Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Så arbetar regeringen för att högskoleprovet ska kunna genomföras och för fler utbildningsplatser

Uppdaterad

Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning du allra helst vill komma in på. Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen vidtagit en rad åtgärder, dels för att ansvariga myndigheter och lärosäten ska säkerställa att allt som kan göras för att genomföra provet har gjorts, dels för att fler ska ha möjlighet att studera.

Matilda Ernkrans, biståndsminister
Matilda Ernkrans, biståndsminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den 24 oktober genomfördes höstens högskoleprov och närmare 40 000 personer var anmälda till provet. Högskoleprovet skrevs på drygt 130 orter i landet.

Den 7 september överlämnade Högskoleprovsutredningen sina förslag om högskoleprovets organisation och styrning till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Förslagen ska nu remitteras och sedan beredas inom Regeringskansliet.

Den 10 juni beslutade regeringen om att Universitets- och högskolerådet (UHR) fortsatt ska ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Regeringen har därför beslutat om en senareläggning av ikraftträdandet av den förordningsändring som flyttar ansvaret för genomförandet av högskoleprovet från UHR tillbaka till universitet och högskolor. Förordningen kommer nu istället att träda i kraft den 1 januari 2022. Regeringen beslutade också att förlänga den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av provet. Uppdraget avslutas den 31 oktober 2021.

Lördagen den 8 maj var närmare 30 000 personer anmälda till vårens andra högskoleprov. Provet skrevs på drygt hundra provorter runt om i landet.

Den 13 mars genomfördes det första av vårens två högskoleprov. Närmare 30 000 personer var anmälda. Provet, som är en viktig andra chans för att komma in på en högskoleutbildning, genomfördes av Universitets- och högskolerådet (UHR) enligt plan. För 15 personer i Uppsala behövde provet ställas in. UHR ser över möjligheten för dessa personer att skriva provet den 8 maj istället. Regeringen gav i augusti 2020 UHR i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att minska risken för smittspridning.

Den 11 mars beslutade regeringen om en proposition med förslag till riksdagen om att regeringen ska få frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning; att minst en tredjedel ska fördelas på grundval av betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel på av högskolan beslutade urvalsgrunder.

Den 27 november möjliggjorde regeringen för Universitets- och högskolerådet att kunna införa en 19-årsgräns för deltagande i högskoleprovet samt att kunna besluta om ett tak för antalet provskrivare om det behövs av smittskyddsskäl. Åtgärderna ger bättre förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras smittskyddsäkert under våren, men det är ytterst det aktuella smittläget som avgör.

Den 16 november lämnade Universitets- och högskolerådet (UHR) en rapport till Utbildningsdepartementet där myndigheten redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021. Det framgår också i rapporten att myndigheten ska ta fram fler högskoleprov så att minst tre prov per kalenderår kommer finnas tillgängliga under 2021–2023. Med anledning av den nuvarande smittspridningen har den nationella provsamordnaren Peter Honeth bedömt att det kommer att behövas begränsningar av antalet provdeltagare även i vår.

Den 25 oktober genomfördes högskoleprovet på 97 provplatser runt om i Sverige. Provet, som är en viktig andra chans för att komma in på en högskoleutbildning, genomfördes av ansvarig myndighet enligt plan.

Den 8 oktober fick Universitets- och högskolerådet i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021 med anledning av de nya förutsättningar som ett genomförande av höstens prov innebär. Av UHR:s redovisning ska det särskilt framgå vilka av åtgärderna som behöver vidtas av regeringen respektive UHR. Det ska också framgå om organisationen för provkonstruktion behöver stärkas för att minst tre högskoleprov ska finnas tillgängliga under 2021.

Den 18 september beslutade regeringen att göra det möjligt för UHR att även kunna besluta om ytterligare begränsningar av antalet provdeltagare om det behövs för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Ansvarig myndighet och den nationella provsamordnaren har till uppgift att säkerställa att ett smittskyddssäkert prov kommer på plats i höst.

Den 10 september utsåg Matilda Ernkrans Peter Honeth som nationell samordnare för att arbeta för att högskoleprovet genomförs hösten 2020 och våren 2021. Den nationella samordnaren kommer även lämna förslag på en permanent organisation för genomförandet av högskoleprovet.

