetar med analys och lägesbilder av vårdens kapacitet.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

Det pågår också en utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap. Den 31 mars 2021 tog socialminister Lena Hallengren emot det andra delbetänkandet från utredningen, med förslag för att säkerställa hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid allvarliga händelser i fredstid och vid höjd beredskap och krig. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 28 februari 2022. 

Delbetänkande från Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap överlämnat

Socialstyrelsen stödjer kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten, inklusive äldreomsorg, i arbetet mot covid-19 och tillhandahåller utbildningar, informationsmaterial och vägledning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en särskild vägledning för smittspårning och testning på äldreboenden.

Läs mer om att förebygga smittspridning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Utbildning och informationsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

Regeringen har beslutat om flera åtgärder i socialförsäkringarna med anledning av covid-19.

Läs frågor och svar på sidan om socialförsäkringar

Försäkringskassan har också samlad aktuell information på sin webbplats.

Försäkringskassans webbplats

I takt med att det epidemiologiska läget blir bättre och belastningen i hälso- och sjukvården lättar kan restriktioner också lättas. Den 27 maj beslutade regeringen om en plan för successiv avveckling av restriktionerna, vilket även kommer att påverka möjligheten till stora evenemang.

Folkhälsomyndigheten har möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt. Länsstyrelserna har möjlighet att i enskilda fall besluta om begränsningar av evenemang om det förekommer en omfattande smittspridning, eller om det på goda grunder kan förutses.

Läs om planen för avveckling av restriktioner här.

En sammanfattning av vilka restriktioner som gäller just nu finns på

Krisinformation.se

 

Vad gäller för kommunala och regionala verksamheter?

Den uppmaning som regeringen tidigare riktat till kommuner och regioner om verksamhet som inte är nödvändig och som allmänheten har tillträde till, upphörde 18 april. Beslutet om att inte förlänga uppmaningen grundar sig i att stora delar av de verksamheter som omfattades av uppmaningen nu har reglerats av andra juridiska begränsningar och rekommendationer. Uppmaningen har exempelvis inte omfattat fritids- och kulturverksamheter för barn och unga, samt sådana verksamheter som nu regleras enligt begränsningsförordningen. Därför har regeringen, efter dialog med Folkhälsomyndigheten, bedömt att det är ytterst få verksamheter som omfattats av uppmaningen och beslutet förväntas inte leda till någon ytterligare trängsel i offentliga kommunala eller regionala verksamheter.

För samlad information om vad som gäller, besök krisinformation.se

Krisinformation.se

 

Vad som utgör en allmän sammankomst respektive en offentlig tillställning regleras i ordningslagen.

Som allmänna sammankomster räknas bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster som hålls för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter.

Som offentliga tillställningar räknas bland annat idrottsevenemang, danstillställningar, marknader som till exempel julmarknader och mässor.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av den nya begränsningsförordningen som beslutats med stöd av covid-19-lagen och kan besluta om förelägganden och vite om reglerna bryts.

Polismyndigheten prövar ansökningar om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De kan också ställa in och upplösa sammankomster som bryter mot reglerna.

Polismyndigheten

Regeringen strävar efter att, vid ett bättre epidemiologiskt läge och när belastningen i hälso- och sjukvården tillåter det kunna lätta på restriktioner allt mer. Den 27 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om en plan för att avveckla restriktionerna successivt allteftersom smittspridningen minskar och sjukvårdens kapacitet och vaccinationstäckningen ökar.  

Läs om planen här.

Folkhälsomyndigheten har särskilda föreskrifter för serveringsställen under pandemin.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller. 

På Polismyndighetens webbplats finns mer information vad som definieras som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och hur dessa just nu regleras.

Polismyndigheten

Lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19, till exempel förebygga trängsel vid bord och i köer.

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen - Regeringen.se

Försäljningen av alkohol på serveringsställen regleras av en annan lag, alkohollagen och förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

SFS2020-956.pdf (svenskforfattningssamling.se)

Folkhälsomyndigheten utfärdar föreskrifter om vilka smittskyddsåtgärder som gäller för serveringsställen.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs om vad som gäller för serveringsställen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Den 27 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om en plan för att avveckla fler och fler restriktioner successivt allteftersom smittpridningen minskar och sjukvårdens kapacitet och vaccinationstäckningen ökar.

Läs mer om planen här.

 

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna som utfärdar eventuella rekommendationer om i vilka situationer munskydd kan vara ett lämpligt komplement till övriga smittskyddsåtgärder. Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt kunskapsläget från vetenskapliga studier och bevakar erfarenheter och rekommendationer från olika länder. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om vad som gäller för munskydd.

Läs mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

På 1177 kan du läsa mer om vilka rekommendationer som gäller i din region.

1177.se

Den 27 maj informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om en plan för att avveckla restriktionerna successivt allt eftersom smittpsridningen minskar och sjkuvårdens kapacitet och vaccinationstäckningen ökar.

Läs mer om planen här.

Ansvaret delas av många olika aktörer. Regeringen skapar förutsättningar genom lagstiftning, uppdrag till myndigheterna, inriktningsbeslut, bemyndiganden och genom ekonomiska medel.

Myndigheterna har expertis och utformar råd och rekommendationer, vissa har också i uppdrag att utöva tillsyn och utfärda föreskrifter.

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvården och kommunerna ansvarar för exempelvis äldreomsorg och hemtjänst. Länsstyrelserna spelar en viktig regional roll, de kan anta föreskrifter, utövar tillsyn och ansvarar för regional samordning.

Varje person har också ett personligt ansvar att följa de nationella rekommendationerna om att hålla avstånd, undvika onödiga sociala kontakter, tvätta händerna och arbeta hemifrån om det är möjligt. Mer information finns på krisinformation.se.

Mer information om hur kommuner och regioner arbetar finns på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats.

SKR:s webbplats

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen ”lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”. Lagen är en så kallad ramlag och ger regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och i vissa fall kommuner bättre möjligheter att anta mer träffsäkra regler, som kan anpassas till hur olika verksamheter ser ut. Lagen ger till exempel regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare varit möjligt.

Frågor och svar om den tillfälliga pandemilagen

Frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar utifrån den tillfälliga covid-19-lagen hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram. Regeringen ska också göra en bedömning av ekonomiska konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer som orsakas av förordningar enligt den tillfälliga covid-19-lagen. 

Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya covid-19-lagen ska kunna få visst ekonomiskt stöd.

Läs mer på regeringen.se:

Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Regeringen har hittills beslutat om en rad olika åtgärder mot bakgrund av att många företag och företagare har drabbats ekonomiskt till följd av covid-19. Du kan läsa mer om ersättningar till företag på denna sida.

För företagare med anledning av covid-19

Mer information om stöd till kultur- och idrottsaktörer och aktörer inom civila samhället finns på Kulturdepartementets sida.

Kulturdepartementet