Omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare

Samlad information: Omsättningsstödet till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare riktar sig till handelsbolag som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Omsättningsstödet till handelsbolag infördes i mars 2021 och omfattade initialt tiden mars 2020-februari 2021. Stödet har därefter förlängts i omgångar till att även omfatta tiden mars-september 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag inklusive kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare

För att stötta handelsbolag som inte kunnat dra nytta av övriga stödåtgärder och för att hjälpa dem att överbrygga de ekonomiska konsekvenserna till följd av covid-19-pandemin har regeringen infört ett särskilt omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare. Stödet omfattar tiden mars 2020 - september 2021. 

Stödet är indelat i flera olika stödperioder.

Omsättningsstöd till handelsbolag för mars – juli 2020

Stödet riktade sig till handelsbolag som drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Stödet omfattade tre olika stödperioder. För stödperioden mars – april 2020 skulle handelsbolaget ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019. För stödperioden maj var motsvarande nivå 40 procent och för stödperioden juni – juli var nivån 50 procent.

Som förutsättning för stödet gällde att nettoomsättningen under 2019 uppgick till minst 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnades med 75 procent av det faktiska omsättningstappet. För tiden mars – juli lämnades stöd med maximalt 120 000 kronor per fysisk person som var delägare i handelsbolaget.

Omsättningsstöd till handelsbolag för augusti-oktober 2020

För stödperioden augusti – oktober 2020 skulle handelsbolaget för att få stöd ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioden som utgjordes av motsvarande period 2019.

För perioden augusti-oktober lämnades stöd med 75 procent av omsättningstappet. Omsättningskravet för 2019 var 200 000 kronor per delägare i handelsbolaget.

För stödperioden augusti – oktober uppgick det maximala stödet per fysisk person som var delägare i handelsbolaget till 72 000 kronor.

Omsättningsstöd till handelsbolag för november 2020-februari 2021

För stödperioderna november – december 2020 respektive januari – februari 2021 skulle handelsbolaget ha tappat minst 40 procent i omsättning jämfört med referensperioderna som utgjordes av motsvarande perioder 2019.

Stödnivån i stödet förstärktes från och med stödperioden november – december 2020. Stödnivån var 90 procent av omsättningstappet. Detta gjordes mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kunde få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag.

Från och med november 2020 är omsättningskravet för 2019 180 000 kronor per delägare i handelsbolaget.

För stödperioden november – december 2020 kunde stöd utgå med maximalt 48 000 kronor. Detsamma gällde för stödperioden januari – februari 2021.

Reglerna trädde ikraft den 29 mars 2021. Stödet kunde sökas från den 29 mars till den 15 juni 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag för mars–juni 2021

Till följd av den fortsatta spridningen av coronaviruset i samhället och de åtgärder som vidtogs för att minska smittspridningen kommer omsättningsstödet till handelsbolag att förlängas till att också omfatta mars-juni 2021.

För att kunna söka stöd för mars-juni 2021 krävdes att företaget hade tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kunde då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad och delägare i handelsbolaget.

Reglerna trädde ikraft den 1 juli 2021. Stödet kunde sökas från den 1 juli till den 15 september 2021.

Omsättningsstöd till handelsbolag för juli-september 2021

Omsättningsstöd till handelsbolag utgår även för tiden juli-september 2021.

För att kunna söka stöd för juli-september 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kr per månad och delägare i handelsbolaget.

De nya reglerna träder i kraft den 1 oktober. Stödet kan sökas från den 1 oktober till den 30 november 2021.

Handläggning av stöden

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om  det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag, inkl. kommanditbolag, med minst en fysisk delägare.

Boverket tillhandahåller e-tjänst för ansökan och betalar ut beviljat stöd.

Frågor och svar

Handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare kan ansöka om stödet.

Stödet kan sökas under tiden 1 oktober – 30 november 2021.

Länsstyrelserna handlägger, beslutar samt svarar på alla frågor om stödet.

För stödperioderna juli-september 2021 kan man få maximalt 24 000 kronor per månad.

För juli-september 2021 ska man haft ett omsättningstapp på 30 procent jämfört med samma period 2019 och en nettoomsättning om 180 000 kronor för 2019 per delägare i handelsbolaget. Stöd lämnas med 90 procent av omsättningstappet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta Regeringskansliets växel eller mejla Näringsdepartementets registrator.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.