Regeringen har beslutat att tillsätta en nationell samordnare som ska ge Universitets- och högskolerådet (UHR) stöd i att genomföra högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt under hösten 2020 och våren 2021. Ansvaret för att genomföra högskoleprovet flyttas tillfälligt från lärosätena till UHR. Lärosätena ska fortsatt bistå UHR i genomförandet. Utgångspunkten är att ta tillvara den organisation och erfarenhet som finns hos lärosätena i dag. För att genomföra detta skjuter regeringen till 30 miljoner kronor för ändamålet.

Regeringen har nu gett ansvariga myndigheter möjlighet att anordna högskoleprovet för en begränsad krets provdeltagare om det behövs av smittskyddsskäl. Det betyder att Universitets- och högskolerådet, UHR kan begränsa kretsen av provdeltagare så att endast de som inte har ett högskoleprovsresultat sedan tidigare får skriva provet. På det sättet blir det lättare att skapa förutsättningar att genomföra provet i det fall det inte går att genomföra provet på grund av smittläget. 

Efter vårens inställda provtillfälle gav regeringen UHR i uppdrag att redogöra för förutsättningarna att genomföra högskoleprovet och ge exempel på åtgärder som lärosätena avser att vidta eller har övervägt för att skapa kapacitet för att provet ska kunna genomföras hösten 2020. I uppdraget ingick att inhämta underlag från universitet och högskolor.

UHR kom, tillsammans med de 21 universitet och högskolor som ansvarar för genomförandet av provet och därmed risken för smittspridning, fram till att det inte är möjligt att genomföra högskoleprovet i höst utan att riskera en ökad smittspridning. UHR beslutade därför den 7 augusti att ställa in provet.

Regeringen är angelägen att det går att säkerställa att provet anordnas våren 2021. Ett uppdrag ges därför till UHR att ta fram fler högskoleprov för att fler provtillfällen ska kunna anordnas under våren, och minst tre högskoleprov per kalenderår ska finnas tillgängliga under åren 2021–2023. Detta gör det möjligt att genomföra provet även om det finns smittskyddsskäl som gör det svårt att genomföra med alla anmälda vid ett enda tillfälle. Regeringen har även förlängt giltighetstiden på högskoleprovsresultat från fem till åtta år.

Här följer en genomgång av vad regeringen har gjort.


Matilda Ernkrans tar emot utredning om högskoleprovet

Den 7 september överlämnade Högskoleutredningen sina förslag om högskoleprovets organisation och styrning.

Pressmeddelande: Matilda Ernkrans tar emot utredning om högskoleprovet

UHR ska ansvara för höstens genomförande av högskoleprovet och den nationella provsamordnarens uppdrag förlängs

Regeringen har beslutat att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Regeringen har också beslutat att förlänga den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av provet.

Pressmeddelande: UHR ska ansvara för höstens genomförande av högskoleprovet och den nationella provsamordnarens uppdrag förlängs

Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

11 mars: Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till riksdagen om att regeringen ska få frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskoleutbildning – att minst en tredjedel ska fördelas på grundval av betyg, minst en tredjedel på högskoleprovsresultat och högst en tredjedel på av högskolan beslutade urvalsgrunder.

Proposition: Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Antalet skrivande vid högskoleprovet kan begränsas

27 november: Regeringen möjliggör nu för Universitets- och högskolerådet att kunna införa en 19-årsgräns för deltagande i högskoleprovet samt att kunna besluta om ett tak för antalet provskrivare om det behövs av smittskyddsskäl.

Pressmeddelande: Antalet skrivande vid högskoleprovet kan begränsas


Två högskoleprovstillfällen kan anordnas under våren

17 november: Universitets- och högskolerådet har nu överlämnat en rapport till Utbildningsdepartementet om åtgärder för att anordna högskoleprovet 2021.

Pressmeddelande: Två högskoleprovstillfällen kan anordnas under våren


Universitets- och högskolerådet ska redovisa åtgärder för att anordna högskoleprovet 2021

8 oktober: Högskoleprovet planeras nu att genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Nu får Universitets- och högskolerådet i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för att högskoleprovet ska kunna anordnas vid minst tre tillfällen under 2021 med anledning av de nya förutsättningar som ett genomförande av höstens prov innebär.

Pressmeddelande: Universitets- och högskolerådet ska redovisa åtgärder för att anordna högskoleprovet 2021


Regeringsbeslut om högskoleprovet

18 september: Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på den högskoleutbildning man helst önskar, och nu ger regeringen ytterligare förutsättningar för att högskoleprovet ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt under hösten. Regeringen har beslutat om en förordningsändring som, om det behövs av smittskyddsskäl, innebär att Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle får besluta om ytterligare begränsningar av antalet deltagare i högskoleprovet.

