Omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare

Samlad information: Omsättningsstödet till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare riktar sig till handelsbolag som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet har omfattat stödperioder mellan mars 2020 och september 2021.

Den 17 december meddelade regeringen att omsättningsstöden till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare återinförs för december månad. Den 21 december meddelades att stödet även skulle införas för januari 2022. Stödet söks retroaktivt och kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen i januari 2022. Regeringen följer utvecklingen noggrant och är beredd att införa ytterligare stödperioder om det behövs.

Omsättningsstöd till handelsbolag inklusive kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare

För att stötta handelsbolag som inte kunnat dra nytta av övriga stödåtgärder och för att hjälpa dem att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin har regeringen infört ett särskilt omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare. Stödet har omfattat stödperioder mellan mars 2020 och september 2021.Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till handelsbolag återinförs för december 2021 och januari 2022. Regeringen har beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.

Utgångspunkten är stödet ska utformas på liknande sätt som tidigare. Regeringen kommer att återkomma med de förordningsändringar som reglerar de nya perioderna.

Nedan beskrivs vilka krav som har ställts för olika perioder.

Omsättningsstöd till handelsbolag för mars – juli 2020

Stödet riktade sig till handelsbolag som drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattade tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 skulle handelsbolaget ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj var motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli var nivån 50 procent.

Som förutsättning för stödet gällde att nettoomsättningen under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnades med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli lämnades stöd med maximalt 120 000 kronor per fysisk person som var delägare i handelsbolaget.

Omsättningsstöd till handelsbolag för augusti-oktober 2020

För stödperioden augusti – oktober 2020 skulle handelsbolaget för att få stöd ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019.

För perioden augusti-oktober lämnades stöd med 75 procent av omsättningstappet. Omsättningskravet för 2019 var 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget.

För stödperioden augusti – oktober uppgick det maximala stödet per fysisk person som var delägare i handelsbolaget till 72 000 kronor.

Omsättningsstöd till handelsbolag för november 2020-februari 2021

För stödperioderna november – december 2020 respektive januari – februari 2021 skulle handelsbolaget ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioderna som utgjordes av motsvarande perioder 2019.

Stödnivån i stödet förstärktes från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån var 90 procent av omsättningstappet. Detta gjordes mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kunde få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag.

Från och med november 2020 är omsättningskravet för 2019 180 000 kronor per delägare i handelsbolaget.

För stödperioden november – december 2020 kunde stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gällde för stödperioden januari – februari 2021.

Reglerna trädde ikraft den 29 mars 2021. Stödet kunde sökas från den 29 mars till den 15 juni 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag för mars–juni 2021

Till följd av den fortsatta spridningen av coronaviruset i samhället och de åtgärder som vidtogs för att minska smittspridningen kommer omsättningsstödet till handelsbolag att förlängas till att också omfatta mars-juni 2021.

För att kunna söka stöd för mars-juni 2021 krävdes att företaget hade tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kunde då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad och delägare i handelsbolaget.

Reglerna trädde ikraft den 1 juli 2021. Stödet kunde sökas från den 1 juli till den 15 september 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag för juli-september 2021

Omsättningsstöd till handelsbolag utgår även för tiden juli-september 2021.

För att kunna söka stöd för juli-september 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad och delägare i handelsbolaget.

De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober. Stödet kan sökas från den 1 oktober till den 30 november 2021.

Handläggning av stöden

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk delägare.

Boverket tillhandahåller e-tjänst för ansökan och betalar ut beviljat stöd.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.