Pressmeddelande: Regeringsbeslut om högskoleprovet


Peter Honeth blir nationell samordnare för högskoleprovet

10 september: I dag har Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, utsett Peter Honeth som nationell samordnare för att arbeta för att högskoleprovet genomförs hösten 2020 och våren 2021.

Pressmeddelande: Peter Honeth blir nationell samordnare för högskoleprovet


Nationell samordnare ska arbeta för högskoleprov i höst

8 september: Högskoleprovet är en viktig andra chans att komma in på sin drömutbildning, och det finns ett starkt engagemang hos regeringen och samarbetspartierna för att provet ska kunna genomföras. Det kommer krävas ytterligare åtgärder för att det ska kunna ske på ett smittskyddssäkert sätt, och nu tillsätter regeringen en nationell samordnare för att bistå Universitets- och högskolerådet vid genomförandet av ett högskoleprov hösten 2020 och våren 2021.

Pressmeddelande: Nationell samordnare ska arbeta för högskoleprov i höst


Bättre förutsättningar till högskoleprov för den som inte har provresultat

27 augusti: Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att om det behövs av smittskyddsskäl får Universitets- och högskolerådet för ett visst provtillfälle besluta att endast de som inte har ett giltigt resultat på högskoleprovet får skriva provet.

Pressmeddelande: Bättre förutsättningar till högskoleprov för den som inte har provresultat 


Regeringsbeslut om fler högskoleprov

13 augusti: Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att minska risken för smittspridning. Minst tre högskoleprov per kalenderår ska finnas tillgängliga under åren 2021–2023. Detta för att säkerställa att det går att anordna provet, om det finns svårigheter att genomföra provet på vanligt vis på grund av smittskyddsskäl. Regeringen tillskjuter också 6 miljoner kronor för uppdraget.

Pressmeddelande: Regeringsbeslut om fler högskoleprov


Förlängd giltighetstid på provresultat

6 augusti: För att ge fler personer ett giltigt resultat på högskoleprovet och därmed få möjlighet att komma in på en högskoleutbildning under våren 2021 har regeringen förlängt giltigheten för resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år. Förändringen innebär att vissa ogiltiga provresultat blir giltiga igen, och att alla resultat från hösten 2012 och framåt går att använda för antagning till vårterminen 2021. Den nya giltighetstiden på provresultat gäller tills vidare.

Pressmeddelande: Förlängd giltighetstid för resultat på högskoleprovet


UHR ska se över förutsättningarna för höstens högskoleprov

20 juli: Efter att vårens högskoleprov ställts in till följd av coronapandemin har regeringen nu gett UHR i uppdrag att sammanställa förutsättningarna för höstens högskoleprov givet det rådande smittläget.

Pressmeddelande: UHR ska se över förutsättningarna för höstens högskoleprov


Satsningar på fler utbildningsplatser för ökade möjligheter att studera 2020

30 mars: Regeringen har gjort stora satsningar på utbildning under 2020 för att fler ska kunna studera i år. Regeringen har satsat cirka 1 miljard kronor (inklusive studiemedel) på fler än 12 000 utbildningsplatser redan i år. Satsningarna är utformade utifrån behoven när arbetsmarknaden försämras. De omfattar både fler platser på längre utbildningar riktade mot bristyrken och fler platser på kortare kurser och vidareutbildning.

Pressmeddelande: Förbättrade möjligheter till utbildning ska hjälpa Sverige genom krisen

Artikel: Budgetsatsningar inom utbildningsområdet för att möta det nya coronaviruset


Möten med lärosäten och berörda myndigheter efter inställt högskoleprov

Den 13 mars 2020 fattade UHR beslut om att ställa in vårens högskoleprov, och beslutet fattades mot bakgrund av den då rådande smittspridningssituationen. Utbildningsdepartementet hade under våren och sommaren flera kontakter och möten med myndigheter när det gäller frågan om att genomföra högskoleprovet. I de samtalen  poängterade Utbildningsdepartementet att det var viktigt att universiteten och högskolorna gjorde allt de kunde för att provet skulle kunna genomföras.

 

Frågor om högskoleprovet

För frågor som rör lärosätenas arbete med högskoleprovet, kontakta aktuellt lärosäte. För frågor som rör högskoleprovet, kontakta Universitets- och högskolerådet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.